Otázky s vecným pojmom: Dotácia

počet otázok s vecným pojmom : 69Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Doplnenie otázky - dotácia z PPA (5129)

ID5145 | | Tatiana Macháčová

Áno, ide o refundáciu už zaradenej investície do majetku. Pri zaradení do majetku bol zdroj obstarania z vlastných zdrojov. PPA neuhradila celú sumu,ide o spoluúčasť obce.

Dotácia od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

ID5129 | | Tatiana Macháčová

V roku 2023 sme realizovali projekt úpravu verejného parku, ktorý sme hradili z našich prostriedkov z rezervného fondu. Projekt bol hotový a zaradený do používania v roku 2023. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) nám projekt preplatila až v roku 2024. Ako to správne účtovať? 

N.o. a technické zhodnotenie majetku

ID5101 | | Jana Vršková

Klasická n.o. vlastní budovu. Budovu ešte v minulosti získala darovaním. Budova bola zaúčtovaná na základe znaleckého posudku v hodnote 1 000 000 EUR. Budova patrí do 6. odpisovej skupiny (40 rokov). Do roku 2022 boli ročné odpisy daňové aj účtovné účtované takto 551/081= 25 000 EUR a 384/649 rozpúštanie 25 000 EUR. V roku 2023 bolo na budove vykonané technické zhodnotenie (tepelné čerpadlo) v hodnote 100 000 EUR. Tepelné čerpadlo bolo obstarané z dotácie Ministerstva životného prostredia SR 95 % (95 000 EUR) a 5 % (5000 EUR) z vlastných zdrojov. Takže v roku 2024 zvýšená vstupná cena je 1 100 000 EUR a sumárny ročný daňový a účtovný odpis v roku 2024 bude 27 500 EUR. Otázkou je, ako účtovne vysporiadať tento ročný odpis, musí byť:

1. 551/081 budova, 384 rozpustenie/649 budova,

2. 551/081 čerpadlo, 384 dotácia/649 (691) čerpadlo, a tiež čo so zostatkom 5 %? Tiež ako mám vypočítať presné sumy odpisov pre jednotlivé účty?

Zúčtovanie dotácie ÚPSVaR na stravu z inej obce

ID4989 | | Terézia Urbanová

Dobrý deň, školská jedáleň zriadená obcou A poskytuje stravovanie pre materskú školu z obce B. Stravu si ale nefakturujú, príspevok od rodičov z obce B sa platí priamo na potravinový účet ŠJ, rovnako obec B zasiela dotáciu na stravu tiež na účet ŠJ, ktorá z nej nakupuje potraviny a nespotrebovanú dotáciu vráti obci B. Na konci roka potom vznikne situácia, kedy obec B má vo svojich príjmoch dotáciu z ÚPSVaR, ale výdavky sú zúčtované v ŠJ v obci A (s KZ 111, hoci obec A ako zriaďovateľ ŠJ ich nemá v príjmoch). Stačí tento rozdiel zohľadniť v záverečnom účte oboch obcí, alebo ako správne postupovať? V metodike som našla len taký postup, že poskytovateľ stravy fakturuje odobraté obedy materskej škole a táto ich uhrádza z dotácie.

Spoločná úradovňa bez právnej subjektivity - kapitálový transfer

ID4967 | | Tatiana Macháčová

Obec je správcom združenia (spoločná úradovňa bez právnej subjektivity). Získala dotáciu na projekt Manažment údajov SOU (softvér, ktorý bude slúžiť všetkým členom združenia – kapitálový výdavok). Kapitálový výdavok bol uhradený predfinancovaním (dotáciou – cudzie zdroje) a z príspevku obcí (vlastné zdroje). Ako správne zaúčtovať kapitálový výdavok u správcu a jednotlivé podiely na majetku (softvér) u účastníkov združenia.

Účtovanie regionálneho príspevku v s. r. o.

ID4869 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť s r. o., ktorá je  platiteľ DPH obdržala v súlade s § 8 ods. 9 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom realizácie podporeného projektu: regionálny príspevok v maximálnej výške 67 514,32 €. Tento príspevok sa poskytuje zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly spomínaného ministerstva. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku je realizácia podporeného projektu: Zvýšenie konkurenčnej schopnosti firmy XY... o kúpu lešenia a prepravného vozidla. Prijímateľ sa zaväzuje financovať podporený projekt z vlastných zdrojov - najmenej 25 % z celkových oprávnených kapitálových výdavkov. Rozpočet podporeného projektu na rok 2023 je: kapitálový výdavok - celkový oprávnený výdavok 90 019,10 € a z toho max. výška regionálneho príspevku: 67 514,32 €. Otázka: Keďže ide o nákup dlhodobého hmotného majetku, ktorý SRO bude nakupovať až v roku 2024, ako zaúčtujem spomínaný regionálny príspevok v roku 2023, a potom následne v ostatných rokoch? 1. priznanie dotácie na základe zmluvy: 346/384 2. prijatie dotácie na účet: 221/346 3. zúčtovanie dotácie do výnosov vo výške odpisov až v nesledujúcich rokoch: 384/648 1. Je takéto účtovanie správne? 2. dopad na daň z príjmov z titulu dotácie bude: 0?

Dotácia pre mestá a obce v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie

ID4831 | | Tatiana Macháčová

Chcem sa opýtať ako zaúčtovať dotáciu pre mestá a obce v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie, ktoré posielalo v 10/23 Ministerstvo financií SR. Hlavne by som chcela vedieť aké rozpočtové položky treba použiť a aké kódy zdrojov.

Náklady na projekt za účelom získania dotácie z EU na obstaranie dlhodobého majetku

ID4821 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť mala v pláne obstarať dlhodobý majetok (strojné vybavenie), pričom toto obstaranie chcela čiastočne financovať z prostriedkov EÚ. Za účelom získania týchto prostriedkov si dala vypracovať projekt, za ktorý zaplatila dodávateľovi. Projekt bol úspešný a spoločnosť získala dotáciu a strojné vybavenie obstarala, následne projektovej spoločnosti vznikli ďalšie náklady za služby súvisiace s vyúčtovaním grantových prostriedkov. Sú náklady na vypracovanie grantového projektu a na vyúčtovanie projektu súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku (strojného vybavenia), alebo sa považujú za bežné náklady účtované v nákladoch v čase vypracovania projektu, resp. vypracovania vyúčtovania?

Interreg SK - CZ účtovanie

ID4773 | | Terézia Urbanová

V rámci projektu Interreg SK-CZ sme obdržali z MIRRI kapitálovú dotáciu (refundáciu), kde časť zostáva našej obci a časť preposielame cezhraničnému partnerovi (inej obci). Ako ju správne zaúčtovať a ktoré položky použiť ?

Dotácia

ID4085 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže obec poskytnúť dotáciu dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý potrebuje finančnú podporu pre zaplatenie účastníckeho poplatku hasičskej olympiády konanej v zahraničí z rozpočtu? Je podmienkou pre vyplatenie dotácie aj povinnosť žiadateľa byť zaregistrovaný na MV SR? Ak je toto podmienkou, a žiadateľ nie je zaregistrovaný, aké iné možnosti má obec v podpore rozvoja telesných aktivít a športu a aktivít na účely rozvoja požiarnej ochrany?