Otázky s vecným pojmom: Príjmy z podnikania

počet otázok s vecným pojmom : 20Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj nehnuteľnosti neziskovou organizáciou

ID1704 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Nezisková organizácia nadobudla nehnuteľnosť kúpou v hodnote 135 00 eur, ktorú nezaradila do užívania z dôvodu rekonštrukcie.Po roku a pol sa rozhodla túto budovu predať za 150 000 eur. Budova je staršia, teda je viac ako 5 rokov od kolaudácie a 5 rokov od užívania.

Nezisková organizácia je platiteľom DPH v rámci podnikateľskej činnosti, hlavná činnosť  - vzdelávanie je oslobodené od DPH. Ako má postupovať organizácia pri predaji nehnuteľnosti? Predáva budovu s DPH alebo bez DPH? Zisk z predaja nehnuteľnosti je príjem neziskovej organizácie, ktorý sa zdaňuje? Čo v prípade, ak vykázala v roku 2011 stratu z podnikateľskej činnosti? Ako správne postupovať pri zaúčtovaní?

Odklad podania daňového priznania

ID1623 | | Ing. Marián Drozd

Slovenska spoločnosť má  v Českej republike  organizačnú zložku, ktorá spĺňa predpoklady stálej prevádzkarne, a tak podáva v Českej republike daňové priznanie k dani z príjmov. V roku 2012 táto stála prevádzkareň aktívne  dosahovala v príjmy v Českej republike, avšak ako základ dane jej vyšla daňová strata. Možno takúto situáciu považovať za naplnenie podmienok § 49 ods. 2 a § 52t ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) o dosahovaní príjmov zo zdrojov v zahraničí a oznámiť odklad podania daňového  priznania o tri mesiace?

Doplatok za energiu

ID1283 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Doplatok podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je zdaniteľný príjem alebo príjem ,ktorý nevstupuje do základu dane?

Vedenie daňovej evidencie

ID1140 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť za podmienok, že túto činnosť vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje si pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu. Fyzická osoba sa stala držiteľom živnostenského oprávnenia v mesiaci október 2011. Môže za zdaňovacie obdobie roka 2011 viesť daňovú evidenciu?  V bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období nemal živnostík žiadne príjmy.  Považuje sa aj žiadny príjem za príjem nepresahujúci 170 000 eur?

Daňový bonus - nárok

ID1124 | | Ing. Alena Benková

Daňovník - SZČO bol v roku 2011 poskytnutá a vyplatená dotácia z ÚPSVR vo výške 4000 €. Má nárok na daňový bonus? Žiadne iné príjmy z podnikania nemal.

Zdanenie príjmov z reklamy Adsense

ID1129 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som zamestnanec a mám súkromnú webovú stránku. Potrebujem si založiť živnosť, ak mám príjem zo svojej  web stránky, na ktorej sa zobrazuje reklama ADSENSE od  spoločnosti Google?  O aký príjem ide podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.? Pri tejto reklame spoločnosti poskytnem časť svojej webovej stránky, na ktorých Google zobrazuje reklamy. Po kliknutí na reklamu sa mne ako majiteľovi internetovej stránky pripisujú peniaze.

Úprava daňového základu pri skončení živnosti.

ID1125 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Živnostník, ktorý má príjmy z podnikania a uplatňuje si výdavky percentom z príjmov, ukončil podnikanie 31. 12. 2011. Dňa 2. 1. 2012 uhradil poistné do Sociálnej poisťovne  a príslušnej zdravotnej poisťovne. Nezostali mu žiadne neuhradené pohľadávky. Môže si o poistné znížiť základ dane v daňovom priznaní FO typ B v rámci položiek znižujúcich daňový základ na riadku 42?

Úrok z bežného účtu

ID1097 | | Ing. Jarmila Strählová

Živnostníkovi, účtujúcemu v systéme jednoduchého účtovníctva, bol vyplatený kreditný úrok z podnikateľského účtu vo výške 28 eur a zrazená daň z úroku 5,32 eura. Ako sa zaúčtuje úrok a daň z úroku? Bude rozdiel v účtovaní v roku 2012?

Percentuálne uplatnenie výdavkov pri príjme z remeselnej živnosti a príjme z prenájmu

ID539 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pán Milan (nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty) dosiahne v roku 2010 okrem príjmov z remeselnej živnosti uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p (žiadne iné príjmy z podnikania ani z inej samostatnej zárobkovej činnosti v tomto zdaňovacom období nedosiahne) aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").

Dotácia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

ID1055 | | Ing. Alena Benková

Živnostník obdržal dotáciu z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri začatí podnikania, ktorú má vyčerpať do dvoch rokov. Musí zdaniť  prijatú dotáciu v prvom roku, alebo má zdaniť len jej nevyčerpanú časť ?