Otázky s vecným pojmom: Likvidácia spoločnosti

počet otázok s vecným pojmom : 11Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

DPH pri zlúčení spoločností

ID4685 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, ktorá je registrovaná podľa § 7a zaniká bez likvidácie, a to zlúčením do inej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť je holdingová spoločnosť so sídlom v Maďarsku. Slovenská spoločnosť má v majetku jedno osobné vozidlo a obchodné podiely dvoch dcérskych spoločnosti. Vznikajú zanikajúcej spoločnosti nejaké povinnosti týkajúce sa DPH, alebo zlúčenie nie je predmetom DPH?

Právne služby spojené s likvidáciou dcérskej spoločnosti

ID4627 | | Ing. Marián Drozd

Prosím, mala by som otázku k odpovedi č. ID3075 z 13.11.2017: z akého dôvodu skončila platnosť odpovede 31.12.2017? Rovnaký prípad ako v ID3075, ale v roku 2023: Slovenský platiteľ si objednal právne služby u dodávateľa z EU. Predmetom fakturácie by bola likvidácia dcérskej spoločnosti tohto slovenského platiteľa, ktorá sídli v zahraničí. Otázka: je možné odpočítať DPH z faktúry za právne služby, služba bude daňovým náklad slovenského subjektu?

Spoločnosť v likvidácii-daňové priznania

ID4184 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s. r .o. vstúpila do likvidácie 23.09.2021, zrušená bola 30.06.2021 Spoločnosť bola zrušená 14.06.2022 dobrovoľným výmazom. Údaje z OR: - spoločnosť zrušená od: 30.06.2021 -osoba vymazaná z OR od: 14.06.2022 Spoločnosť podáva DP za obdobia: 01.01.2021 – 29.06.2021 30.06.2021 – 22.09.2021 23.09.2021 – 31.12.2023 ?

Opravné položky spoločnosti v konkurze

ID3384 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, na ktorú bol vyhlásený konkurz, má už vyše 20 rokov vytvorené opravné položky k pohľadávkam voči bývalým obchodným partnerom, tiež v konkurze. Konkurzy doteraz neboli ukončené. V § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (+ § 29 ods. 1 Postupov účtovania), sa hovorí o úprave zostatkov vytvorených rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia, s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu. Dovoľujem si požiadať o vysvetlenie k tejto problematike z hľadiska účtovného a daňového. Čo znamená „úprava zostatkov“ najmä v prípade opravných položiek? Akým spôsobom a podľa akých kritérií sa posudzuje, že „preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu“? Ako sa vysporiadať s opravnými položkami u partnerov v konkurze, ak bude vlastný konkurz ukončený skôr? 

Miesto dodania služby pri lkvidácii spoločnosti

ID3075 | | Ing. Marián Drozd

Srbská právnická spoločnosť vystavila materskej firme sídliacej v Slovenskej republike faktúru za služby - likvidáciu dcérskej spoločnosti (právnickej osoby so sídlom v Srbsku). Faktúry uhradila materská spoločnosť. Ako v tomto prípade určiť miesto dodania služby - ide o službu pre likvidovanú spoločnosť, alebo sa určí miesto dodania služby podľa § 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH")? Ide o kapitálový majetok spoločnosti, je v tomto prípade nárok na odpočet dane?

Zlúčenie spoločností a precenenie majetku

ID2371 | | Ing. Anton Kolembus

Chcela by som objasniť precenenie majetku a záväzkov pri zániku spoločnosti bez likvidácie. Spoločnosť je zrušená bez likvidácie k 31. 12. a od 1. 1. sa zlúči s nástupníckou spoločnosťou. Môže zanikajúca spoločnosť uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť účtovnú závierku v pôvodných cenách a následne tieto hodnoty majetku a záväzkov vstúpia do otváracej bilancie nástupníckej spoločnosti alebo musí majetok a záväzky preceniť na reálnu hodnotu a nástupnícka spoločnosť je povinná účtovať o goodwile. Zanikajúca spoločnosť má vo svojich aktívach pozemok, osobné auto, zásoby, podiely v inej spoločnosti, poskytnuté pôžičky, v pasívach finančnú výpomoc, bankový úver, záväzky voči spoločníkom . Môže tieto položky v súvahe prevziať nástupnícka spoločnosť v hodnotách ako ich eviduje zanikajúca spoločnosť alebo je potrebné precenenie na trhovú cenu. Rozhodnutie o precenení alebo neprecenení aktív a pasív a spôsob precenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu, napr. na základe znaleckého posudku ustanovuje valné zhromaždenie v zmluve o zlúčení?

Zlúčenie dvoch s.r.o.

ID1965 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aké povinnosti majú pri zrušení spoločnnosti bez likvidácie formou zlúčenia z pohľadu účtovného nástupnícka spoločnosť a spoločnosť, ktorá sa zrušuje. Aké  sú povinnosti z daňového hľadiska spoločnosti nástupníckej (obe spoločnosti nie sú platittelia DPH) a z pohľadu spoločnosti, ktorá preberá práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti.

Likvidácia akciovej spoločnosti

ID1946 | | Ing. Beata Moravcová

Akciová spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 20. 7. 2013. Ku dňu predchádazjúcemu vstupu do likvidácie, t. j. k 19. 7. 2013 účtovná jednotka zostavila mimoriadnu účtovnú závierku a odovzdala daňové priznanie za obdobie 1. 1. 2013-19. 7. 2013. Ku dňu skončenia likvidácie bude mať účtovná jednotka - likvidátor opäť povinnosť zostaviť účtovnú závierku, v ktorej bude vykazovať zostatok na nasledovných účtoch: účet 221 = 700 €, účet 411 = 115 000 €, účet 429 = 81 000 €.

1. Čo sa považuje za deň skončenia likvidácie?

2. Je potrebné odovzdať aj daňové priznanie k dani z príjmov ku dňu skončenia likvidácie?

3. Je povinnosť podať daňové k dani z príjmov priznanie za obdobie od dňa skončenie likvidácie do dňa výmazu v obchodnom registri?

4. Čo so zostatkami na účtoch 221, 411 a 429? Môžu na týchto účtoch zostať zostatky?

Odpočet DPH počas likvidácie spoločnosti

ID1842 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť - platiteľ DPH vstúpila do likvidácie dňa 25. 7. 2013. Môže si spoločnosť uplatňovať odpočet DPH na vstupe aj počas likvidácie spoločnosti? Zatiaľ nepožiadala o zrušenie registrácie DPH z dôvodu, že dobiehajú staré zmluvy, na základe ktorých ešte prebiehe vývoz služieb do EÚ, čiže spoločnosť má povinnosť podávať súhrnné výkazy.

Zrušenie s.r.o.

ID1490 | | Ing. Anton Kolembus

S.r.o. už nevykonáva žiadnu činnosť a chceli by sme ju zrušiť. Ako postupovať z účtovného a daňového hľadiska? Spoločnosť má aj majetok, záväzky a aj pohľadávky a spoločnosť je registrovaná za platiteľa DPH.