Otázky s vecným pojmom: Daňové priznanie

počet otázok s vecným pojmom : 248Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Automobil v podnikaní

ID4257 | | Ing. Jana Fülöpová

Daňovník, fyzická osoba, dosahuje príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Vložil do obchodného majetku nehnuteľnosti, ktoré prenajíma. Môže si tento daňovník uplatňovať výdavky z titulu používania súkromného automobilu, ktorý používa na jazdy v súvislosti s prenájmom?

Autorské honoráre študenta

ID547 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Študent vysokej školy dosiahol za rok 2009 autorské honoráre (učebné texty) vo výške 1 500 € brutto podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (nejde o sústavnú činnosť), z toho pri výplate boli zrazené a odvedené 2 % do Literárneho fondu, t. j. 30 € a zvyšná suma vo výške 1 470 € mu bola vyplatená. Iné zdaniteľné príjmy nemal.

Bola uložená pokuta nezákonná?

ID171 | | Ing. Katarína Skalová

Obec obdržala dňa 4. 2. 2008 od daňovníka (právnická osoba) daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2008. Daňové priznanie bolo podané po lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach, preto sme uložili daňovníkovi pokutu 2 000 Sk. Daňovník podal odvolanie v ktorom uvádza, že uložená pokuta je nezákonná, pretože daňové priznanie podal v zákonom stanovenej lehote. Dôkazom jeho tvrdenia je podací lístok na pošte s dátumom 31. 1. 2008. Ako máme v danom prípade ďalej postupovať?

Bonus na deti a odklad priznania druhej oprávnenej osoby

ID5063 | | Ing. Miroslava Brnová

Matka dvoch detí je zamestnaná a poberá daňový bonus. Požiadala svojho zamestnávateľa o zúčtovanie dane, ktoré zamestnávateľ už vykonal. Z Potvrdenia, ktoré dostala však zistila, že jej príjem nepostačuje na uplatnenie maximálneho daňového bonusu na deti. Preto si chce podať daňové priznanie typu A, aby mohla uplatniť aj manželov základ dane podľa § 33 odst. 8. Manžel je SZČO a oznámil správcovi dane, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2024. Manželka do konca marca teda nebude poznať manželov základ dane. Ako má postupovať, keď nemá všetky údaje na podanie opravného priznania? Môže aj ona oznámiť správcovi dane predĺženie lehoty na podanie priznania, hoci už jej zúčtovanie dane vykonal zamestnávateľ? Alebo má podať dodatočné priznanie vtedy, keď bude poznať manželov základ dane? Hrozí jej za dodatočné priznanie sankcia? 

Bonus pri nákupe tovaru

ID1741 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť nakupuje tovar zo zahraničia. Na faktúre je uvedená splatnosť 60 dní a poznámka, že v prípade úhrady do 25 dní, spoločnosť získa bonus vo výške 2 %. Ako správne zaúčtovať tento bonus? Akú sumu brať ako základ pre DPH pri nadobudnutí tovaru  - sumu brutto, resp. sumu po rabate?

Čo v prípade, ak v čase podania daňového priznania k DPH ešte pre  spoločnosť  táto informácia nie je k dispozícii? Ak je faktúra napr. zo dňa 1. 4. 2013, vtedy je možnosť určiť, či bol rabat uplatnený v mesiaci apríl 2013, nakoľko 25 dní je ešte stále v mesiaci apríl. Ale ak je faktúra zo dňa 30. 4. 2013, 25-ty deň je 25. 5. 2013, daňové priznanie k DPH sa odovzdáva už okolo 20-teho, vtedy sa ešte nevie, či faktúra bude uhradená v normálnom čase splatnosti alebo v čase, pri ktorom prináleží skonto.

