Otázky s vecným pojmom: Paušálne výdavky

počet otázok s vecným pojmom : 31Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Používanie motorového vozidla na služobné aj súkromné účely

ID3179 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnik poskytol motorové vozidlo na používanie aj na súkromné účely. Toto poskytnutie sa zamestnancovi zdaňuje v zmysle § 5 ods. 3) ZDP. Náklady na pohonné látky na toto vozidlo sa účtujú podľa § 19 písm. 2. ods. l) 3. vo forme paušálnych výdavkov. V sú v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla vznikajú aj rôzne iné náklady ako napr. výmena pneumatík, STK, EK, čistenie interiérov, umytie vozidla, diaľničná známka, snehové reťaze, opravy a údržba motorového vozidla. Všetky tieto náklady sa účtujú priamo do nákladov podniku aj časť DPH z pomeru použitia na súkromné použitie , nakoľko z tejto časti nie nárok na odpočet. [§ 19 ods. 3 písm . t)]. Pohonné látky použité na súkromné požitie sa zamestnancovi vyfakturujú a on ich uhradí. V priebehu roka sa zamestnancovi toto vozidlo odobralo a pridelilo sa mu iné vozidlo. Pôvodné vozidlo sa používa už iba na služobné účely. PHL sa naďalej účtuje paušálom na časť daňovú a nedaňovú. Ako sa majú účtovať ostatné náklady? Je tiež nutnosť deliť náklady pomerom ako keď bolo pridelené aj na súkromné použitie alebo nie? (Poznámka: Vozidlo už nie je pridelené na súkromné použitie.)

Zaradenie bicykla do obchodného majetku

ID2927 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba, SZČO začala v r. 2017 uplatňovať skutočné výdavky, t. z. začala účtovať v jednoduchom účtovníctve (dovtedy paušálne výdavky). V 2/2016 obstarala v pozícii občana bicykel v hodnote 4 000 €. Tento bicykel chce SZČO vložiť do podnikania v hodnote 1 000 € ako drobný majetok. Je tento postup možný? Alebo je potrebné vložiť majetok do podnikania ako odpisovaný majetok a "pokračovať" v odpisovaní tohto majetku zo vstupnej ceny 4 000 € v 1. odpisovej skupine, pričom sa daňovo uplatní napr. ročný odpis vo výške 50 % daňového odpisu z dôvodu, že majetok sa používa sčasti aj na súkromný účel? Ktorý postup je správny?

Satelitné sledovanie prevádzky vozidiel

ID2255 | | Ing. Anton Kolembus

Uplatňujem v s. r. o. paušálne výdavky (vo výške 80 %) nákladov na PHL u vozidiel zaradených v majetku firmy. Od 09/2014 by som chcela prejsť na satelitné sledovanie prevádzky vozidiel. Môžem aj v priebehu obdobia prejsť na takúto metódu uplatňovania výdavkov na PHL? Tiež ma zaujíma, že ak sa na základe vyhodnotenia knihy jázd zo satelitného snímania prevádzky zistí, že u zamestnanca, príp. štatutára firmy v niektorých prípadoch išlo o použitie vozidla na súkromný účel, treba to považovať za nepeňažný príjem a podľa zákona ho zdaniť, a ako v takom prípade treba vylučovať z nákladov primerane aj výdavky na PHL (príp. úprava aj DPH)? Zaujímam sa tiež, keďže som aj SZČO, ako má postupovať SZČO-majiteľ firmy v prípade použitia firemného vozidla na súkromný účel, keď sa vedie jednoduchého účtovníctvo.

Prechod SZČO z paušálnych výdavkocv na preukázateľné výdavky

ID2135 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ SZČO v priebehu roka 2013 uplatňoval 40 % paušálne výdavky. Od 1. 1. 2014 chce zmeniť spôsob uplatňovania výdavkov na preukázateľné výdavky. Musí upraviť základ dane v roku 2013 o neuhradené pohľadávky k 31. 12. 2013? Ak áno, do ktorého riadku daňového priznania typu B fyzickej osoby sa uvádzajú tieto neuhradené pohľadávky?

