Otázky s vecným pojmom: Zmluvy

počet otázok s vecným pojmom : 72Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Následok nezverejnenia zmluvy

ID3347 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Čo v praxi znamená neplatnosť zmluvy v dôsledku jej nezverejnia (ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu) a aký je postup, ak obec poskytla úhradu za dielo/službu vykonanú podľa takejto neplatnej zmluvy?

Transferová dokumentácia - prenájom prístrojov

ID3327 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., A, a slovenská s. r. o., B, sú personálne prepojené cez osobu konateľa. Firma A má v majetku zdravotnícke testovacie zariadenia (cena jedného prístroja je cca. od 2 000 € do 7 000 €). Tieto zariadenia testujú napr. elasticitu pokožky, hydratáciu pokožky, testujú tiež napr. zloženie kozmetiky. Firma B uzatvorila zmluvu s jednou Univerzitou, v rámci ktorého bude pre nich testovať napr. aj uvedené veci. Firma A preto chce prenajímať firme B uvedené zariadenia. Teraz chceme vypracovať pre nich (firma A a B) transferovú dokumentáciu. Následne firma B bude fakturovať Univerzite testovania, výskumy. Metódu trhovej ceny nevieme vyčísliť, lebo ani interná trhová cena (firma A neprenajíma iným firmám tieto zariadenia), ani externá trhová cena (nevieme nezávislú trhovú cenu, lebo ide o ojedinelé zariadenia, ktoré nie sú každodenne prenajímané, nie je to také ako napr. pri prenájme nehnuteľnosti či auta) nie je známa. Viete nám poradiť, s ktorou metódou by sme mohli čo najjednoduchšie stanoviť trhovú cenu? Alebo stanoviť trhovú cenu prenájmu tak, že napr. za 2, 3, 4 roky, prostredníctvom prenájmu by sa vrátila obstarávacia cena prístroja?

Výdavky k príjmom podľa § 8-iné

ID3323 | | Ing. Marián Drozd

Som fyzická osoba - nepodnikateľ. Okrem príjmu zo závislej činnosti mám aj príjem na základe "zmlúv o dielo", ktorými zabezpečujem programovú náplň letných detských táborov (počas prázdnin) a organizačné a umelecké vedenie detského divadelného súboru (vo voľnom čase). Objednávateľ mi vytvorí všetky podmienky pre výkon činností (priestory, energie, pomôcky...) a vyplatí dohodnutú odmenu. Viem, že som povinná podávať daňové priznanie typu B. V minulosti som si príjem na základe zmluvy o dielo dávala do príjmov podľa § 8 ods. l písm. a (z príležitostných činností) a za výdavok k týmto príjmom som považovala len zdravotné poistenie z týchto príjmov, ktoré mi vykázala zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní ako nedoplatok. Dozvedela som sa, že od 1. 1. 2018 príjem na základe zmluvy o dielo patrí medzi ostatné príjmy podľa § 8 - iné. Aké výdavky možno uplatniť k týmto príjmom v daňovom priznaní okrem poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré je vyčíslené v ročnom zúčtovaní? Bude v tomto prípade daňovým výdavkom k spomínaným príjmom napr. športové oblečenie, obuv, cestovné lístky (vlak, autobus, MHD), auto-spotreba PHL, výdavok na stravenky-obed, telefónne poplatky, kopírovanie textov.......tieto objednávateľ nehradí.

OZ - honorár alebo služba z ČS EU??

ID3059 | | Ing. Marián Drozd

OZ usporiada koncerty v kostoloch v Slovenskej a Maďarskej republike. Na koncertoch sa nevyberá vstupné, prostriedky na náklady boli získané z darov jednotlivcov ešte pred realizáciou koncertov, konkrétne na daný projekt. V zmysle § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá nezávisle vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjem. Je dar v tomto prípade príjmom? Medzi náklady patrí i platba za účasť maďarského zboru. Máme na tento náklad nazerať ako na honorár alebo službu prijatú z ČŠ EU? Ak by išlo o honorár, ako to má byť prosím správne zdanené? Treba k tomu i písomnú zmluvu? Ak by išlo o službu prijatú z ČŠ EU, vzťahuje sa na občianske združenie aj registračná povinnosť v zmysle § 7a ods. 1 zákona o DPH?

Údaje na dokladoch

ID3054 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ FO živnostník, lekár, podniká na základe iného ako živnostenského zákona. Licencia vydaná VÚC je vystavená na meno lekára. Doklad o pridelení IČO je vystavený na sídlo ambulancie (Bratislava). Osvedčenie o pridelení DIČ z DÚ má adresu trvalého bydliska (Nitra). Aká adresa má byť uvedená na dokladoch ako fakturačná (adresa sídla ambulancie alebo trvalého pobytu)? Pýtam sa z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Pri pridelení DIČ nám bolo povedané, že všetky doklady (faktúry, pokladničné doklady, interné doklady, výkazy pre poisťovne z hľadiska zákona o dani z príjmov a pod.) musia byť vystavené presne podľa údajov na osvedčení o pridelení DIČ (dodržané pomlčky, čiarky, veľké písmená a pod.) (Bratislava). V praxi sa však stretávame s problémom, že pri podpisovaní zmlúv nám obchodní partneri pripravujú doklady podľa údajov z registrácie pre IČO (Nitra). 

