Otázky v kategórii: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 205Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Adresa prevádzkarne

ID1548 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je nutné uvádzať na vystavených faktúrach adresu prevádzkarne, ak miesto podnikania a prevádzky je tá istá adresa? Podnikateľský subjekt – platiteľ DPH prevádzkuje obchod, kde predáva a priamo v tých priestoroch je kancelária, kde si vedie evidenciu, preto miesto podnikania zmenil na adresu predajne. Pri kontrole zo živnostenského úradu mu vytkli, že na faktúrach, ktoré vystavuje musí uviesť miesto podnikania aj miesto prevádzky, aj keď je to tá istá adresa.

Ako je možné odpísať nevymožiteľnú pohľadávku v jednoduchom účtovníctve?

ID1974 | | Ing. Beata Moravcová

Firma, ktorá nezaplatila faktúry zanikla, exekútor pohľadávku neprijal s tým, že táto je už nedobytná, ako je možné ju odpísať z účtovníctva?

Aplikácia zákona o ochrane osobných údajov podnikateľa

ID2050 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Vedeli by ste mi, prosím, vysvetliť ako má podnikateľ postupovať pri dodržaní zákona o ochrane osobných údajov, má sa registrovať, ked si vedie sám účtovníctvo a mzdovú evidenciu pre jedného zamestnanca? Registrovať informačný systém - to je účtovný program ? Máme účtovný program na JÚ a mzdy.

Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve, využívaný jedným z manželov na podnikanie

ID597 | | Ing. Jarmila Strählová

Manželia Karol a Kornélia vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov osobný automobil, ktorý kúpili v roku 2008 za 512 142 Sk (17 000 €). Karol, ktorý podniká ako fyzická osoba, zaradil so súhlasom manželky automobil v roku 2008 do obchodného majetku a začal ho zrýchlene odpisovať. Automobil využíva len na podnikanie.

Cestná doprava FO - aké účtovníctvo

ID2004 | | Ing. Beata Moravcová

Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave účinného od 1. 3. 2012 je prevádzkovateľ cestnej dopravy povinný zapísať sa do obchodného registra. Každý fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Ak k zápisu fyzickej osoby (prevádzkovateľa cestnej dopravy) do obchodného registra došlo v priebehu účtovného obdobia, účtovná jednotka má podľa § 9 ods. 3 zákona o účtovníctve povinnosť prejsť zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo, a to vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovej sústavy.

1. Odkedy má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo fyzická osoba (prevádzkovateľ cestnej dopravy) ak bola zapísaná do obchodného registra v priebehu roka 2013?

2. Dňom 3. 12. 2013 zaniklo oprávnenie fyzickej osobe - prevádzkovateľovi cestnej dopravy. Fyzická osoba sa nezapísala do obchodného registra ani po dátume 3.12.2013. Môže za rok 2013 účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, keďže nie je zapísaná v obchodnom registri, avšak za obdobie 1.1.2013 - 3.12.2013 vykonávala cestnú dopravu?

Cukríky pre deti ako daňový výdavok

ID1836 | | Ing. Beata Moravcová

Som SZČO, vediem JÚ, som platiteľ DPH. Do predajne kupujem cukríky , ktoré dám deťom, ktoré prídu do predajne s rodičmi. Môžem si účtovať kúpu do nákladov a uplatniť odpočet DPH z týchto cukríkov?

Časové rozlíšenie v jednoduchom účtovníctve

ID1566 | | Ing. Dana Žňavová

Pozná jednoduché účtovníctvo (JÚ) pojem časové rozlíšenie zaplatených výdavkov? Napr. zaplatené havarijné poistenie vozidla, ktoré je zaplatené na obdobie od decmbra 2012 do novembra 2013. Celková suma poistenia bola zaplatená v novembri 2012 cez bankový účet. Treba v závierkových úpravách rozlíšiť poistenie - časť na rok 2012 a časť na rok 2013?

Členský príspevok

ID2889 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve zaplatil 5. 1. 2016 členský príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2016. Tento príspevok je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Zároveň však 30. 12. 2016 zaplatil príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2017. Prosím Vás, príspevok na rok 2017 je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane v roku 2016? Môže účtovať v rámci jedného účtovného obdobia dva príspevky do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane?

Daň z príjmov fyzických osôb

ID35 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ – SZČO pred piatimi rokmi v roku 2006 kúpil podielové listy. Na zmluve je uvedené jej IČO, DIČ. V roku 2006 sa zaúčtovalo v peňažnom denníku do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane nasledovné:

  • kúpna cena za podielové listy,
  • poplatok.

Na konci roku 2006 a 2007 sa hodnota týchto podielov uvádzal vo výkaze v časti dlhodobý finančný majetok.

V roku 2008 začal podnikateľ uplatňovať výdavky percentom, takže v roku 2007 bol upravený základ dane o výšku záväzkov a pohľadávok (zásoby nemal). Za rok 2008 sa podávalo len priznanie bez výkazov.

V roku 2009 výdavky percentom a k 31. 12. 2009 pozastavil svoju činnosť na dva roky. V tomto roku 2009 sa upravil základ dane o pohľadávky.

V roku 2010 predal podielové listy, ktoré mal v držbe ako SZČO. Kúpna cena a poplatok neboli v nákladoch. Má podať SZČO opravné daňové priznanie za rok 2009, keďže ich kúpil ako SZČO ? Ako postupovať, keď uplatňoval výdavky percentom? Čo zobrať do príjmu - rozdiel kúpnej ceny+ poplatok - predajná cena?

Daňový bonus a ročné zúčtovanie preddavkov na daň

ID1656 | | Ing. Alena Benková

Zdaňuje sa k výplate ešte aj samotný daňový bonus,  t. j. k čistej mzde sa uvádza celý daňový bonus vo výške 21,03 eura, alebo sa ešte osobitne zdaní a len ten zvyšok sa dopočíta do mzdy. Keď sa vypláca ročný preplatok  dane pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, zdaňuje sa ešte aj tento preplatok, alebo by sa zamestnávateľom už mal vyplatiť v plnej sume? Možno si daňový bonus uplatniť tak, aby ho nevyplácal zamestnávateľ, ale aby bol vyplácaný napr. s rodinnými prídavkami ?