Otázky s vecným pojmom: Materská dovolenka

počet otázok s vecným pojmom : 22Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pozastavenie funkcie počas materskej dovolenky

ID3368 | | PhDr. Anna Böhmerová

Predsedníčka rady školy, členka rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov nastúpila na materskú dovolenku. Legislatíva neošetruje takýto prípad - nie je tam opora ani pre zánik členstva v rade školy ani pre pozastavenie členstva v rade školy z dôvodu nástupu na materskú dovolenku. V tejto súvislosti sa vynárajú otázky:

1. Môže byť naďalej členkou rady školy a plniť funkciu predsedníčky rady školy predsedníčka z kategórie pedagogických zamestnancov školy ktorá nastúpila na materskú dovolenku?

2. Má byť jej členstvo a predsedníctvo v RaŠ počas materskej dovolenky pozastavené – na základe čoho (nieje opora v legislatíve). 3. Zaniká jej členstvo v RaŠ nástupom na materskú dovolenku - na základe čoho (nieje opora v legislatíve). Riešenie týchto otázok je zásadné o. i. napríklad pre právoplatnosť výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

Otec SZČO na materskej dovolenke

ID2755 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Otec SZČO nastupuje od 1. 11. 2016 na materskú dovolenku. Počas materskej dovolenky plánuje pracovať počas víkendov, teda objem jeho fakturáciu bude predstavovať cca 20 % súčasného stavu. V súčasnosti platí odvody do SP v sume cca 390 €, do ZP cca 190 € a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti 24 €. Ako je to s týmito odvodmi počas čerpania materskej dovolenky?

1) Je povinný platiť odvody do SP? Ak áno, v rovnakej výške ako doteraz?

2) Je povinný platiť odvody do ZP, alebo počas čerpania materskej nie a obdobie materskej sa zohľadní aj v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia?

3) Ako je to z dobrovoľným poistením v nezamestnanosti?

Čerpanie riadnej dovolenky po ukončení rodičovskej dovolenky

ID2545 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku v roku 2012, v tomto roku mala ešte nevyčerpanú dovolenku z roku 2011. Počas materskej dovolenky jej vznikol nárok na dovolenku za roky 2012 a 2013. Rodičovská dovolenka jej končí v novembri 2015. Do konca roka 2015 si teda nestihne vyčerpať riadnu dovolenku z rokov 2011, 2012 a 2013. Môže si túto dovolenku dočerpať v roku 2016?

Poslankyňa obecného zastupiteľstva na materskej dovolenke

ID2496 | | Ing. Iveta Matlovičová

Poslankyňa obecného zastupiteľstva otehotnela a čoskoro sa jej narodí dieťa. Ide o neuvoľnenú poslankyňu, ktorá je odmeňovaná pravidelne mesačne a v sociálnej poisťovni je prihlásená ako zamestnanec s pravidelným príjmom. Podľa platných zásad odmeňovania sú naši poslanci odmeňovaní pravidelne mesačne paušálnou odmenou, ktorá sa im v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva kráti o určenú sumu, nikdy však nemôže byť nulová a preto každý mesiac majú nejaký vymeriavací základ pre platenie odvodov na sociálne poistenie. Je možné, že obci ako zamestnávateľovi z titulu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, neoznámi nástup na materskú dovolenku, počas celej doby materskej dovolenky využije možnosť ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, obec ju stále bude viesť ako zamestnanca s pravidelným príjmom a bude jej vyplácať pravidelne mesačne krátenú odmenu a odvádzať z nej, v zmysle platnej legislatívy, odvody na sociálne poistenie? V prípade, že obci nástup na materskú dovolenku oznámi, čo sa stane s jej poslaneckým mandátom? Ako sa má v tomto prípade, podľa vášho názoru, správne postupovať, ak poslankyňa porodí dieťa, ale nechce sa vzdať svojho poslaneckého mandátu počas materskej dovolenky. Je to vôbec možné?

