Otázky s vecným pojmom: Mzda

počet otázok s vecným pojmom : 87Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Skrátený pracovný úväzok a dovolenka

ID3367 | | Ing. Iveta Matlovičová

Som pedag. zamestnanec a od 1. 9. 2018 pracujem na skrátený prac. úväzok na 10 vyučovacích hodín týždenne rozvrhnutých do 2 pracovných dní v týždni (pondelok-5 hodín utorok-5 hodín), čo predstavuje pracovný úväzok 16,88 hodín týždenne (prepočítané z plného prac. úväzku 37,5 hod. v týždni, kedy pedag. zamestnanec odučí plný úväzok 22 hodín za týždeň.) Za rok 2018 mi bola vypočítaná alikvotná časť dovolenky vo výške 6 dní. Keď som čerpala dovolenku 1 deň (v mesiacoch október-december 2018), tak zamestnávateľ mi na daný deň priznal iba jednu pätinu z pracovného úväzku 16,88 hodín, čo predstavuje 3,38 hodín, za čo mi vyrátal náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. Postupoval zamestnávateľ správne? Myslím si, že jeden deň dovolenky v mojom prípade predstavuje 5 hodín (vyučovacích), čo zodpovedá 8,44 hod.( z prepočítaného úväzku 16,88 hod.) a náhrada mzdy by sa vyrátala z 8,44 a nie z 3,38 hod.

Mzdy - prenesený výkon

ID3330 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  1. Zamestnanec obce má  funkčný plat, napríklad 600,00 €, stály  príplatok za prenesený výkon 15 % (90,00 €), 690,00 €. 
  2. Obec dostáva dotácie na prenesený výkon – životné prostredie pre daný rok napr. 100 € (mínus odvody 34,95 %).

Zamestnanec sa podieľa na administratívnych prácach, je možné dať mu odmenu k platu: 690,00 € + 100,00 € (mínus odvody 34,95 %), teda HM 790,00 € ?

 

Opatrovateľská služba

ID3266 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec uzatvorila zmluvu s neziskovou organizáciou, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu o poskytovaní tejto služby, nakoľko obec túto službu nevykonáva./ Občan požiadal obec / Nezisková organizácia fakturuje obci mesačne mzdu opatrovateľky + prevádzkové náklady zmluvne dohodnuté s obcou. Kde obec zaúčtuje tieto náklady + funkčnú a rozpočtovú klasifikáciu?

Odmeňovanie lekárov na APS

ID3230 | | Ing. Iveta Matlovičová

Príspevková organizácia VÚC a zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) zamestnáva lekárov. Podľa § 80 bod 3 zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti: (3) Mzda lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ... je 12 €. Zamestnávateľ zamestnávajúci lekára podľa predchádzajúcej vety sa s ním môže dohodnúť aj na vyššej mzde. Odvolávka 60aaa odkazuje na § 118 Zákonníka práce, kde je definovaná mzda ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom za prácu. Je táto mzda vo výške 12 € konečná, vrátane príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky? Alebo je povinnosť lekárom slúžiacim na ambulanciách APS odmenu 12 € za hodinu povýšiť o príplatky, keď budú pracovať cez víkendy a štátne sviatky? Pre doplnenie ešte dávam do pozornosti body 1 a 2 rovnakého paragrafu, pri ktorých je pri odmeňovaní lekárov a zubných lekárov pracujúcich v zariadeniach ÚZS odvolávka na § 119 odst. 3 Zákonníka práce.

Zaradenie do platovej triedy

ID3162 | | Zuzana Dianová

Pracovník vykonáva agendu ako samostatný referent na úseku daní a poplatkov, čo je v katalógu zaradené do 9. platovej triedy, ale vykonávajúci pracovník má len úplné stredoškolské vzdelanie. Pravidelne každoročne sa zúčastňuje školení, ale aj napriek vykonávanej činnosti je zaradený v 8. platovej triede. Postupujeme v tomto prípade v súlade s odmeňovaním vo verejnej správe? 

Chránený príjem zamestnanca

ID3159 | | Ing. Iveta Matlovičová

Potrebovali by sme vedieť, ako je po 1. 1. 2018 chránený príjem zamestnanca.

Pre kontrolu, či sme vypočítali správne, prosíme o prepočet exekučnej zrážky ak:

  1. Zamestnanec má čistý príjem 450,00 Eur, manželku a 2 vyživované deti, neprednostná pohľadávka.
  2. Zamestnanec má čistý príjem na dohodu o činnosti 30,00 Eur, neprednostná pohľadávka.

Poriadok odmeňovania a postup pri odmeňovaní zamestnancov prijatých cez ÚPSVaR

ID3134 | | JUDr. Simona Laktišová

Obec zamestnáva zamestnancov na dobu určitú cez ÚPSVaR podľa zákona o službách zamestnanosti (napr. § 50j), uzatvára s nimi zmluvu aj výšku platu určuje podľa Zákonníka práce, hoci nemá schválený poriadok odmeňovania a všetkých ostatných zamestnancov odmeňuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Odvoláva sa na to, že postupuje podľa zmluvy s ÚPSVaR, ktorá však nestanovuje výšku platu, ale maximálnu výšku príspevku na takto prijatých zamestnancov. Je takýto postup správny? Môže si obec upraviť v poriadku odmeňovania postup podľa Zákonníka práce len pre vybrané skupiny zamestnancov, napr. zamestnancov prijatých cez ÚPSVaR, alebo skupiny zamestnancov podľa pracovných činností? Môže zamestnávateľ pri zaraďovaní zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. do platových stupňov neprihliadať na dĺžku započítanej praxe, prípadne započítať prax v plnom rozsahu (podľa veku), ak to nemá v internom predpise? 

Príspevok na ošatenie pre matrikárku za rok 2017

ID3099 | | Ing. Anton Kolembus

Podlieha príspevok na ošatenie matrikárky (ošatné) v sume 99,58 € za rok 2017 zdaneniu a aj odvodom a zarátava sa do hrubej mzdy matrikárky? Táto otázka na portáli už bola položená. Odpoveď v roku 2011 bola, že tento príspevok NEPODLIEHA ZDANENIU A ANI ODVODOM. V roku 2016 bola odpoveď, že tento príspevok PODLIEHA ZDANENIU A AJ ODVODOM. Podľa zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z. § 5 ods. 5 by tento príspevok nemal podliehať zdaneniu a teda ani odvodom?

Odmeňovanie lekárov v APS

ID3097 | | JUDr. Zdenko Doktor

Citácia z Vášho textu: "Odmena za hodinu poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde lekára podľa odseku 3 prvej vety, ak ide o odmenu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytujúceho zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe iného vzťahu, ako je uvedený v tomto odseku." Je teda možná spolupráca medzi poskytovateľom APS a lekárom v zmysle obchodného prava - zmluvy uzatvorenej v zmysle Obchodného zákonníka? Aká je odmena "najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde lekára podľa odseku 3 prvej vety", ako sa stanoví? Pojem "celkových mzdových nákladov" je vlastne celková cena práce v zmysle Zákonníka práce?

Novela zákona 523/2004 § 8 ods. 5

ID2899 | | Ing. Ingrid Veverková

Sme RO zriadená obcou-DSS. Obec ako zriaďovateľ prijíma dotáciu z MPSVaR na financovanie soc. služieb a následne nám ju každý mesiac poukazuje na náš výdavkový účet. Môžem dotáciu prijatú po 1.8. použiť na mzdy? Napr. príjmem dotáciu 1. 12. a môžem ju použiť na decembrové výplaty? Dotáciu na daný rok vždy aj použijeme v danom roku.