Otázky s vecným pojmom: Živnosť

počet otázok s vecným pojmom : 67Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nezisková organizácia (n.o.) a prenájom

ID3322 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o.) nasledujúce činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia (vlastní) má v majetku budovu, ktorej jednotlivé časti chce dať do prenájmu. Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám...

Prípad 1., Nezisková organizácia prenajíma za peniaze veľkú prednášaciu miestnosť v rámci podujatia, ktoré zorganizuje. Takže túto činnosť nevykonáva sústavne na dosiahnutie príjmov, ale sústredí sa na činnosť, za účelom ktorého vznikla (vzdelávanie) a prostredníctvom neho napĺňa svoj cieľ.

Prípad 2., Nezisková organizácia prenajíma za peniaze kancelárske miestnosti firmám (napr. účtovná kancelária, vzdelávacia agentúra, realitná kancelária). Otázkou je, či v prípadoch 1 a 2 ide o zdaniteľné alebo oslobodené príjmy? Druhou otázkou je, či v prípadoch 1 a 2 je potrebné na dosahovanie uvedených príjmov požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia?

Spoločník/konateľ spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch - Odmena za výkon funkcie

ID3139 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku (rezident Slovenska) je spoločníkom/konateľom spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Táto spoločnosť vypláca rezidentovi Slovenska odmenu za výkon funkcie spoločníka/konateľa. Musí fyzická osoba zdaniť tento príjem na Slovensku, ak tento príjem je oslobodený od dane v SAE, alebo je zdanený určitou sadzbou dane a o tejto skutočnosti má k dispozícii potvrdenie; aká metóda zápočtu sa uplatňuje v tomto prípade? Táto fyzická osoba prevádzkuje okrem toho aj živnosť na Slovensku. Ovplyvňuje príjem dosiahnutý z SAE výšku mesačných zdravotných a sociálnych odvodov?

Vyradenie pohľadávky

ID3108 | | Ing. Anton Kolembus

V PÚ evidujeme pohľadávku splatnú v r. 2012. V rokoch 2013, 2014 a 2015 sme k nej vytvorili daň. OP do výšky 100 %. Ak by sme upustili od jej vymáhania, sme povinný to oznámiť druhej strane. V našom účtovníctve by sme to zaúčtovali iba zápisom 391/311 bez vplyvu na základ dane. A čo druhá strana? Je to pohľadávku voči združeniu, ktoré sa zrušilo ale obidvaja živnostníci naďalej podnikajú. Ako by sa to odrazilo v ich JÚ a aký by to malo vplyv na ich základ dane.

Oprávnenie na podnikanie

ID3081 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať, ako sa postaviť k osobe, ktorá má: - fotovoltaickú elektráreň ako fyzická osoba (získala na ňu aj dotáciu v minulosti) - má rozhodnutie od úradu pre reguláciu sieťových odvetví o stanovení ceny pre regulovaný subjekt. Regulovaný subjekt (spomínaná fyzická osoba) fakturuje na SSE vyrobenú elektrinu. Doteraz prebiehala fakturácia ročne, teraz bude prebiehať fakturácia mesačne. Moja otázka znie, či takáto osoba na túto činnosť nepotrebuje IČO, resp. je to podnikanie, je potrebná živnosť alebo iné oprávnenie? Fyzická osoba má len DIČ, ktoré získala pôvodne z titulu prenájmu, ale používa ho aj na faktúrach voči SSE. Zároveň by som chcela posúdiť o aký príjem ide v zmysle zákona o dani z príjmov (ktorý paragraf sa sťahuje na túto činnosť).

Odpis DHIM.

ID2892 | | Ing. Marián Drozd

Daňovník FO mal v majetku firmy DHIM. V roku 2016 na odpisovanie zostal ročný odpis. Uvedený daňovník v roku 2016 ukončil svoju živnosť k 30. 6. 2016. Potom bol zamestnanec. Pri podaní DP 2016 za FO môže odpísať za 6 mesiacov alikvotnú časť ročného odpisu?

