Otázky s vecným pojmom: Príjmy z podnikania

počet otázok s vecným pojmom : 24Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Koncoročný koncert ZUŠ - vstupné

ID4947 | | Jana Vršková

Zkladná umelecká škola (nezisková organizácia) poskytuje základné umelecké vzdelanie. V zriaďovacej listine má napísané, že poskytuje vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v študijných odboroch na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. Zároveň organizuje pre žiakov študijné sústredenia, koncoročné koncerty pre svojich žiakov a ich rodinných príslušníkov a priaznivcov školy. Za organizovanie koncoročného koncertu, kde vystupujú žiaci, ktorí predvádzajú zručnosti získané počas školského roka, ZUŠ vyberá od rodinných príslušníkov finančné prostriedky, a to symbolické vstupné. Je príjem finančných prostriedkov za vstupné príjmom nezdaňovanej činnosti? Zároveň prosíme o uvedenie účtovného postupu na strane MD a Dal. 

Spevák, s.r.o. a daň z príjmov

ID3958 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Fyzická osoba (rezident Slovenska) vykonáva svoju umeleckú činnosť nezávisle ako slobodné povolanie. Tj. ide o príjem podľa §6 ods. 2 a.  Ide o speváčku, ktorá vystupuje skoro vždy v Maďarsku. Preto v súlade s článkom 17 zmluvy tieto osobne vykonávané činnosti na území HU bude musieť zdaňovať podľa HU vnútroštátnych predpisov. Následne príjmy z umeleckej činnosti daňovníka s NDP, plynúce zo zdrojov v zahraničí prizná na Slovensku prostredníctvom daňového priznania (§32 a) a uplatní metódu jednoduchého zápočtu. Môže tento Slovák- spevák založiť jednoosobovú sro na Slovensku a fakturovať tento jeho výkon z tejto sro? Čo by malo byť zapísané v predmetoch podnikania? Ako by s.r.o. postupovala pri zdanení týchto príjmov s.r.o.? (Maďarsko a Slovensko)

Podnikanie na základe združenia bez právnej subjektivity

ID3867 | | Ing. Marián Drozd

5 živnostníci začali spoločne podnikať na základe Zmluvy o združení osôb bez právnej subjektivity na základe § 829-841 OZ. Na 1 z nich je zriadený účet, na ktorý majú všetci účastníci združenia prístup a na ktorý budú chodiť príjmy z podnikateľskej činnosti a hradiť spoločné výdavky na predmetnú činnosť. Samostatne bude vedená daňová evidencia združenia a na konci roka každý sa bude podieľať 1/5 na príjmoch a výdavkoch združenia v rámci svojho daňového priznania. Zahraničný odberateľ, pre ktorého budú vykonávať činnosť však neakceptuje vo svojej evidencii faktúry v hlavičke ktorých by boli všetci účastníci združenia. Je možné akceptovať vystavovanie faktúr vždy na jedného účastníka združenia, vždy iného- ako dodávateľa s tým, že účet na úhradu faktúr by bol spoločný ako aj evidencia združenia.

Tréner vo fitnes a kulturistike

ID3805 | | Ing. Marián Drozd

Príjmy trénera vo fitnes a kulturistike (2. kvalifikačný stupeň) spadajú pod príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP? Ako sa získava oprávnenie na podnikanie? Je potrebná živnosť alebo registrácia napr. na štatistickom úrade alebo na nejakom inom úrade?

Predaj nehnuteľnosti neziskovou organizáciou

ID1704 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Nezisková organizácia nadobudla nehnuteľnosť kúpou v hodnote 135 00 eur, ktorú nezaradila do užívania z dôvodu rekonštrukcie.Po roku a pol sa rozhodla túto budovu predať za 150 000 eur. Budova je staršia, teda je viac ako 5 rokov od kolaudácie a 5 rokov od užívania.

Nezisková organizácia je platiteľom DPH v rámci podnikateľskej činnosti, hlavná činnosť  - vzdelávanie je oslobodené od DPH. Ako má postupovať organizácia pri predaji nehnuteľnosti? Predáva budovu s DPH alebo bez DPH? Zisk z predaja nehnuteľnosti je príjem neziskovej organizácie, ktorý sa zdaňuje? Čo v prípade, ak vykázala v roku 2011 stratu z podnikateľskej činnosti? Ako správne postupovať pri zaúčtovaní?

Odklad podania daňového priznania

ID1623 | | Ing. Marián Drozd

Slovenska spoločnosť má  v Českej republike  organizačnú zložku, ktorá spĺňa predpoklady stálej prevádzkarne, a tak podáva v Českej republike daňové priznanie k dani z príjmov. V roku 2012 táto stála prevádzkareň aktívne  dosahovala v príjmy v Českej republike, avšak ako základ dane jej vyšla daňová strata. Možno takúto situáciu považovať za naplnenie podmienok § 49 ods. 2 a § 52t ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) o dosahovaní príjmov zo zdrojov v zahraničí a oznámiť odklad podania daňového  priznania o tri mesiace?

Doplatok za energiu

ID1283 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Doplatok podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je zdaniteľný príjem alebo príjem ,ktorý nevstupuje do základu dane?

Vedenie daňovej evidencie

ID1140 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť za podmienok, že túto činnosť vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje si pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu. Fyzická osoba sa stala držiteľom živnostenského oprávnenia v mesiaci október 2011. Môže za zdaňovacie obdobie roka 2011 viesť daňovú evidenciu?  V bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období nemal živnostík žiadne príjmy.  Považuje sa aj žiadny príjem za príjem nepresahujúci 170 000 eur?

Daňový bonus - nárok

ID1124 | | Ing. Alena Benková

Daňovník - SZČO bol v roku 2011 poskytnutá a vyplatená dotácia z ÚPSVR vo výške 4000 €. Má nárok na daňový bonus? Žiadne iné príjmy z podnikania nemal.

Zdanenie príjmov z reklamy Adsense

ID1129 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som zamestnanec a mám súkromnú webovú stránku. Potrebujem si založiť živnosť, ak mám príjem zo svojej  web stránky, na ktorej sa zobrazuje reklama ADSENSE od  spoločnosti Google?  O aký príjem ide podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.? Pri tejto reklame spoločnosti poskytnem časť svojej webovej stránky, na ktorých Google zobrazuje reklamy. Po kliknutí na reklamu sa mne ako majiteľovi internetovej stránky pripisujú peniaze.