Otázky s vecným pojmom: Obchodná spoločnosť

počet otázok s vecným pojmom : 24Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príjem zo zníženia základného imania

ID3908 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť sa stala 100 % vlastníkom inej zahraničnej s. r. o. (obchodný podiel nekúpila, ani žiaden vklad do základného imania nevkladala, len sa stala 100 % spoločníkom). V roku 2019 poskytla tejto dcérskej spoločnosti pôžičku 30 000 €. V roku 2020 bolo rozhodnutím jediného spoločníka zvýšenie základné imanie o 30 000 € a túto pôžičku sme preklasifikovali ako vklad do ich základného imania. V roku 2021 bolo základné imanie znížené a nám bolo vyplatené 50 000 € zo zníženia základného imania. Ako máme tieto transakcie zaúčtovať? Vložili sme tam iba 30 000 €, vyplatili nám 50 000 € - je to pre nás výnos? Ak áno, je to zdaniteľný výnos v SR?

Inventarizácia majetku

ID3100 | | Ing. Beata Moravcová

Pri inventarizácii majetku boli zistené nedostatky, a to nasledovne: Obchodná spoločnosť účtuje v sústave PÚ. V obchodnom majetku mala zaradené motorové vozidlo (MT), ktoré predala 2. 1. 2016. Uvedené MV bolo odpísané aj účtovne, aj daňovo. Pri inventarizácii v novembri 2017 bolo zistené, že auto nie je vyradené z účtovníctva. V roku 2016 nebolo auto pri predaji vyradené, stále je v evidencii na účte 022. Akým účtovným zápisom vyradíme MV z obchodného majetku? Je potrebné podávať dodatočné DP?

Podiely na zisku

ID2213 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Čistý zisk môže spoločnosť rozdeliť pri splnení podmienok § 179 ods. 3 a 4 Obch. zákonníka. Spoločnosť vykázala za rok 2012 zisk a po splnení zákonom stanovených podmienok vyplácala v dohodnutých termínoch v roku 2013 podiely na zisku za rok 2012. V riadnej účtovnej závierke k 31.12.2013 spoločnosť vykázala stratu a vlastné imanie bolo nižšie ako základné imanie spoločnosti. Môže spoločnosť pokračovať v roku 2014 vo vyplácaní podielov na zisku za rok 2012?

Zverejnenie účtovnej závierky

ID1700 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je povinná akciová spoločnosť, ktorá nemá povinnosť auditu v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“)  zverejniť účtovnú závierku v Obchodnom vestníku? Zo zákona o účtovníctve jej táto povinnosť nevyplýva.

Vklad spoločníka spoločnosti z účtovného hľadiska

ID1682 | | Ing. Jozef Pohlod

Fyzická osoba a spoločnosť A (s. r. o.) si založili novú spoločnosť B (s. r. o.).  Svoje obchodné podiely na základnom imaní spoločníci splatili hneď pri založení s.r.o.  Ako zaúčtovať účtovné prípady v spoločnosti A,  a v spoločnosti B vyplývajúce splatením obchodných podielov. Aké účtovné prípady môžu vzniknúť na konci účtovného obdobia (alebo po schválení účtovnej závierky spoločnosti B?) spoločníkovi A z podielu na základ imaní v spoločnosti B (a ako to zaúčtovať). Predpokladám nasledovné účtovné prípady:

Spoločnosť A

  1. Vznik obchodného podielu v spoločnosti B.
  2. Vznik záväzku zaplatiť obchodný podiel a zaplatenie obchodného podielu v spoločnosti B.
  3. Na konci účtovného obdobia (alebo po schválení účtovnej závierky) nárok na podiel zo zisku (prípadne uhradiť stratu).

Spoločnosť B

  1. Vznik obchodných podielov fyzickej osoby a spoločnosti A.
  2. Splatenie obchodných podielov spoločníkmi.
  3. Na konci účtovného obdobia (alebo po schválení účtovnej závierky?) vznik záväzku vyplatiť podiely na zisku (vznik pohľadávky voči spoločníkom uhradiť stratu).

Zrušenie s.r.o.

ID1490 | | Ing. Anton Kolembus

S.r.o. už nevykonáva žiadnu činnosť a chceli by sme ju zrušiť. Ako postupovať z účtovného a daňového hľadiska? Spoločnosť má aj majetok, záväzky a aj pohľadávky a spoločnosť je registrovaná za platiteľa DPH.

Ubytovanie zamestnanca

ID1314 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť so sídlom v Žiline má zamestnanca na pozícii obchodný zástupca. V pracovnej zmluve má uvedené miesto výkonu práce Žilina. Zamestnanec má trvalý pobyt v Trnave. Môže zamestnávateľ preplatiť ubytovanie v Žiline tomuto zamestnancovi, keďže sídlo firmy je v Žiline? Ak nie a zamestnávateľ mu ubytovanie preplatil, aj napriek tomu, že zamestnanec nemá nárok na preplatenie tohto ubytovania, považuje sa to za nepeňažný príjem zamestnanca? Ak áno, akým odvodom by podliehal tento nepeňažný príjem? Na aký účet sa má zaúčtovať tento výdavok za ubytovanie?

Zaradenie majetku do odpisovej skupiny

ID1273 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť s ručením obmedzeným zakúpila mobilný stánok na ambulantný predaj zmrzliny. Uvedený stánok pre sezónu privezie na predajné miesto, pripojí na elektrinu a vodu a po skončení sezónu odvezie preč. Má  kovovú konštrukciu. Do akej odpisovej skupiny, a teda aj klasifikácie produkcie uvedený stánok možno zaradiť.

Zdanenie podnikového štipendia

ID1215 | | Ing. Alena Benková

Obchodná spoločnosť sa v záujme zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily rozhodla poskytovať vybraným študentom vysokej školy podnikové štipendium v poslednom ročníku. Zmluvne ich zaviazala odpracovať po skončení školy minimálne 2 roky v spoločnosti. Podlieha štipendium zdaneniu?

Reprodukčná obstarávacia cena

ID1183 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Obchodná spoločnosť nadobudla v marci 2011 darom od fyzickej osoby (nie spoločníka a ani zamestnanca spoločnosti) nehnuteľnosť. Obchodná spoločnosť je povinná zaradiť darom nadobudnutú nehnuteľnosť do majetku v reprodukčnej obstarávacej cene. Ako sa zistí reprodukčná obstarávacia cena nehnuteľnosti? Je spoločnosť povinná si dať vypracovať znalecký posudok, alebo stačí kvalifikovaný odhad znalca? Spoločnosť má k dispozícii znalecký posudok z roku 2009 od fyzickej osoby, ktorý bol vypracovaný v čase kúpy nehnuteľnosti fyzickou osobou - mohol by sa použiť na stanovenie reprodukčnej obstarávacej ceny aj tento znalecký posudok? Ak áno, tak za akých podmienok?