Darovacia zmluva, vinkulácia

ID2876 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

OTÁZKA č. 1 Poprosím Vás o radu ohľadne zaúčtovania darovacej zmluvy: - Predmet zmluvy: bezodplatný prevod vlastníckych práv k predmetu daru - Predmet daru: projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na úpravu križovatky Podrobnosti: V rámci projektu polyfunkčnej budovy sme boli územným rozhodnutím zaviazaní, aby sme v rámci vyššieho stupňa projektovej dokumentácie – k stavebnému povoleniu – predložili technické riešenie križovatky (pozemky pod križovatkou patria mestu), ktoré by zohľadnilo nárast dopravy v dôsledku výstavby nášho objektu. Táto podmienka bola záväzná. Následne sme darovacou zmluvou odovzdali projektovú dokumentáciu mestu. Až na základe tohto úkonu bolo možné pokračovať v konaní o vydanie stavebného povolenia. Faktúra za projektovú dokumentáciu bola zaúčtovaná: 042/321 343/321, DPH bola odvedená Daňovému úradu na základe Darovacej zmluvy. OTÁZKA č. 2 Na aký účet sa účtujú zložené finančné prostriedky Banke na základe Zmluvy o vinkulácii o vinkulovaní výplaty vkladu účtu?

Sociálny fond u zamestnávateľa s viacerými organizačnými jednotkami

ID2871 | | Ing. Mária Šulavíková

Sme organizácia, na ktorú sa vzťahuje KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. Máme viacero organizačných zložiek (OrZ), ktoré majú určené kompetencie a plnú zodpovednosť za hospodárenie s pridelenými rozpočtovými prostriedkami. Máme podpísanú jednu podnikovú kolektívnu zmluvu za celú organizáciu bez špecifikácie na jednotlivé OrZ. Toho času si každá OrZ tvorí a vedie na svojom osobitnom bankovom účte svoj sociálny fond. Pri plnení záväzkov z KZ najmä menšie OrZ mali problémy z plnením záväzkov a plnenie vykrývali z iných zdrojov, resp. ju neplnili. My, ako zástupcovia zamestnancov zastávame názor, že u jedného zamestnávateľa a pri jednej kolektívnej zmluve má byť iba jeden sociálny fond na jednom bankovom účte, z ktorého sa má realizovať plnenie pre celú organizáciu. Je náš názor správny? Majú nárok zástupcovia zamestnancov nahliadnuť do účtovných dokumentov, faktúr a zmlúv, ktoré súvisia s čerpaním sociálneho fondu? O čo sa môžeme oprieť v oboch problémoch v argumentácií u zamestnávateľa?

Dátum účtovného prípadu

ID2874 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2015 sme zistili, že fyzická osoba užíva náš pozemok bez nájomnej zmluvy. Vypracovali sme návrh nájomnej zmluvy, kde sme uviedli výšku nájomného za rok. Tento návrh sme zaslali FO. FO zmluvu podpísala v roku 2016. Vystavili sme daňový doklad do 2016 s dvoma položkami - nájomné bez zmluvného vzťahu od 1. 8. 2015 do 28. 2. 2016 a nájomné za rok 2016. Je potrebné podať dodatočné DPPO za 2015 a tzv. dodaniť nájomné od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015. Kedy v tomto prípade nastal dátum účtovného prípadu? Ak by sme mohli poprosiť o urýchlenú odpoveď, dňa 28. 2. 2017 máme audit a potrebovali by sme to doriešiť.

Dodatky k dohodám

ID2835 | | Ing. Iveta Matlovičová

Je možné urobiť dodatok k Dohode o vykonaní práce a k Dohode o pracovnej činnosti, kde sa zmení len odmena z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy?

Určenie druhu rizika podľa Postupov účtovania v PÚ

ID2523 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť uzavrela koncesnú zmluvu s verejným obstarávateľom, na základe ktorej verejnému obstarávateľovi dodá dodávku a montáž solárnych panelov a ich následný servis. Obstaranie panelov je za účelom zníženia energetických nákladov. Koncesná zmluva je uzavretá na 3 roky, od namontovania panelov. Po dokončení montáže  (k 1. 1. 201x) verejný obstarávateľ zaplatí 50 % z celkovej ceny  bez DPH (36 000 € bez DPH) za dodanie a montáž svietidiel. Následne bude v 36 mesačných splátkach fakturovať zvyšnú časť koncesnej zmluvy (1 000 € bez DPH). Počas tejto doby koncesionár zabezpečuje bezplatnú kontrolu a servis nainštalovaných zariadení a služby energetického poradenstva. Vstupné náklady koncesionára (materiál a externé služby) sú vo výške 50 000 € bez DPH. Koncesionár znáša podnikateľské riziko spojené s realizáciou zmluvy, a to najmä s možnosťou, na napriek namontovaniu solárnych panelov nedôjde k dosiahnutiu plánovanej energetickej úspory a zároveň nie je možné Koncesionárovi garantovať návratnosť investícii, či zníženie podnikateľského rizika. Po namontovaní verejný obstarávateľ očakáva úsporu cca 50 % na energiách ročne. Celkové náklady na energie a vyvolané investície na konci tretieho roka by mali byť nižšie o 30 000 €.

O aký druh rizika ide podľa § 30c Postupov účtovanie PÚ? Akým spôsobom sa účtuje daná koncesná zmluva? Kedy vzniká povinnosť z pohľadá zákona o DPH (naraz alebo z jednotlivých splátok)?