Otázky v kategórii: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 204Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Súkromný účet a podnikanie

ID3830 | | Ing. Ondrej Baláž

Klient je SZČO . Účtujem v jednoduchom účtovníctve. Nakoľko má len zopár faktúr, tieto mu zákazníci platili na jeho súkromný účet. Zo súkromného účtu platil aj odvody. Ako mám účtovať súkromné pohyby na jeho súkromnom účte? Nedali by sa všetky príjmy a výdavky , ktoré súvisia s podnikaním, účtovať ako platby v hotovosti? Podotýkam, že pohybov na súkromnom účte má veľmi veľa. A aký stav účtu bude vo výkaze? 

Licencia a osvedčenie

ID3695 | | Ing. Ondrej Baláž

Zverolekár vykonáva svoju činnosť na základe licencie, ale má aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení na kúpu a predaj tovarov (maloobchod a veľkoobchod). Ako správne evidovať jeho príjmy účtovníctve a v daňovom priznaní, ak bude mať príjmy na základe licencie (zverolekárska činnosť - ošetrenia, vyšetrenia a pod.) a taktiež predaj liekov, krmív a vecí spojených so živnosťou? Ako postupovať v prípade uplatňovania paušálnych výdavkov, daňovej evidencie, resp. vedenia účtovníctva v prípade licencie a v prípade živnosti? Môže to riešiť samostatne podľa druhu príjmu, t. j., či môže uplatniť napríklad zo živnosti paušál. výdavky a z licencie preukázateľné výdavky, resp. opačne, alebo musí postupovať pri jednom aj druhom príjem rovnako?

Poštovné-náklad v JÚ a PÚ

ID3675 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako zaúčtovať v jednoduchom a aj v podvojnom účtovníctve dodávateľskú faktúru, ktorá okrem OT obsahuje aj poštovné (všetko do zásob, alebo poštovné do služieb), a ako je to pri odberateľských faktúrach, ktoré tiež okrem OT obsahujú aj poštovné (predaj OT a služby, alebo všetko vrátané poštovného ide do predaja OT).

Skončenie podnikania - SZČO

ID3539 | | Ing. Jarmila Strählová

Klient ukončil podnikanie-SZČO k 30.9.2019. Pohľadávky k uvedenému dátumu mal 75,-- EUR (obchodný styk), 41 EUR (nadmerný odpočet DPH). Daň z príjmu mu vychádza 0 EUR. Záväzky žiadne. V pokladni 0 EUR, na účte cca 100 EUR. Ako treba spracovať mimoriadny výkaz o majetku a záväzkoch ? Výkaz k 30.9.2019 má mať nejaké zostatky? V rámci uzávierkových operácií som navýšila daňový základ o 75 EUR (zatiaľ neuhradené pohľadávky). 

Merateľný ukazovateľ nárastu ekonomickej pridanej hodnoty

ID3452 | | Ing. Anton Kolembus

Mám otázku na vzorec a postup výpočtu ekonomickej pridanej hodnoty a jej nárastu z účtovnej závierky pre jednoduché účtovníctvo v súkromnom sektore.

SZČO - JU - ukončenie podnikania

ID3352 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO ukončuje podnikanie k 31. 12. 2018, účtuje v JÚ v r. 2017 kúpil a zaradil do podnikania osobný automobil. V r. 2017 boli do nákladov uplatnené prislúchajúce odpisy.

Moja otázka: 1, v r. 2018 uplatním celoročný odpis, keďže automobil bol v podnikaní 12 mes. a ku 31. 12. 2018?