Paušálne výdavky pri ukončení podnikania

ID2125 | | Ing. Anton Kolembus

Ak bola živnosť v r. 2013 zastavená v máji, t. j. daňovník podnikal v mesiacoch 1-4/2013, ako bude počítať paušálne výdavky z dosiahnutého príjmu 3 600 €:

1.) 40 % z príjmu je 1 440 € alebo

2.) vypočíta 4 mesiace x 420 1 680 = €?

Odpisovanie vozidla zaradeného do obchodného majetku

ID1595 | | Ing. Iveta Kolenová

SZČO v marci 2011 nadobudla motorové vozidlo v hodnote  13 500 eur  do osobného vlastníctva. Keďže si uplatňovala v rokoch 2011 aj 2012 paušálne výdavky, prihlásila ho na dopravnom inšpektoráte pri kúpe vozidla len na svoju adresu trvalého bydliska, nezaradila ho do obchodného majetku. V roku 2013 si chce SZČO uplatňovať skutočne vynaložené výdavky. K 1. 1. 2013 preto rozhodla SZČO interným protokolom o zaradení vozidla do svojho obchodného majetku, hoci bez toho, aby vozidlo prehlásila na dopravnom inšpektoráte na IČO a DIČ, keďže vozidlo ostáva vo vlastníctve tej istej osoby. Akým spôsobom má SZČO toto motorové vozidlo začať v roku 2013 odpisovať?

 

Odpisuje vozidlo už len dva roky z pôvodnej obstarávacej ceny? (t. j. 1/4 z nadobúdacej ceny 13 500 eur  v roku 2013 a 1/4 z nadobúdacej ceny 13 500 eur v roku 2014). Alebo ho začína odpisovať 4 roky zo vstupnej ceny určenej odpočítaním fiktívnych odpisov za roky 2011 a 2012? (t. j. 1/4 zo vstupnej ceny 6 750 eur v roku 2013, 1/4 zo vstupnej ceny 6 750 eur v roku 2014, 1/4 zo vstupnej ceny 6 750  v roku 2015 a 1/4 zo vstupnej ceny  6 750 eur  v roku 2016).

Predaj nebytového priestoru a daň z príjmov

ID1454 | | Ing. Alena Benková

Matka mi pri ukončení svojho živnostenského podnikania darovala darovacou zmluvou nebytový priestor. Tento nebytový priestor som prenajímala, príjmy som uvádzala do daňového priznania k dani z príjmov a uplatňovala paušálne výdavky. Príjmy som mala iba zo ZČ a prenájmu. Nakoľko mám problémy a starosti  s prenájmom, chcela by  som ho predať. Musím príjmy z prenájmu uvádzať do daňového priznania a zdaniť ich a zároveň odviesť z príjmu aj poistné do zdravotnej poisťovne? Ak by som zamenila nebytové priestory za byt alebo dom, aké by mi vyplývali povinnosti, a  aký vplyv by mala zámena na daň z príjmov?

Uplatnenie paušálnych výdavkov

ID1434 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba dosiahla v zdaňovacom období príjem zo zamestnania v Slovenskej republike  a príjem ako samostatne zárobkovo činná osoba v Českej republike, ku ktorému si v ČR uplatnila 60 % výdavkov v súlade so zákonom o dani z príjmov platnom v ČR. Môže si uplatniť  v daňovom priznaní podanom v SR k príjmom v § 6 rovnako paušálne výdavky vo výške 40  % z príjmov ?

 

Zamestnávateľ a uplatnenie výdavkov percentom z príjmov

ID1214 | | Ing. Alena Benková

Podnikajúca fyzická osoba zamestnáva inú fyzickú osobu v pracovnom pomere. V daňovom priznaní si chce uplatniť k príjmom zo živnosti paušálne výdavky. Je takýto postup zákonný?

Úprava daňového základu pri skončení živnosti.

ID1125 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Živnostník, ktorý má príjmy z podnikania a uplatňuje si výdavky percentom z príjmov, ukončil podnikanie 31. 12. 2011. Dňa 2. 1. 2012 uhradil poistné do Sociálnej poisťovne  a príslušnej zdravotnej poisťovne. Nezostali mu žiadne neuhradené pohľadávky. Môže si o poistné znížiť základ dane v daňovom priznaní FO typ B v rámci položiek znižujúcich daňový základ na riadku 42?