Živnosť popri zamestnaní- ročné zúčtovanie ZP

ID2709 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba je zamestnaná na riadnu pracovnú zmluvu (na minimálnu mzdu). Popri tom si založil živnosť na administratívne služby. Preddavky na ZP začiatkom neplatí, lebo ich platí zamestnávateľ. Následne podá daňové priznanie za rok 2015. Na riadku 43 daňového priznania má uvedenú sumu 0 (takže jeho čiastkový základ dane zo živnosti je nula.) Na základe uvedeného zas nebude platiť preddavky na ZP (zo živnosti). V roku 2015 mal zdaniteľné príjmy zo živnosti 1 000 € a k tomu výdavky 1 100 € (preto má čiastkový základ dane zo živnosti 0.) Chcem sa spýtať, či v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2015 (v roku 2016) bude musieť zaplatiť zdravotné poistenie z toho 1 000 € príjmu? Čiže, bude mať nedoplatok zo živnosti? Alebo v ročnom zúčtovaní (zo živnosti) tiež sa vychádza z čiastkového základu dane (t. j., nie z príjmu) a nebude mať nedoplatok?

Prevod majetku zo SZČO na s. r. o.

ID2691 | | Ing. Anton Kolembus

Chcela by som sa spýtať, aké sú možnosti pri prevode majetku zo živnosti na s.r.o. (živnostník si založil s.r.o. kde chce previesť majetok). Tak aby to bolo v poriadku z pohľadu DPH a dane z príjmov. Samozrejme, aby to bolo výhodné aj pre podnikateľa.

Povinnosti zahraničnej osoby registrovanej podľa § 5 zákona o DPH.

ID2627 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba zo živnostenským oprávnením vydaným v ČR sa registrovala na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. Na Slovensku bude poskytovať služby – renovácie dverí. Materiál je obstarávaný na Českú živnosť, nejakú časť materiálu bude kupovať aj na Slovensku a na Slovensku má dojednané aj subdodávky – práce. Má nárok na odpočet z plnení prijatých na Slovensku? Či už materiál alebo subdodávky? Ako sa má spoločnosť správať pri použití materiálu obstaraného na české IČ DPH? Musí viesť riadne účtovníctvo na Slovensku a podávať daňové priznanie k dani z príjmov?

Ukončenie živnosti a dph

ID2662 | | Ing. Marián Drozd

Živnostník ukončil živnosť k 31. 1. 2016 a na DÚ (štvrťročný platiteľ DPH) má zrušenú registráciu ako platiteľ DPH k 28. 2. 2016. Ako SZČO má v majetku f. budovu, ktorú prenajíma.

1. Má povinnosť ešte vystaviť fa za prenájom za mesiac február s DPH a uplatniť ju v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie? Nie je to v rozpore so živnosťou?

2. Eviduje DFA za telekomunikačné služby za mesiac január-február, ktorá bola vystavená (aj deň dodania) 1. 2. 2016. Môže si ešte uplatniť odpočet DPH z tejto DFA?

3. Budovu kúpil bez DPH a technické zhodnotenie už bolo vykonané s DPH. Pri zrušení registrácie je povinný odviesť DPH (§ 81) zo zostatkovej ceny majetku. Rozumiem tomu dobre,  že upravím zostatkovú cenu o budovu, z ktorej DPH neuplatnil a vrátim len DPH zo zostatkovej ceny technického zhodnotenia, pri ktorom si DPH uplatnil?

Faktúra Sefl-billing

ID2575 | | Ing. Marián Drozd

Živnostník, platiteľ DPH, vykonáva dopravu, od jednej medzinárodnej firmy platcu dph prišla tzv. faktúra označená ako self-billing za prepravu bez DPH. Je to vlastne faktúra urobená za toho živnostníka, on si ju zaeviduje do svojich vydaných faktúr? Uvádza sa to daňového priznania alebo len súhrnného výkazu, nakoľko dodal službu do zahraničia? Na faktúru je uvedené from Senica to Epone a from Vernon to Senec.