Otázky s vecným pojmom: Preddavok na daň

počet otázok s vecným pojmom : 26Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti a zmena životného minima od 1. 7. 2013

ID1834 | | Ing. Zita Kajanovičová

Pri výpočte preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti - 19 % a 25 % sa podľa § 35 ods. 2 vychádza z platného životného minima. Keďže sa od 1. 7. 2013 zmenilo ŽM zo 194,58 € na 198,09 €, pri výpočte preddavku za 7/2013 sa použije ŽM platné od 1. 7. 2013, alebo sa celý rok 2013 použije ŽM platné od 1. 1. 2013?

Dodatočné ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012

ID1773 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť podávala mesačné hlásenia k vyúčtovaniu dane zo závislej činnosti a podala aj ročné hlásenie za rok 2012. Po termíne podania ročného hlásenia, spoločnosť obdržala spracované mzdy zo stálej prevádzkarne v Nemecku, ktoré sa spracovávali spätne za rok 2012. Zamestnanci mali zúčtované mzdy v celkovom úhrne (príjem na Slovensku aj v Nemecku) aj zrazenú daň aj odvody z úhrnu celkového príjmu. Ako sa vystaví potvrdenie o príjme fyzickej osoby  zo závislej činnosti?

Príjem v zahraničí sa výjme zo zdaniteľných príjmov na Slovensku? Vystaví sa potvrdenie o príjme fyzickej osoby  zo závislej činnosti  tak, že v r. 01 bude len príjem zdaňovaný na Slovensku,  v r. 03 - budú poistné príspevky z celkového vymeriavacieho základu (poistné na odvádzalo na Slovensku  z celkového príjmu) a úhrn preddavkov na daň bude v skutočnej zrazenej výške? Zamestnanci požiadali o odklad podania daňového priznania  dani z príjmom FO za rok 2012 a z podania daňového priznania z takto uvedených príjmov na potvrdení im vznikne preplatok na dani. Je takýto postup správny?

Odborná prax žiaka

ID1750 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ak má zamestnávateľ uzatvorenú dohodu o odbornej praxi žiakov s riaditeľom školy, v ktorej je dohodnutá aj odmena pre žiaka vykonávajúceho praktické vyučovanie, ako zamestnávateľ vykazuje túto odmenu? Podlieha odmena odvodom na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a preddavkom na daň?

Nevyplatená mzda za rok 2012

ID1732 | | Ing. Jozef Pohlod

Bývalý zamestnanec, toho času už riadny poberateľ starobného dôchodku, má záujem odkúpiť od bývalého zamestnávateľa hnuteľný hmotný majetok a kompenzovať takto vzniknutý záväzok voči firme so svojou pohľadávkou z titulu nevyplatených mzdových nárokov. Akú sadzbu dane použiť pri výplate mzdových nárokov ? Z ust. § 52t zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) vyplýva, že by sa mali použiť sadzby podľa § 15 cit. zákona. Kompenzovaná suma bude viacnásobne vyššia ako 2 866,81 eura, ale ročne pravdepodobne neprekročí hranicu 176,8 násobku životného minima. Nemožno v tomto prípade použiť 19 % preddavkovú daň?

Aké odvody musí zamestnávateľ a bývalý zamestnanec – dôchodca platiť ? Podľa stavu v roku 2012 alebo 2013? Firma už nemá zamestnancov v pracovnom pomere. Aké povinnosti z tejto skutočnosti pre ňu vyplývajú ? Môže bývalý zamestnanec požiadať o prepočítanie dôchodku?

Poberateľ starobného dôchodku a daňové priznanie

ID1207 | | Ing. Alena Benková

Sčítací komisár, ktorý k 1. januáru 2011 bol poberateľom starobného dôchodku, obdržal v roku 2011 od mestského úradu v súvislosti so sčítaním obyvateľstva odmenu 300 EUR, z ktorej bola zrazená preddavková daň. Môže žiadať vrátiť zrazený preddavok na daň?

Výpočet preddavkov pri poberaní starobného dôchodku

ID688 | | Ing. Silvia Jambrichová

Živnostníkovi pánovi Dušanovi bol od 1. novembra 2009 priznaný starobný dôchodok, pričom za rok 2009 mu bol vyplatený starobný dôchodok v úhrnnej sume v 818 €. Daňové priznanie typ B za rok 2009 podával v ustanovenej lehote a vykázal v ňom nasledovné údaje:

základ dane (r. 69) 25 182,98 €,
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (r. 70) 1 576,74 €,
suma preddavku vybraná podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (r. 99)

312,58 €.

Ako bude postupovať pri platení preddavkov?

Daňové priznanie fyzickej osoby, ktorá mala príjem zo závislej činnosti na území SR a v zahraničí

ID1147 | | Ing. Alena Benková

Kde mám zaradiť príjem zo zahraničia, a ako vypracovať daňové priznanie fyzickej osoby, keď som pracoval ako zamestnanec 10 mesiacov na Slovensku a 4 mesiac som bol zamestnaný v ČR, kde som odvádzal preddavky na daň z príjmov a mám aj potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti?

Hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti

ID1102 | | Ing. Alena Benková

Ako sa má správne vypisovať časť V. hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2011? Má tam byť zamestnanecká premia z ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok  2010, vyplatená v roku 2011 alebo zamestnanecká premia z ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2011?

Platenie preddavkov na daň pravnickou osobou, ktorá vznikla splynutím

ID1104 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť vznikla splynutím dvoch daňovníkov dňa 1. 8. 2011. Od augusta 2011 platila mesačné preddavky vo výške 1 530 € vypočítané zo súčtu dane daňovníkov zaniknutých splynutím, ktorú uviedli v daňovom priznaní za rok 2010. Ako má platiť preddavky v roku 2012 v období do lehoty na podanie daňového priznania?

Platenie mesačných preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania

ID1103 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2010 vykázala na riadku 910 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň v sume 17 937,26 €. Ako má platiť preddavky do lehoty na podanie daňového priznania?