Otázky s vecným pojmom: Zmluvy

počet otázok s vecným pojmom : 77Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dividendy materskej firme a zrážková daň

ID3881 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Jediným spoločníkom slovenskej s.r.o. je firma zo štátu Sv. Krištof a Nevis (St. Kitts and Nevis). Slovensko s týmto štátom nemá medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ale má zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní (Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach.) Zmluvným štátom je štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní. Slovenská firma chce prepísať a uhradiť dividendy tejto materskej firme. Kedže tento štát sa považuje za zmluvný štát, dividendy takto nie sú predmetom dane a môžu sa uhradiť v celej výške. Je hore uvedená úvaha správna?

Predaj časti podniku.

ID3808 | | Ing. Marián Drozd

V nadväznosti na odpoveď otázky č. 3793 od JUDr. Tatiany Mičudovej, ktorá navrhla riešiť rozdelenie spoločnosti predajom jej časti mám ďalšiu otázku. V prípade predaja časti spoločnosti jednému zo spoločníkov by išlo o predaj za symbolickú cenu. Je takýto spôsob v súlade z Obchodným zákonníkom? Ak áno, aké by boli prípadné daňové dopady na predávajúceho a kupujúceho? Pre úplnosť dodávam, že by išlo o kúpnu zmluvu medzi právnickými subjektmi, pričom kupujúci spoločník bude mať aj po predaji majetkovú účasť v pôvodnej spoločnosti.

Vlastnícke právo pri odstúpení od kúpnej zmluvy

ID3817 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Aký vplyv na vlastnícke právo kupujúceho k osobného automobilu bude mať skutočnosť, keď si kupujúci po odstúpení od kúpnej zmluvy  (s predávajúcim sa po doručení odstúpenia od zmluvy nijako nedohodol) neuplatní svoje právo na súde? 

Prijatý dar v s. r. o.

ID3754 | | Ing. Marián Drozd

V s. r. o. chýbala hotovosť, a preto sa spoločník rozhodol na základe darovacej zmluvy darovať vlastnej s. r. o. finančný dar v marci 2020 vo výške 4 500 €. Tento finančný dar spoločnosť zaúčtovala ako 211/413 - nakoľko bol prijatý v hotovosti. Keďže finančná situácia sa nezlepšila, spoločník potrebuje darovať s. r. o. opäť finančný dar vo výške do 4 000 € v októbri 2020 a vyhotoví novú darovaciu zmluvu.

1/ Môžeme opäť tento dar prijať v hotovosti?

2/Spoločník je zároveň aj SZČO podnikateľ, ale finančný dar dal s. r. o. ako občan - nepodnikateľ. Vyplývajú z toho aj nejaké daňového povinnosti, či už s. r. o. alebo SZČO?

3/ Ako sa dá v budúcnosti rozpustiť účet 413, ktorý bol vytvorený z prijatých finančných darov? Načo sa dá čerpať? Je rozdiel pri čerpaní v tom, či bol dar poskytnutý v 2015 roku, alebo v 2020 roku?

Späťvzatie odstúpenia od kúpnej zmluvy

ID3725 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Možno vziať odstúpenie od zmluvy späť, keby si to kupujúci rozmyslel? Ide o odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy (auta), uzavretej medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim (podnikateľom) podľa Obchodného zákonníka, ktoré bolo doručené predávajúcemu. 

Následok nezverejnenia zmluvy

ID3347 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Čo v praxi znamená neplatnosť zmluvy v dôsledku jej nezverejnia (ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu) a aký je postup, ak obec poskytla úhradu za dielo/službu vykonanú podľa takejto neplatnej zmluvy?

