Otázky s vecným pojmom: Účtovné knihy

počet otázok s vecným pojmom : 7Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vyradenie účtovných dokladov, skartácia.

ID4078 | | Ing. Eva Gášpárová

Právnická osoba (s. r. o.) podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia bola založená v roku 2010, čiže od tohto roku archivuje účtovné doklady - faktúry, banka, pokladnica, účtovné uzávierky a pod. Ktoré roky účtovných dokladov môže k dnešnému dňu vyradiť, skartovať? Je potrebné o tom informovať aj okresný či štátny archív?

Náklady na "dovývoj"

ID3943 | | Ing. Ondrej Baláž

Otázka súvisiaca s ID 3740: Spoločnosť vykonala začiatkom roka 2021 inovatívne prototypové úpravy. Hmotný výstup tohto procesu zaslala odberateľovi prototypu (odpredaj v r. 2020) na výmenu predmetnej časti. Úhradu od neho požadovať nebude. Náklady v plnej miere znáša spoločnosť, keďže ide o zvýšenie bezpečnostného hľadiska výrobku. Otázka: Aké je správne účtovné vyjadrenie tejto skutočnosti do „účtovných kníh“ roku 2020 (nie sú ešte definitívne uzavreté) ? Účtovať rezervu na záručné opravy s účtom 548 alebo použiť účet 042 (snaha presne vyčísliť náklady na hmotnú časť vývoja) ?

Identifikačné číslo na dokladoch

ID1123 | | JUDr. Janka Chorvátová

Živnostník nakupuje tovar, resp. materiál - potraviny vo veľkoobchode, lenže zákaznícka karta, ktorá je potrebná pre nákup v tomto veľkoobchode bola vystavená na jeho otca, čiže na karte bolo uvedené otcovo IČO. Takto nakupoval do mája 2011, od júna 2011 má vystavenú zákaznícku kartu na seba, t. j. je tam uvedené jeho IČO. Sú spomínané doklady - materiál a tovar, zakúpený do mája 2011  v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.?

Uzávierky z elektronickej registračnej pokladnice

ID1101 | | Ing. Iveta Kolenová

Je zo zákona povinnosť účtovať denné uzávierky z registračnej pokladnice, alebo sa subjekt môže rozhodnúť zaúčtovať tržbu za celý mesiac jediným zápisom?

Odpredaj drobných inventárnych predmetov

ID302 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aký účet je správne použiť pri odpredaji drobných inventárnych predmetov? Účet 642 alebo 648?

Predkladanie výkazov štátnou rozpočtovou organizáciou

ID285 | | Ing. Peter Ivánek

Ako má štátna rozpočtová organizácia postupovať pri predkladaní finančných výkazov a účtovných výkazov v prípade, že dôjde k jej zániku v priebehu roka?

Účtovanie tržieb z ERP v jednoduchom účtovníctve

ID38 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je postup účtovej jednotky (ÚJ) účtujúcej v jednoduchom účtovníctve správny, ak tržby z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) zapíše ÚJ do svojich účtovných kníh na základe mesačnej uzávierky vyhotovenej pokladnicou jedným účtovným zápisom?