Otázky s vecným pojmom: Dlhodobý majetok

počet otázok s vecným pojmom : 36Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie regionálneho príspevku v s. r. o.

ID4869 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť s r. o., ktorá je  platiteľ DPH obdržala v súlade s § 8 ods. 9 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom realizácie podporeného projektu: regionálny príspevok v maximálnej výške 67 514,32 €. Tento príspevok sa poskytuje zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly spomínaného ministerstva. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku je realizácia podporeného projektu: Zvýšenie konkurenčnej schopnosti firmy XY... o kúpu lešenia a prepravného vozidla. Prijímateľ sa zaväzuje financovať podporený projekt z vlastných zdrojov - najmenej 25 % z celkových oprávnených kapitálových výdavkov. Rozpočet podporeného projektu na rok 2023 je: kapitálový výdavok - celkový oprávnený výdavok 90 019,10 € a z toho max. výška regionálneho príspevku: 67 514,32 €. Otázka: Keďže ide o nákup dlhodobého hmotného majetku, ktorý SRO bude nakupovať až v roku 2024, ako zaúčtujem spomínaný regionálny príspevok v roku 2023, a potom následne v ostatných rokoch? 1. priznanie dotácie na základe zmluvy: 346/384 2. prijatie dotácie na účet: 221/346 3. zúčtovanie dotácie do výnosov vo výške odpisov až v nesledujúcich rokoch: 384/648 1. Je takéto účtovanie správne? 2. dopad na daň z príjmov z titulu dotácie bude: 0?

Kód klasifikácie pre ojazdené nákladné vozidlo

ID3244 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť plánuje zakúpiť staršie nákladné motorové vozidlo. Prosím o radu, s akým kódom klasifikácie produktov zaradiť vozidlo do dlhodobého hmotného majetku, keď v CPA platnej po r. 2002 sa kód s označením „Nákladné motorové vozidlá, použité“ (pôv. 34.10.43) nevyskytuje.

Zaradenie bezplatného drobného nehmotného majetku

ID3032 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako máme zaúčtovať bezodplatný prevod dlhodobého drobného nehmotného majetku (v sume cca 400 €) nadobudnutý z Metodicko-pedagogického centra (subjekt verejnej správy) na základe Zmluvy o dodávke didaktických prostriedkov a preberacieho protokolu. Za samozrejmosť považujeme zaradiť ho do podsúvahovej evidencie, nie je mi však jasné, či ma byť zaúčtovaný aj v nákladoch, pokiaľ sme za neho nič nezaplatili. Sme Stredná odborná škola elektrotechnická - rozpočtová organizácia a našim zriaďovateľom je VÚC.

Daňový odpis z prenajatého majetku

ID2649 | | Ing. Anton Kolembus

Dlhodobý majetok bol obstaraný a zaradený do majetku 25.3.2015 (2. odpisová skupina, 6 rokov; daňové a účtovné odpisy sú totožné u tohto druhu majetku). Predmet podnikania - prenájom majetku je predmetom činnosti spoločnosti, ktorý je zapisaný v živnostenskom opravnení.

V priebehu roka bol poskytnutý na prenájom, v plnom rozsahu (t.j. celý majetok), ale v nasledujúcej pomernej časti roka:

  • apríl 4 dní
  • máj 10 dní
  • jún 15 dní
  • júl 12 dní
  • september 30 dní

SPOLU 71 dní.

Pomerná časť ročného daňového odpisu pre rok 2015 je 32 228 €, OC dlhodobého majetku je 232 035 €. Ročný daňový odpis je obmedzený v zmysle § 19 ods. 3 pism. a) ZDP - limitované odpisy do výšky časovo rozlišenej sumy výnosov z prenájmu.

Výnosy z prenájmu majetku za rok 2015 sú vo výške 12 000 €a k 31.12.2015 boli uhradené v plnej výške.

Otazka:

1) Aká bude výška daňového odpisu vyššie uvedeného majetku v súvislosti s uplatnením § 19 ods 3 pism. a) ZDP?

2) Ako je potrebné zapísať túto skutočnosť do tabuľky B daňového priznania PO za zdan. obdobie 2015?