NČZD na manželku

ID2085 | | Ing. Iveta Matlovičová

Podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") sa na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane považuje manželka žijúca v spoločnej domácnosti, ktorá sa starala o vyživované maloleté dieťa podľa osobitného predpisu (zákon o rodičovskom príspevku). Podľa tohto zákona dieťaťom je dieťa do troch rokov veku, do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Môže sa uplatniť NČZD na:

a) Manželku od 1 dňa materskej dovolenky, t. j. od prvého dňa poberania materskej?

b) Manželku od nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa (t. j. nar. 5. 4. 2013, čiže od mája 2013)?

c) Manželku, ktorá poberá rodičovský príspevok? Ktorý variant je správny?

Spĺňam kvalifikačné predpoklady na prácu v CVC?

ID2077 | | Ing. Jarmila Belešová

Nastúpila som ako zástup za kolegyňu, ktorá je na materskej dovolenke s podmienkou začať študovať do jedného roku. Keď som si začala vyberať školu, dozvedela som sa, že kolegyňa, ktorá má Predškolskú a elementárnu pedagogiku nespĺňa kvalifikačné predpoklady na prácu v CVC a pritom má záverečné skúšky z pedagogiky, psychólogie a voľnočasovej pedagogiky. A kolegyňa, ktorá má vyštudovanú na ZU magisterské štúdium Mediamatiky a jej záverečné skúšky neobsahovali predmety psychólogia, pedagogika. Je ich kvalifikačné zaradenie správne? Ktorá z kolegýň je kvalifikovaná a ktorá nie je a prečo?

Návrat z materskej dovolenky

ID1968 | | JUDr. Tatiana Mičudová

U svojho zamestnávateľa pracujem od roku 2008. Na MD som nastúpila v 12/2010 a dvojčatá sa nám narodili 1. 2. 2011, teda 02/2014 budú mať 3 roky. Na svojho zamestnávateľa som sa v 04/2013 písomne obrátila a oznámila, že sa hodlám v 06/2013 vrátiť späť do práce. Zastávala som pozíciu špecialistu vymáhania pohľadávok, čo predstavovalo poznanie práce všetkých oddelení nakoľko všetky činnosti sme museli preverovať aby sme mohli vymáhať pohľadávky od klientov (až na IT a marketing). Na osobnom stretnutí mi oznámili že moje pracovné miesto je obsadené (pričom niektoré moje činnosti boli prerozdelené na iných kolegov) a iné vhodné miesto pre mňa momentálne nemajú. Personalistka si na stretnutie rovno doniesla návrh na ukončenie pracovného pomeru s 2 mesačným odstupným + 1 za odrobené roky. Počas komunikácie mi bolo vysvetlené, že by bolo dobré to podpísať, nakoľko firma aj tak o pár rokov prejde pod banku a teda "neostane na kameni kameň" takže mi došlo že celé to stretnutie bolo o tom " hlavne to podpíš a odíď". Keď som sa pýtala na iné poracovné miesto vo firme, bolo mi oznámené, že je voľné miesto obchodníka a ja obchdník nie som a teda to miesto pre mňa voľné nie je, napriek tomu, že poznám firemnú politiku, informačný systém a (aj) prácu obchodníkov, nebolo mi to nič platné. Prijali človeka z vonku, ktorý tiež nebol obchodník. Ako prosím Vás postupovať ? V článku od p.Doc. Thurzovej uvádzate, že často dochádza k stavom, že sa ženy po návrate nedostanú päť do práce. Podľa zákona ak sa nezruší moje pracovné miesto mám naň po návrate nárok. To že zamestnávateľ nemohol nechať moje pracovné miesto voľné, je bez diskusie. Nechápem prečo, neobsadil moje miesto len po dobu zastupovania MD. Tým by sa elegantne vyriešil problém. Čítala som komentáre na internete a zaujímalo by ma, čo znamená "ak zaradenie na pôvodné miesto nie je možné" kto posudzuje, čo je to možné alebo nie ? Zamestnávateľ ? To potom nemusí resp. neprijme žiadnu mamičku, lebo im teoreticky hrozí, že nebude v práci tráviť toľko času ako predtým. Navyše v práci vedia, že som s partnerom na deti sama a v prípade choroby detí nám nemá kto pomôcť.