2, ZC automobilu - uzávierkovými operáciami zaúčtujem do nákladov a zároveň aj do príjmov, alebo len do nákladov, ale to by veľmi ovplyvnilo ZD alebo nechám ZC na karte a preradím v tejto cene automobil do OV súkromnej osoby (vystavím protokol o preradení). Súkromná osoba chce automobil v r. 2019 predať, predaj musí zdaniť, mal by zdaniť PC - NC = rozdiel. Aká bude jeho NC, ak ju vlastne vysporiadam v r. 2018 tým, že ju zaúčtujem náklady a príjmy, ak nie ZC bude na karte HIM - ako ju zdokladuje pri predaji už ako súkromná osoba? Osoba predá toto auto koncom r. 2019 , ZC je napr. 9000,- automobil predá za 7000,- PC - NC = 7 000-9 000=/-2 000,-/ ZD tým pádom bude 0, vlastne potom daň ani nezaplatí? 

Pokladničný doklad

ID3321 | | Ing. Ondrej Baláž

Zamestnanec kúpil v sobotu nákup materiálu bez prijatej zálohy. Môže sa takýto bloček zapísať do pokladničnej knihy s týmto dátumom?

Evidencia a vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ

ID3218 | | Ing. Marián Drozd

Ako správne postupovať pri zaúčtovaní a evidencii nákupu PHL zo zahraničia, členského štátu EÚ, slovenským platiteľom DPH, na základe faktúry, ktorý si vedie jednoduché účtovníctvo a bude žiadať o vrátenie DPH z ČŠ EÚ, z nakúpenej PHL? Ako je to z pohľadu DPH a z pohľadu dane z príjmov? Pri PHM uplatňuje pomer 80:20.

Účtovanie a odpis pohľadávky z reštrukturalizácie

ID3195 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ SZČO účtujúci v sústave JÚ eviduje nasledovné pohľadávky z nezaplatených faktúr voči dlžníkovi v reštrukturalizácii: F1 3 398,40 €(základ dane 2 832,00 € + DPH 566,40 €) F2 2 294,50 € (základ dane 1 912,08 € + DPH 382,42 €) F3 521,76 € (základ dane 434,80 € + DPH 86,96 €) F4 311,04 € (základ dane 259,20 € + DPH 51,84 €) Spolu 6 525,70 € (základ dane 5 438,08 € + DPH 1 087,62 €). Uvedené pohľadávky riadne prihlásil, dlžník mu na základe schváleného reštrukturalizačného plánu bude splácať pohľadávky do výške 50 % t. j. 3 262,85 € v priebehu 60 mesiacov. Mesačná splátka za mesiace 1-12 predstavuje 0,72 €, 13-59 predstavuje 67,79 €, 60 predstavuje 68,08 €.

Ako má podnikateľ zaúčtovať jednotlivé mesačné splátky pohľadávok v uhrádzané priebehu roka na BÚ (pohľadávka sa týka 4 faktúr) do príjmu a ako vysporiadať DPH (ktorá bola zo všetkých faktúr odvedená do ŠR)? Odpis neuhradeného zvyšku pohľadávky uskutoční až po skončení reštrukturalizačného konania? V akej výške upraví základ dane o výšku nezaplatenej pohľadávky?

Zápočet pohľadávky a záväzku s daňovníkom z iného členského štátu

ID3204 | | Ing. Marián Drozd

Môže sa urobiť zápočet faktúr pohľadávky a záväzku obojstranný v prípade, ak odberateľ je z iného členského štátu, aj ak dodávateľ, FO podnikateľ , osoba identifikovaná pre daň v tuzemsku, vystavi fa za dodanie tovaru do ineho členského štátu s oslobodenim § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., teda nebude dph, vedie daňovú evidenciu odberateľovi , PO s. r. o. , osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, tiez vystaví faktúru za dodanie tovaru ... s oslobodenim ... z hľadiska DPH ide o skutočný prechod tovaru cez hranice a následné vykazovanie vo výkazoch DPH z hľadiska finančného toku pri zápočte, resp. prechodu vlastníckeho práva, musia byť faktúry po splatnosti alebo čo je rozhodujúce pri započítaní faktúr a ešte aj pri daňovej evidencii?