Otázky s vecným pojmom: Daňové priznanie

počet otázok s vecným pojmom : 236Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Percentuálne výdavky zo zvýšeného zdaniteľného príjmu

ID543 | | Ing. Silvia Jambrichová

Podnikateľka pani Zuzana, ktorá uplatňuje percentuálne výdavky, sa v roku 2010 rozhodne z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. vyradiť vlastnú pohľadávku voči spoločnosti Beta a.s., ktorej menovitá hodnota je 10 000 €. Pohľadávka nespĺňa ustanovené podmienky.

Použitie dotácie a jej zahrnutie do základu dane

ID541 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pán Viliam, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je samostatne hospodáriacim roľníkom. V súvislosti s výkonom poľnohospodárskej výroby príjme v roku 2010 dotáciu na nákup sadiva vo výške 2 000 €. Pán Viliam použije dotáciu až v roku 2011, v ktorom uplatní percentuálne výdavky.

Zahrnutie dotácie do základu dane

ID540 | | Ing. Silvia Jambrichová

Podnikateľka pani Nora, ktorá uplatňuje percentuálne výdavky, prijme v roku 2010 v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti od úradu práce príspevok vo výške 10 000 €. Časť príspevku vo výške 8 000 € použije v roku 2010 a zostávajúcu časť príspevku vo výške 2 000 € použije na stanovený účel až v roku 2011. Celý príjem vo výške 10 000 € zahrnie pani Nora do základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2010, a to aj napriek tomu, že časť príspevku použije až v roku 2011.

Výpočet základu dane z príjmu z prenájmu

ID538 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pani Lucia dosiahne v roku 2010 príjmy z prenájmu bytu v sume 7 000 €. Okrem týchto príjmov v roku 2010 nebude mať žiadne iné príjmy vymedzené v § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Zaúčtovanie nevýznamnej chyby

ID550 | | Ing. Beata Moravcová

Účtovná jednotka za účtovné obdobie roku 2008 zabudla zaúčtovať do výnosov poskytnutú službu vo výške 25 000 Sk. Účtovná jednotka na túto chybu prišla až v roku 2010, kedy už účtovná závierka bola schválená valným zhromaždením, a preto opätovné otvorenie účtovných kníh roku 2008 nie je možné. Ako sa vykoná oprava účtovania, za predpokladu, že v internej smernici má účtovná jednotka uvedené, že ide o nevýznamnú sumu? Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2008?

Oprava významnej chyby po schválení účtovnej závierky

ID548 | | Ing. Beata Moravcová

Účtovná jednotka za účtovné obdobie roku 2008 zabudla zaúčtovať do nákladov faktúru za opravu budovy vo výške 2 000 000 Sk. Účtovná jednotka na túto chybu prišla až v roku 2010, kedy už bola účtovná závierka za rok 2008 schválená valným zhromaždením, a preto opätovné otvorenie účtovných kníh roku 2008 nie je možné. Ako sa vykoná oprava účtovania, za predpokladu, že v internej smernici má účtovná jednotka uvedené, že ide o významnú sumu? Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2008?