 

Daň z motorových vozidiel

ID649 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Občianske združenie používa motorové vozidlo na činnosť v rámci stanov tohto združenia. Nato, aby mohla byť vyúčtovaná pracovná cesta, treba najprv nahlásiť oznamovaciu povinnosť a potom podať daňové priznanie? Používa sa automobil predsedu tohto združenia, a toto auto je zároveň predmetom dane z motorových vozidiel inej právnickej osoby. Stačí teda, aby sa v rámci občianskeho združenia splnila oznamovacia povinnosť a zaplatená daň aj daňové priznanie je v rámci tej právnickej osoby, v ktorej koná osoba, čiže  predseda občianskeho združenia? Občianske združenie a právnická osoba  nemajú v rámci podnikania nič spoločné. Treba vytvoriť zmluvu na používanie tohto automobilu v občianskom združení?  Aké náhrady za automobil si môže občianske združenie uplatniť?

Daň vyberaná zrážkou

ID1202 | | Ing. Juraj Neufeld

V roku 2011 sme účtovali zrážkovú daň z bežných úrokov na bankovom účte na účet 341AU. Za rok 2011 už túto daň vyberanú zrážkou nie je možné odpočítať z výslednej daňovej povinnosti. Ako možno účtovne vysporiadať túto daň, a ako ju uviesť v daňovom priznaní?

Daň z nehnuteľností a daňové priznanie

ID1302 | | Ing. Elena Račková

Často v našej praxi daňovníci podávajú daňové priznanie na pozemok, aj keď je na ňom vybudovaný prístrešok s tým, že podľa § 10 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") prístrešok nepatrí do skupiny stavby. Samosprávy na základe § 10 cit. zákona, majú veľký výpadok na miestnych daniach, nakoľko každý daňovník si § 10 cit. zákona vysvetľuje po svojom. Podávajú daňové priznanie na pozemky a nie na stavby, nakoľko sú podľa nich bez podlažia a sú napr. dočasné. Nakoľko kumulatívnym podmienkam § 10 pomaly nebudú patriť žiadne stavby v SR, nakoľko aj projektanti vystihujú tieto nedostatky pri osadení veľkých hál - bez spevnenia so zemou, takto ostávajú na území SR iba pozemky, ktoré v skutočnosti sú zastavané stavbami. Obce a mestá musia skúmať využívanie nehnuteľností, naháňať sa po súdoch, aby získali im patriace miestne dane. Najväčším nedostatkom § 10 je nesúlad definícií stavieb s definíciou stavieb v stavebnom zákone. Je to neprípustné, že podľa prenesených kompetencií sú mestá a obce stavebným úradom, kde určujú čo je stavbou, ktorá podlieha stavebnému a kolaudačnému povoleniu a určujú podmienky výstavby a využívania stavieb a na základe zákona o miestnych daniach rovnaký úrad - správca dane - nevie stavbu zaradiť podľa predmetu dane zo stavieb. Správca dane na základe nesúladu definícií v jednotlivých zákonoch prevádza odvolacie konania a nevie sa domáhať miestnych daní.

Daň z príjmov typ A

ID4483 | | Ing. Anton Kolembus

Prosím o radu, či podať DP typ A na Slovensku. Dlhodobo žijúca matka dvoch detí v Taliansku sa v júli 2022 presťahovala na Slovensko aj s maloletými deťmi. Deťom boli pridelené slovenské rodné čísla. Matka od septembra do decembra pracovala v školstve. Jej príjem vyplatených zdanit. príjmov bol cca 2 700 €. Bol jej tiež priznaný daňový bonus na deti vo výške 560 €. Matka ale musí podať daňové priznanie v Taliansku. Ako vysporiadať dane na Slovensku?

Daň zaplatená v zahraničí

ID300 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť v roku 2010  fakturovala  právo na použitie obchodnej značky spoločnosti v Českej republike za rok 2010. Česká  spoločnosť  4. februára  2011 odviedla 10%-nú  zrážku dane do štátneho rozpočtu Českej republiky.  90%  zatiaľ nebolo pripísaných na účet. Je možnosť uplatniť si zrážku vo výške  10% - zaplatenú v Českej republike,  v daňovom priznaní  za rok 2011?