Práca na materskej dovolenke

ID1805 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som živnostníčka a na základe minuloročného daňového priznania platím minimálne odvody do zdravotnej poisťovne (55,02 €/mesačne) a Sociálnej poisťovne (mesačne v sume 130,27 €.). Uplatňujem si priame výdavky a moje príjmy budú pravdepodobne aj v tomto roku minimálne (daň z príjmu za rok 2013 pravdepodobne nebudem platiť). Ak budem počas materskej a rodičovskej dovolenky pracovať (2013-2016), aké odvody budem platiť? Aká bude ich výška? Stratím nárok na materské? Aký maximálny príjem by som pripadne mohla mať, aby som nemusela platiť odvody? Existuje vôbec taká možnosť? Alebo sa mi neoplatí počas materskej a rodičovskej zarábať? Dokonca som dnes čítala o možnosti, že ak budem pracovať na materskej a rodičovskej, tak nedostanem žiadne príspevky. Oplatí sa ešte pred odchodom na materskú (od dnes do 15. 11. 2014) platiť vyššie nemocenské či iné príspevky?

Trvanie rodičovskej dovolenky

ID1594 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Trvanie rodičovskej dovolenky v nasledujúcom prípade

Trvanie zamestnania do  17. 7. 2008 - 11. 12. 2012 s priebehom:

  • 17.7. 2008 - 7. 12. 2009 výkon zamestnania,
  • 8. 12. 2012 - 21. 6. 2010 materská dovolenka,
  • 22. 6. 2010 - 9. 12. 2012 rodičovská dovolenka,
  • 10. 12. 2012 - 11. 12. 2012 výkon zamestnania (čerpanie starej dovolenky).

Dieťa danej matky dosiahlo tri roky 13. 1. 2013. Matka si v decembri 2012 podala žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o odňatie rodičovského príspevku k 30. 11. 2012.

Od 1. 12. 2012 už rodičovský príspevok nepoberala. Dňa 12. 12. 2012 bola zaevidovaná na úraden práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie a podala si žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Stratila dotyčná osoba  odňatím rodičovského príspevku na vlastnú žiadosť nárok na rodičovskú dovolenku. Ak nie, či sa v tomto prípade obdobie 1. 12. - 9. 12. 2012 stále považuje za rodičovskú dovolenku, ktorá bola ukončená nástupom do zamestnania dňa 10. 12. 2012.

Poskytnutie príspevku na dovolenku

ID1426 | | Mgr. Ladislav Briestenský

V podnikovej kolektívnej zmluve máme s odborovou organizáciou dohodnuté poskytovanie finančného príspevku zamestnancom z prostriedkov sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily – príspevok na dovolenku, a to 1 x ročne v zúčtovaní za mesiac jún bežného roka, pričom poskytnutie uvedeného príspevku je viazané na splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. nepretržité trvanie pracovného pomeru v organizácii k 30. 6. bežného roka najmenej 6 mesiacov, pričom za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru v tej istej organizácii,
  2. pracovný úväzok najmenej 80%,
  3. trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky k 30. 6. bežného roka nie je dlhšie ako 6 mesiacov.

Je, alebo nie je viazanie poskytnutia príspevku na dovolenku na splnenie podmienky uvedenej v bode 3, v prípade zamestnankyne alebo zamestnanca na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke v rozpore s ustanovením § 157 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.  a s ustanovením § 157 ods. 2 cit. zákona? Ako správne vykladať uvedené ustanovenia pri poskytovaní rôznych príspevkov zo sociálneho fondu,  tak by nedošlo k ich porušovaniu?