Otázky s vecným pojmom: Daňové priznanie

počet otázok s vecným pojmom : 248Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku na materskej dovolenke

ID131 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Manželka je na materskej dovolenke (poberá materskú dávku) a okrem toho má príjem (úroky) zo stavebného sporenia. Zrazenú zrážkovú daň si uplatnila formou daňového priznania a bola jej vrátená. Takto by postupovala manželka aj keby bola na rodičovskej dovolenke a poberala by rodičovský príspevok. Môže si manželka podať uvedené daňové priznanie sama a súčasne si jej manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na ňu vo svojom daňovom priznaní? Na jednej strane sa daň manželke vráti, ale na druhej strane manželovi sa nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku zníži o jej príjem, čím sa to prejaví vo zvýšení dane.

Určenie výšky preddavkov

ID598 | | Ing. Lucia Vanková

Daňovník predložil k 31. marcu 2011 daňové priznanie za rok 2010, v ktorom vykázal nasledovné údaje:

Text Suma
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 500)

73 100,23 €

Sadzba dane podľa § 15 (r. 510)

19 %

Daň pred uplatnením úľav (r. 600) 13 889,04 €
Úľavy na dani (r. 610)
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r. 710) 1 390,00 €
Daň po úľavách a po zápočte, zaokrúhlená na eurocenty nadol (r. 800) 12 499,04 €
Suma preddavkov zaplatených podľa § 42 (r. 810) 3 980,20 €
Suma zrážkovo vybratej dane (r. 830) 250,16 €
Daňová povinnosť (r. 850) 12 499,04 €

Uplatnenie daňových odpisov

ID123 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Od 1. 4. 2010 spoločnosť prešla na hospodársky rok. Za obdobie od 1. 1. – 31. 3. 2010 urobila firma daňové priznanie. Ako uplatniť daňové odpisy za časť kalendárneho roka, t. j. od 1. 1. 2010 – 31. 3. 2010 a daňové odpisy za hospodársky rok od 1. 4. 2010 – 31. 3. 2011?

Pozastavená živnosť a výpočet základu dane

ID120 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ – fyzická osoba prerušil živnosť od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. V tom čase bol zamestnaný. Od 1. 7. 2009 začal opätovne podnikať. Dňa 7. 1. 2009, t. j. v čase, keď mal prerušenú živnosť, uhradil zdravotné a sociálne poistenie za mesiac december 2008 a tiež mu v marci 2009 prišiel na účet preplatok zo Sociálnej poisťovne. Podnikateľ si uplatňuje paušálne výdavky percentom z príjmov. Má do daňového priznania za rok 2009 zaradiť aj uvedené platby z mesiaca január (t. j. pripočítať ich k paušálnym výdavkom), a do príjmov priradiť návratku zo Sociálnej poisťovne?

SZČO a nárok na daňový bonus

ID116 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Má samostatne zárobkovo činná osoba – živnostníčka nárok na daňový bonus na dieťa, ak za rok 2009 dosiahla príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. vo výške viac ako 6-násobku minimálnej mzdy a od júla 2009 je na materskej dovolenke? Dieťa sa narodilo v auguste 2009. Má nárok na uplatnenie daňového bonusu v daňovom priznaní za rok 2009, keď uvedené príjmy dosiahla pred narodením dieťaťa? Daňový bonus si môže uplatniť len od augusta 2009, keď sa dieťa narodilo alebo za celý rok 2009?

Uplatnenie paušálnych výdavkov

ID101 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Chcem si uplatniť paušálne výdavky. Mám viesť účtovníctvo, peňažný denník alebo knihu faktúr? Kde mám viesť platby na sociálne a zdravotné poistenie? Ako to mám pripraviť pre potreby vyplnenia daňového priznania k dani z príjmov?

Opakovane dodávané služby zo zahraničia

ID100 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma je platiteľom DPH a prijíma opakovane dodávané služby zo zahraničia – z ČR. Ide o údržbu softvéru. Dodávateľ vystavil faktúru na 1. štvrťrok 2010 s dátumom vystavenia 15. 1. 2010 a s rovnakým dátumom dodania, keďže v Čechách nebola zmena zákona týkajúca sa opakovane dodávaných služieb. Firma uvedenú faktúru obdržala v januári 2010. V akom období má spoločnosť odviesť DPH a uplatniť si zároveň nárok na odpočet dane?

Predaj bytu

ID90 | | Klára Klabníková

Manželka pri kúpe bytu figuruje na zmluve ako kupujúca sama. Pri predaji tohto bytu, po splnení podmienky trvalého pobytu minimálne 2 roky, musí manžel platiť daň z ½ rozdielu, kedže mu vzniká nárok na polovicu bytu, alebo platí len manželka, ktorá je uvedená na zmluve jediná, ako predávajúca?

Predaj nehnuteľnosti

ID30 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zdedili sme v 2010 nehnuteľnosť /dom/ mimo trvalého bydliska po sestre, ktorá nemala manžela ani deti, a ani nezanechala závet. Sestra mala v dome trvalý pobyt 70 rokov a vlastnila ho asi 20 rokov. Sme traja dedičia, každý má tretinový podiel a dom chceme predať. Nikto z nás nemal v dome trvalý pobyt. Kúpna cena nášho domu je 62 000 €, pričom kupujúci v tomto roku dáva zálohu realitnej kancelárií 2000€ a zvyšok - 60 000 - zaplatí v januári 2011. Hodnota nehnuteľnosti v čase nadobudnutia dedením podľa znaleckého posudku bola vypočítaná na 70 000€. Budeme platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Uplatnenie nároku na nadmerný odpočet v dodatočnom daňovom priznaní

ID708 | | Klára Klabníková

Správca dane ukončil v marci 2009 daňovú kontrolu na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie roku 2007 u platiteľa, ktorý bol štvrťročným platiteľom, t. j. jeho zdaňovacie obdobie roku 2007 bolo štvrťročné. V máji 2010 platiteľ zistil, že si na dve faktúry neuplatnil vrátenie nadmerného odpočtu za II. a III. štvrťrok 2007 v celkovej sume po prepočte na eurá 1 840,45 €.