Otázky s vecným pojmom: Daňové priznanie

počet otázok s vecným pojmom : 236Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Automobil v podnikaní

ID4257 | | Ing. Jana Fülöpová

Daňovník, fyzická osoba, dosahuje príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Vložil do obchodného majetku nehnuteľnosti, ktoré prenajíma. Môže si tento daňovník uplatňovať výdavky z titulu používania súkromného automobilu, ktorý používa na jazdy v súvislosti s prenájmom?

Autorské honoráre študenta

ID547 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Študent vysokej školy dosiahol za rok 2009 autorské honoráre (učebné texty) vo výške 1 500 € brutto podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (nejde o sústavnú činnosť), z toho pri výplate boli zrazené a odvedené 2 % do Literárneho fondu, t. j. 30 € a zvyšná suma vo výške 1 470 € mu bola vyplatená. Iné zdaniteľné príjmy nemal.

Bola uložená pokuta nezákonná?

ID171 | | Ing. Katarína Skalová

Obec obdržala dňa 4. 2. 2008 od daňovníka (právnická osoba) daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2008. Daňové priznanie bolo podané po lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach, preto sme uložili daňovníkovi pokutu 2 000 Sk. Daňovník podal odvolanie v ktorom uvádza, že uložená pokuta je nezákonná, pretože daňové priznanie podal v zákonom stanovenej lehote. Dôkazom jeho tvrdenia je podací lístok na pošte s dátumom 31. 1. 2008. Ako máme v danom prípade ďalej postupovať?

Bonus pri nákupe tovaru

ID1741 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť nakupuje tovar zo zahraničia. Na faktúre je uvedená splatnosť 60 dní a poznámka, že v prípade úhrady do 25 dní, spoločnosť získa bonus vo výške 2 %. Ako správne zaúčtovať tento bonus? Akú sumu brať ako základ pre DPH pri nadobudnutí tovaru  - sumu brutto, resp. sumu po rabate?

Čo v prípade, ak v čase podania daňového priznania k DPH ešte pre  spoločnosť  táto informácia nie je k dispozícii? Ak je faktúra napr. zo dňa 1. 4. 2013, vtedy je možnosť určiť, či bol rabat uplatnený v mesiaci apríl 2013, nakoľko 25 dní je ešte stále v mesiaci apríl. Ale ak je faktúra zo dňa 30. 4. 2013, 25-ty deň je 25. 5. 2013, daňové priznanie k DPH sa odovzdáva už okolo 20-teho, vtedy sa ešte nevie, či faktúra bude uhradená v normálnom čase splatnosti alebo v čase, pri ktorom prináleží skonto.

 

Daň z motorových vozidiel

ID649 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Občianske združenie používa motorové vozidlo na činnosť v rámci stanov tohto združenia. Nato, aby mohla byť vyúčtovaná pracovná cesta, treba najprv nahlásiť oznamovaciu povinnosť a potom podať daňové priznanie? Používa sa automobil predsedu tohto združenia, a toto auto je zároveň predmetom dane z motorových vozidiel inej právnickej osoby. Stačí teda, aby sa v rámci občianskeho združenia splnila oznamovacia povinnosť a zaplatená daň aj daňové priznanie je v rámci tej právnickej osoby, v ktorej koná osoba, čiže  predseda občianskeho združenia? Občianske združenie a právnická osoba  nemajú v rámci podnikania nič spoločné. Treba vytvoriť zmluvu na používanie tohto automobilu v občianskom združení?  Aké náhrady za automobil si môže občianske združenie uplatniť?

Daň vyberaná zrážkou

ID1202 | | Ing. Juraj Neufeld

V roku 2011 sme účtovali zrážkovú daň z bežných úrokov na bankovom účte na účet 341AU. Za rok 2011 už túto daň vyberanú zrážkou nie je možné odpočítať z výslednej daňovej povinnosti. Ako možno účtovne vysporiadať túto daň, a ako ju uviesť v daňovom priznaní?

Daň z nehnuteľností a daňové priznanie

ID1302 | | Ing. Elena Račková

Často v našej praxi daňovníci podávajú daňové priznanie na pozemok, aj keď je na ňom vybudovaný prístrešok s tým, že podľa § 10 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") prístrešok nepatrí do skupiny stavby. Samosprávy na základe § 10 cit. zákona, majú veľký výpadok na miestnych daniach, nakoľko každý daňovník si § 10 cit. zákona vysvetľuje po svojom. Podávajú daňové priznanie na pozemky a nie na stavby, nakoľko sú podľa nich bez podlažia a sú napr. dočasné. Nakoľko kumulatívnym podmienkam § 10 pomaly nebudú patriť žiadne stavby v SR, nakoľko aj projektanti vystihujú tieto nedostatky pri osadení veľkých hál - bez spevnenia so zemou, takto ostávajú na území SR iba pozemky, ktoré v skutočnosti sú zastavané stavbami. Obce a mestá musia skúmať využívanie nehnuteľností, naháňať sa po súdoch, aby získali im patriace miestne dane. Najväčším nedostatkom § 10 je nesúlad definícií stavieb s definíciou stavieb v stavebnom zákone. Je to neprípustné, že podľa prenesených kompetencií sú mestá a obce stavebným úradom, kde určujú čo je stavbou, ktorá podlieha stavebnému a kolaudačnému povoleniu a určujú podmienky výstavby a využívania stavieb a na základe zákona o miestnych daniach rovnaký úrad - správca dane - nevie stavbu zaradiť podľa predmetu dane zo stavieb. Správca dane na základe nesúladu definícií v jednotlivých zákonoch prevádza odvolacie konania a nevie sa domáhať miestnych daní.

Daň z príjmov typ A

ID4483 | | Ing. Anton Kolembus

Prosím o radu, či podať DP typ A na Slovensku. Dlhodobo žijúca matka dvoch detí v Taliansku sa v júli 2022 presťahovala na Slovensko aj s maloletými deťmi. Deťom boli pridelené slovenské rodné čísla. Matka od septembra do decembra pracovala v školstve. Jej príjem vyplatených zdanit. príjmov bol cca 2 700 €. Bol jej tiež priznaný daňový bonus na deti vo výške 560 €. Matka ale musí podať daňové priznanie v Taliansku. Ako vysporiadať dane na Slovensku?

Daň zaplatená v zahraničí

ID300 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť v roku 2010  fakturovala  právo na použitie obchodnej značky spoločnosti v Českej republike za rok 2010. Česká  spoločnosť  4. februára  2011 odviedla 10%-nú  zrážku dane do štátneho rozpočtu Českej republiky.  90%  zatiaľ nebolo pripísaných na účet. Je možnosť uplatniť si zrážku vo výške  10% - zaplatenú v Českej republike,  v daňovom priznaní  za rok 2011?

Daňová povinnosť starobného dôchodcu

ID1040 | | Ing. Alena Benková

Starobný dôchodca je spoluvlastníkom súkromnej hory, nie je samostatne hospodáriacim roľníkom. Z predaného kalamitného dreva obdržal  príjem. Ktoré položky si pri výpočte daňovej povinnosti môže od príjmu odpočítať ?