Otázky s vecným pojmom: Preplatok

počet otázok s vecným pojmom : 20Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ročné zúčtovanie ZP podľa rôznych príjmov zohľadnené v daňovom priznaní

ID4545 | | Ing. Miroslava Brnová

Ako správne postupovať pri zdaňovaní a vyplňovaní daňového priznania za rok 2022, ak daňovník v roku 2022 mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z prenájmu a v roku 2022 mu prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kde mal preplatok na zdravotnom poistení zo závislej činnosti (90,00 €) a nedoplatok na zdravotnom poistení z podnikania (178,52 €)? Je správne, ak v daňovom priznaní sa zo zdravotného poistenia zaplateného zo závislej činnosti na základe potvrdenia o príjme od zamestnávateľov odpočíta preplatok z ročného zúčtovania. Úprava sa vykoná už v V. oddiely na riadku č. 37, taktiež v údajoch na účely SP a ZP na riadku č. 10 a nedoplatok z ročného zúčtovania z podnikania sa zohľadní v VI. oddiely a taktiež v údajoch na účely SP a ZP na riadkoch č. 13 a 14 a všetko sa uvedie ešte v poznámkach. Je to správny postup? Daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania paušálne výdavky.

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

ID4375 | | Ing. Marián Drozd

PO, PU, platiteľ DPH 07.01.2023 nám prišla vyúčtovacia faktúra - opravný doklad /preplatok 3 500,-€/ ide o obdobie 01-12/2022 dátum vystavenia aj dodanie dokladu 07.01.2023 Ako správne zaúčtovať túto faktúru a do akého obdobia /2022? 2023/ - keďže ide o opravný doklad? A kam správne patrí z hľadiska DPH /2022? 2023?/

Sociálne a zdravotné poistenie

ID4110 | | Ing. Anton Kolembus

Ako správne postupovať pri SZČO, ktorý uplatňuje paušálne výdavky a platí poistné na sociálne a zdravotné poistenie na základe nejakého trvalého príkazu a stane sa, že je na PN, resp. OČR a pod. Sociálna a zdravotná poisťovňa vráti daný preplatok buď v danom roku, alebo až neskôr. Ako daný prípad správe zaúčtovať? Dávať to ako preplatok, teda VNZD, ale nevieme presnú výšku, alebo to môžeme dať ako VOZD, ten preplatok a v prípade vrátenia to dať ako ostatný príjem (POZD), ale z toho by sa uplatnili 60 % výdavky, alebo to dať mínusovou položkou VOZD? Alebo máme stále vyžiadať saldokonto platieb a odsúhlasovať si to so Sociálnou a zdravotnou poisťovňou?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2016

ID3003 | | Ing. Jarmila Strählová

SZČO došlo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kde jej vyšiel preplatok vo výške 2 113,82 €. Následne, v oznámení zdravotná poisťovňa informovala o zrazení zrážkovej dane v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ale iba zo sumy 1 783,40 €. Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve uvedené sumy, keď zrážková daň nie je vykonaná z celej sumy? 

Ekonomická klasifikácia pre vrátené preplatky z ročného vyúčtovania

ID2982 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Akú ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie má použiť obec pre výdavky na vrátenie preplatku nájomcom bytov alebo nebytových priestorov z ročného vyúčtovania režijných nákladov z predchádzajúceho roka? Môže to byť EK 637037 - Vratky? Opačne, ak obec prijíma preplatok z ročného vyúčtovania režijných nákladov z predchádzajúceho roku, má sa použiť EK 292017 - z vratiek?

RZZP za rok 2015 z hľadiska JÚ, PÚ a dani z príjmov

ID2768 | | Ing. Anton Kolembus

Ako správne zaúčtovať preplatok a nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 v jednouchom účtovníctva a v podvojnom účtovníctve (preplatok resp. nedoplatok zamestnávateľa a zamestnanca)? Ako je to z pohľadu dane z príjmov a vyplatenie preplatku zamestnancovi?

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

ID2538 | | Hana Jakubíková

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou - zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Potrebovala by som poradiť ako správne účtovať nasledujúce účtovné prípady:

Predpis úhrad klientov 318/602 500 €. Skutočne prijatá úhrada na PÚ 223 223001/318 500 €. Klient zaplatil za celý mesiac, zomrel a vznikol mu preplatok 100 €. Peniaze nechám na PÚ pre pozostalých 100 €. Predpis odvodu príjmov zriaďovateľovi 588/351. Už len 400 €. Skutočný prevod príjmov zriaďovateľovi 351/223 400 €. Vrátené od zriaď. na VÚ 222/354 400 €. Úhrada fa z VÚ 321/222 RK 400 €, zúčtovanie 354/691 400 €. Je to takto správne? Tých 100 € nechávam na príjmovom a po skončení dedičského konania vraciam príbuzným nasl. 318/223. Ale čo s preplatkom, ak napr. klient zomrie v decembri a z dedičského príde až napr. v marci budúceho roka? Čo s preplatkom na konci roka-odviesť zriaďovateľovi? Alebo na depozit? Doteraz som na konci roka odviedla zriaďovateľovi a ten mi to na začiatku roka vrátil. Jeden príbuzný teraz nechce vrátiť preplatok, ktorý vznikol v r. 2014, čiže stále som ho mala príjmovom až teraz som odviedla zriaď. a zriaď. mi ho vrátil na výdavkový. Ešte mám jeden problém s účtovaním zrážky za stravu zamestnancom. Máme vl. kuchyňu, zamestnancom zrážame zo mzdy za skutoč. odobraté obedy na konci mesiaca. Hodnota obeda je 1,78 € z čoho 1,50 na stravu a 0,28 € na režijné náklady. Zamestnancovi zrážame 0,71 €/1 obec Zamestnávateľ prispieva 55 % = 0,98 €. Príspevok zo SF je 0,09 €. Veľmi by som Vás chcela poprosiť o celý postup s predkontáciami ako túto zrážku zaúčtovať od predpisu miezd, úhrada miezd, ako účtovať 55 % a príspevok zo SF, režijné N. Našla som veľa postupov, ale veľa z toho je pre škols. jedálne, ktoré majú samost. jedál. účet. My stravu účtujeme cez rozpočet-nepoužívame samost. jedál. účet. Veľmi pekne Vám už vopred ďakujem za pomoc. Príp. ak mi viete odporučiť nejakú metodiku pre účtovanie v rozp. organizácii-domovy soc. služieb.

Dodatočné ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012

ID1773 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť podávala mesačné hlásenia k vyúčtovaniu dane zo závislej činnosti a podala aj ročné hlásenie za rok 2012. Po termíne podania ročného hlásenia, spoločnosť obdržala spracované mzdy zo stálej prevádzkarne v Nemecku, ktoré sa spracovávali spätne za rok 2012. Zamestnanci mali zúčtované mzdy v celkovom úhrne (príjem na Slovensku aj v Nemecku) aj zrazenú daň aj odvody z úhrnu celkového príjmu. Ako sa vystaví potvrdenie o príjme fyzickej osoby  zo závislej činnosti?

Príjem v zahraničí sa výjme zo zdaniteľných príjmov na Slovensku? Vystaví sa potvrdenie o príjme fyzickej osoby  zo závislej činnosti  tak, že v r. 01 bude len príjem zdaňovaný na Slovensku,  v r. 03 - budú poistné príspevky z celkového vymeriavacieho základu (poistné na odvádzalo na Slovensku  z celkového príjmu) a úhrn preddavkov na daň bude v skutočnej zrazenej výške? Zamestnanci požiadali o odklad podania daňového priznania  dani z príjmom FO za rok 2012 a z podania daňového priznania z takto uvedených príjmov na potvrdení im vznikne preplatok na dani. Je takýto postup správny?

Dodatočné daňové priznanie DPH

ID1479 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť podala riadne daňové priznanie DPH za mesiac jún 2012, v zmysle ktorého jej vznikla vlastná daňová povinnosť vo výške 21 750 eur. Následne pri kontrole dokladov zistila, že vybrané doklady neboli zúčtované v správnom období, výsledkom tejto kontroly bolo zníženie daňovej povinnosti DPH o 50 eur, t. j. vlastná daňová povinnosť je vo výške 21 700 eur. Spoločnosť sa rozhodla nežiadať preplatok na DPH od daňového úradu. Musí spoločnosť podať dodatočné daňové priznanie DPH za mesiac jún 2012, napriek tomu, že daňová povinnosť sa znížila, a subjekt si nenárokuje vrátenie preplatku? Aké sankcie hrozia spoločnosti v prípade, že by nepodala dodatočné daňové priznanie za mesiac jún 2012?

Vrátenie preplatku zo zdravotnej poisťovne

ID1450 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec oznámil v roku 2011, že je od roku 2004 invalid a má nárok na zníženú sadzbu poistného do zdravotnej poisťovne, vystavili sa opravne mesačné výkazy, avšak zdravotná poisťovňa  oznámila, že to nemožno riešiť cez ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011. Preplatok sa vyplatil na základe žiadosti o vrátenie preplatku. Ako to vysporiadať účtovné na strane zamestnávateľa a ako tento preplatok riešiť u zamestnanca. Bude tento preplatok z roku 2011 ako zvýšenie základu dane? Ako to riešiť za  rok 2012, treba urobiť opravné výkazy a po vrátení preplatku za prvých 7 mesiacov roka 2012 to len zdaniť? alebo navýšiť hrubú mzdu? Možno to vysporiadať naraz v jednom mesiaci, keď príde preplatok, tak aby sa nemuseli opravovať každý jeden mesiac výkazy a prehľady?