Účtovanie dotácie - nenávratného finančného príspevku z EÚ

ID2324 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firme bola schválená dotácia z fondov EÚ - nenávratný finančný príspevok na kúpu dlhodobého nehmotného majetku (software) - zmluva zo dňa 15. 7. 2014. Celková obstarávacia cena DNHM je vo výške 400 000 €. Výška dotácie bola priznaná vo výške 50 %, čiže 200 000 €. DNHM bol zaradený do používania 30. 9. 2014. Účtovanie je nasledovné:

Suma v eurách: MD D

1. 15. 7. 2014, Zaúčtovanie dotácie  400 000 346 384

2. Prijatie dotácie   200 000 221 346 zatiaľ nebola prijatá na účet - bude v budúcnosti

3. 30. 9. 2014 Obstaranie DNHM 400 000 041 321

4. 30. 9. 2014 Zaradenie DNHM 400 000 073 041

5. Účtovný odpis DNHM   400 000 551 073 - účtovaný priebežne mesačne počas 5 rokov mesačný odpis x 60 mesiacov 6 667 551 073

6. Rozpustenie výnosov  200 000   384 648 - rozpúšťanie priebežne mesačne podľa odpisov mesačné výnosy x 60 mes. 6 667 384 648

Je potrebné účtovaný mesačný odpis v bode 5. pri účtovaní zaúčtovať dvoma účtovnými predpismi s rozlíšením analytických účtov, keďže dotácia bola poskytnutá vo výške 50 % alebo sa môže zaúčtovať mesačný odpis jedným účtovným predpisom 551/073?

Sú tržby z predaja dlhodobého finančného majetku súčasťou obratu na DPH?

ID1929 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá predovšetkým poskytovaním reklamných služieb a predajom tovaru, nakúpila dlhopisy za účelom uloženia voľných peňažných prostriedkov (ako dlhodobý finančný majetok s úmyslom držať dlhopisy do ich splatnosti). Pred uplynutím doby splatnosti sa však rozhodla časť dlhopisov predať. Započítavajú sa tržby z predaja týchto dlhopisov do obratu na účely registrácie pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Ak je firme vyplácaný úrokový výnos z týchto dlhopisov, započítava sa ten do obratu?

Zrušenie registrácie DPH a posudzovanie dlhodobého majetku

ID1905 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská spoločnosť a. s., platiteľ DPH vedie podvojné účtovníctvo a k 30. 9. 2013 zrušila registráciu pre platiteľa DPH. V poslednom zdaňovacom obodobí v zmysle § 81 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. vzniká platiteľovi daňová povinnosť zo zostatkovej ceny majetku a z ceny zásob. Týka sa to aj drobného hmotného majetku, ktorý bol zaradený do nákladov (cena obstarania do 1 700 €)? Tento drobný hmotný majetok spoločnosť eviduje na stave. Aká je zostatková cena tohto drobného hmotného majetku podľa osobitného predpisu?

Aktivácia nákladov na neodpisovaný majetok

ID1766 | | Ing. Marián Drozd

Príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR  účtuje o zásobách spôsobom A. Nakúpili látky a zaúčtovali na sklad materiálu. Časť látok sa použila  (v dielňach) na výrobu závesov na okná priestorov organizácie. Ak by ich externe kúpili, účtovali by ich ako drobný dlhodobý majetok (neodpisovaný) priamo do spotreby. Ako treba účtovať takúto vlastnú výrobu? Cez aktiváciu? Ak áno, ako účtovať napr. mzdy k nim náležiace, príp. ktoré ďalšie položky?

Dlhodobý majetok nezaradený do úžívania a daňový výdavok

ID1555 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľský subjekt (FO) – platiteľ DPH v roku 2011 postavil halu na uskladnenie tovaru. V tomto čase je podnikateľ  v štádiu vybavovania dokladov ku kolaudácii, čiže táto hala ešte nie je zaradená v majetku a v roku 2011 sa neuplatňovali ani odpisy. V decembri  2012 sa čiastočne menil plech na streche + rozširovala sa strecha, kvôli uskladneniu tovaru. Faktúra za použitú krytinu je vo výške 1 300 eur. Žiadne iné opravy sana hale počas roka 2012 nevykonávali. Ako sa zaúčtuje táto krytinu v jednoduchom účtovníctve?

Prenájom nehnuteľnosti vrátane zariadenia, energií a služieb a oslobodenie od DPH

ID1556 | | Ing. Marián Drozd

Je od DPH oslobodený aj prenájom miestností fitnesscentra, telocvične a bazéna ( § 38 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“) inej zdaniteľnej osobe, ak súčasťou ceny nájmu je aj vybavenie miestnosti (zariadenie hnuteľným majetkom - inventárom), spotreba energií ( voda, teplo, elektrika) a služby (napr. upratovacie)? Bazén sa v tomto prípade považuje za nehnuteľnosť, alebo trvalo inštalované zariadenie v nehnuteľnosti a nevzťahuje sa na neho oslobodenie od DPH?