Transferová dokumentácia - prenájom prístrojov

ID3327 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., A, a slovenská s. r. o., B, sú personálne prepojené cez osobu konateľa. Firma A má v majetku zdravotnícke testovacie zariadenia (cena jedného prístroja je cca. od 2 000 € do 7 000 €). Tieto zariadenia testujú napr. elasticitu pokožky, hydratáciu pokožky, testujú tiež napr. zloženie kozmetiky. Firma B uzatvorila zmluvu s jednou Univerzitou, v rámci ktorého bude pre nich testovať napr. aj uvedené veci. Firma A preto chce prenajímať firme B uvedené zariadenia. Teraz chceme vypracovať pre nich (firma A a B) transferovú dokumentáciu. Následne firma B bude fakturovať Univerzite testovania, výskumy. Metódu trhovej ceny nevieme vyčísliť, lebo ani interná trhová cena (firma A neprenajíma iným firmám tieto zariadenia), ani externá trhová cena (nevieme nezávislú trhovú cenu, lebo ide o ojedinelé zariadenia, ktoré nie sú každodenne prenajímané, nie je to také ako napr. pri prenájme nehnuteľnosti či auta) nie je známa. Viete nám poradiť, s ktorou metódou by sme mohli čo najjednoduchšie stanoviť trhovú cenu? Alebo stanoviť trhovú cenu prenájmu tak, že napr. za 2, 3, 4 roky, prostredníctvom prenájmu by sa vrátila obstarávacia cena prístroja?

Výdavky k príjmom podľa § 8-iné

ID3323 | | Ing. Marián Drozd

Som fyzická osoba - nepodnikateľ. Okrem príjmu zo závislej činnosti mám aj príjem na základe "zmlúv o dielo", ktorými zabezpečujem programovú náplň letných detských táborov (počas prázdnin) a organizačné a umelecké vedenie detského divadelného súboru (vo voľnom čase). Objednávateľ mi vytvorí všetky podmienky pre výkon činností (priestory, energie, pomôcky...) a vyplatí dohodnutú odmenu. Viem, že som povinná podávať daňové priznanie typu B. V minulosti som si príjem na základe zmluvy o dielo dávala do príjmov podľa § 8 ods. l písm. a (z príležitostných činností) a za výdavok k týmto príjmom som považovala len zdravotné poistenie z týchto príjmov, ktoré mi vykázala zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní ako nedoplatok. Dozvedela som sa, že od 1. 1. 2018 príjem na základe zmluvy o dielo patrí medzi ostatné príjmy podľa § 8 - iné. Aké výdavky možno uplatniť k týmto príjmom v daňovom priznaní okrem poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré je vyčíslené v ročnom zúčtovaní? Bude v tomto prípade daňovým výdavkom k spomínaným príjmom napr. športové oblečenie, obuv, cestovné lístky (vlak, autobus, MHD), auto-spotreba PHL, výdavok na stravenky-obed, telefónne poplatky, kopírovanie textov.......tieto objednávateľ nehradí.

OZ - honorár alebo služba z ČS EU??

ID3059 | | Ing. Marián Drozd

OZ usporiada koncerty v kostoloch v Slovenskej a Maďarskej republike. Na koncertoch sa nevyberá vstupné, prostriedky na náklady boli získané z darov jednotlivcov ešte pred realizáciou koncertov, konkrétne na daný projekt. V zmysle § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá nezávisle vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjem. Je dar v tomto prípade príjmom? Medzi náklady patrí i platba za účasť maďarského zboru. Máme na tento náklad nazerať ako na honorár alebo službu prijatú z ČŠ EU? Ak by išlo o honorár, ako to má byť prosím správne zdanené? Treba k tomu i písomnú zmluvu? Ak by išlo o službu prijatú z ČŠ EU, vzťahuje sa na občianske združenie aj registračná povinnosť v zmysle § 7a ods. 1 zákona o DPH?

Údaje na dokladoch

ID3054 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ FO živnostník, lekár, podniká na základe iného ako živnostenského zákona. Licencia vydaná VÚC je vystavená na meno lekára. Doklad o pridelení IČO je vystavený na sídlo ambulancie (Bratislava). Osvedčenie o pridelení DIČ z DÚ má adresu trvalého bydliska (Nitra). Aká adresa má byť uvedená na dokladoch ako fakturačná (adresa sídla ambulancie alebo trvalého pobytu)? Pýtam sa z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Pri pridelení DIČ nám bolo povedané, že všetky doklady (faktúry, pokladničné doklady, interné doklady, výkazy pre poisťovne z hľadiska zákona o dani z príjmov a pod.) musia byť vystavené presne podľa údajov na osvedčení o pridelení DIČ (dodržané pomlčky, čiarky, veľké písmená a pod.) (Bratislava). V praxi sa však stretávame s problémom, že pri podpisovaní zmlúv nám obchodní partneri pripravujú doklady podľa údajov z registrácie pre IČO (Nitra).