Otázky s vecným pojmom: Daňový bonus

počet otázok s vecným pojmom : 30Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daňový bonus SZČO

ID4365 | | Ing. Zita Kajanovičová

Zárobok: 26 146 €, náklady vrátene odvodov: 21 634 €. Deti sú dve 14-ročné a jedno na VŠ 20-ročné. K tomuto je možné ohľadne daňového bonusu zarátať aj príjem manželky, aby bol nárok na daňový bonus vyšší, ak pracovala 1. až 8. mesiac a od 23. 8. 2022 je na úrade práce, kde poberá podporu. Ráta sa ako príjem aj podpora? Ak áno, kde sa to zapisuje v DP typ B? prikladám aj manželkine DP typ A? A, ak má dieťa 6 rokov, má nárok na stravné aj bonus?

Daňový bonus počas mesiacov júl a august

ID3701 | | Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré v júni ukončí štúdium na strednej škole a nebude pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Bude mať ešte zamestnanec nárok na daňový bonus počas mesiacov júla a augusta ?

Daňový bonus 2 fakulty

ID2441 | | Ing. Iveta Matlovičová

Syn úspešne ukončil bakalárske štúdium dennou formou na fakulte ošetrovateľstva 27. 5. 2014. Od 16. 9. 2014 nastúpil štúdium na lekárskej fakulte na dennej forme štúdia doktorské štúdium 6 ročné do 1. ročníka. V roku 2014 mal 22 rokov. Za ktoré obdobie mám nárok na daňový bonus?

Daňový bonus a nedoplatok

ID2391 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnankyňa požiadala o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2014. Doniesla všetky potvrdenia za celý rok 2014. V jednom zamestnaní si uplatnila daňový bonus za mesiace: január, február a marec. Po vykonaní ročného zúčtovania jej vyšiel nedoplatok vo výške vyplateného daňového bonus 64,23 €, nakoľko jej príjmy nedosahovali 6-násobok minimálnej mzdy. Rada by som sa opýtala, či musí tento nedoplatok vrátiť (budeme jej to strhávať zo mzdy) ale nestráca nárok na už vyplatený daňový bonus.

Daňový bonus medzi I. a II. stupňom VŠ

ID2220 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ak dieťa zamestnanca ukončí štátnou skúškou v máji 2014 bakalárske štúdium a predloží doklad o prijatí na inžinierske, resp. magisterské štúdium a zápis bude v októbri 2014, môžem vyplatiť daňový bonus aj v mesiacoch jún, júl, august, september, alebo posledný daňový bonus vyplatím za máj a potom až od októbra, keď mi predloží doklad o zápise na II. stupeň a za 6-9 mesiac si zamestnanec uplatní DB až cez ročné zúčtovanie dane?

Daňový bonus na dieťa

ID2054 | | Ing. Jozef Pohlod

Firma s.r.o. zamestnáva zamestnancov, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa. Ako mám zaúčtovať uplatnenie daňového bonusu na dieťa. Postup účtovania: ID pred. daň zo závislej činnosti 331/342, suma 127,74 €, ID daňový bonus na dieťa 342/331, suma 42,06 €. Výpis z účtu: BV daň z príjmu 331/342, suma 85,68 €, BV, odvod dane 342/331, suma 85,68 €, BV, zaplatená daň zo záv. činnosti 342/221, suma 85,68 €. Je tento postup účtovania správny?

Výnos z investície do podielového fondu

ID1663 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť vložila v októbri 2012 sumu 9 000 eur do depozitného podielového fondu. Ide o jednorazovú krátkodobú investíciu, vklad je neviazaný. K 31.12. 2012 prišiel výpis z účtu so stavom 9 016 eur. Ako má spoločnosť zaúčtovať uvedené operácie a ako upraviť základ dane, nakoľko výnos z podielových listov sa zdaňuje zrážkou až pri vyplatení podielových listov? Je správny tento postup:

  • vklad do podielového fondu 9 000 eur na účty MD 257 - D 221,
  • výpis k 31.12.2012 16 € MD 257 - D 666,
  • úprava základu dane v daňovom priznaní 16 eur na riadku 290.

Zdaniteľné príjmy a daňový bonus

ID1654 | | Ing. Alena Benková

Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 96) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 = sumy podľa § 11 ods. 2 písmena a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. na riadku 95 uvádza nula. Prečo sa uvádza nula?

Daňový bonus a ročné zúčtovanie preddavkov na daň

ID1656 | | Ing. Alena Benková

Zdaňuje sa k výplate ešte aj samotný daňový bonus,  t. j. k čistej mzde sa uvádza celý daňový bonus vo výške 21,03 eura, alebo sa ešte osobitne zdaní a len ten zvyšok sa dopočíta do mzdy. Keď sa vypláca ročný preplatok  dane pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, zdaňuje sa ešte aj tento preplatok, alebo by sa zamestnávateľom už mal vyplatiť v plnej sume? Možno si daňový bonus uplatniť tak, aby ho nevyplácal zamestnávateľ, ale aby bol vyplácaný napr. s rodinnými prídavkami ?

Živnosť a uplatnenie daňového bonusu

ID1441 | | Ing. Alena Benková

Po rozvode manželstva v roku 2010 si daňový bonus na dieťa uplatňovala manželka v daňovom priznaní. Po dvoch rokoch od rozvodu na základe žaloby, ktorou sa otec domáhal daňového bonusu z dôvodu, že on sa o dieťa staral, pričom manželka bola zaviazaná platiť na dieťa výživné, súd rozhodol, že manžel má nárok na daňový bonus. Manžel je živnostník a podáva daňové priznania k dani z príjmov. Akým spôsobom si môže manžel tento nárok uplatniť?