Otázky s vecným pojmom: Oznamovacia povinnosť

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Oznamovacia povinnosť - úroky účtované do daňových nákladov

ID2238 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Rakúsky občan založil jednoosobovú spoločnosť v SR. Požičal finančné prostriedky zmluvne má dohodnuté úroky, ktoré účtujeme do daňových nákladov. Má spoločnosť alebo konateľ spoločnosti povinnosť oznámiť na DÚ v sídle firmy účtované úroky do nákladov? Kto zodpovedá za oznamovaciu povinnosť spoločnosti konateľ, alebo účtovník? Zdanenie úrokov FO rezidenta je v Rakúsku, má spoločnosť na Slovensku oznamovaciu povinnosť voči Rakúsku?

Oznamovacia povinnosť

ID1627 | | Ing. Marián Drozd

Právnickej osobe, ktorá uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe - vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 eur. Týka sa danej spoločnosti táto oznamovacia povinnosť (ide o spoločnosť s ručením obmedzením - platiteľ DPH), keď spoločnosť uhradila v roku 2012 sumu vyššiu ako 5 000 eur fyzickej osobe (zahraničná osoba), ktorá má bydlisko v Nemecku a kúpila od nej motorové vozidlo ?

Oznamovacia povinnosť

ID1135 | | Bc Igor Lebiedzik

Tovar, ktorý bol dovezený z nečlenskej krajiny EÚ, bol na základe návrhu na colné konanie prepustený do colného režimu voľný obeh.  Na základe vystavenej faktúry odosielateľa bol spoločnosti vymeraný colný dlh, ktorý bol následne v lehote splatnosti uhradený. Po určitom čase zaslal odosielateľ opravnú faktúru, ktorou doúčtoval ďalšie kusy tovaru, ktoré omylom neboli v pôvodnej faktúre účtované. Je potrebné oznámiť tento nedostatok, keďže chyba nebola na strane spoločnosti ako dovozcovi?

Daň z motorových vozidiel

ID649 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Občianske združenie používa motorové vozidlo na činnosť v rámci stanov tohto združenia. Nato, aby mohla byť vyúčtovaná pracovná cesta, treba najprv nahlásiť oznamovaciu povinnosť a potom podať daňové priznanie? Používa sa automobil predsedu tohto združenia, a toto auto je zároveň predmetom dane z motorových vozidiel inej právnickej osoby. Stačí teda, aby sa v rámci občianskeho združenia splnila oznamovacia povinnosť a zaplatená daň aj daňové priznanie je v rámci tej právnickej osoby, v ktorej koná osoba, čiže  predseda občianskeho združenia? Občianske združenie a právnická osoba  nemajú v rámci podnikania nič spoločné. Treba vytvoriť zmluvu na používanie tohto automobilu v občianskom združení?  Aké náhrady za automobil si môže občianske združenie uplatniť?

Auto v podnikaní

ID660 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť kúpila osobný automobil. Na kúpu automobilu použila spotrebný úver. Tento automobil zaradila do majetku a odpisuje ho. Musí si splniť oznamovaciu povinnosť k dani z motorových vozidiel, keďže auto stojí v garáži a nepoužíva ho? Ak nesplní oznamovaciu povinnosť, sú potom výdavky na automobil daňovo uznateľné (odpisy, úroky z úveru atď.)?

Likvidácia spoločnosti a účtovná závierka

ID140 | | Ing. Silvia Mandáková

Spoločnosť s ručením obmedzeným vstúpila do likvidácie dňa 1. 1. 2009. K 31. 12. 2008 bola spracovaná riadna účtovná závierka. Dňa 30. 4. 2010 bola ukončená likvidácia. Od 1. 5. 2010 s.r.o. pokračuje v podnikaní. Je potrebné spracovať priebežnú závierku k 30. 4. 2010 a následne k 31. 12. 2010 riadnu účtovnú závierku? Aké iné povinnosti má spoločnosť z pohľadu účtovníctva? Oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a živnostenskému úradu spoločnosť splnila.

Oznamovacia alebo registračná povinnosť pri prenájme domu na reklamné účely

ID574 | | Klára Klabníková

Od roku 2008 má majiteľ nehnuteľnosti na stene rodinného domu a streche garáže, ktorá je súčasťou rodinného domu, reklamu na predaj auta nemenovanej značky. Dom, na ktorom je reklama umiestnená, je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Manžel podniká ako živnostník od roku 2001. Majú manželia povinnosť registrovať sa alebo len oznámiť prenájom časti domu na reklamné účely?

Oznamovacia povinnosť pri prenájme častí nebytového priestoru

ID714 | | Klára Klabníková

Podnikateľ – fyzická osoba je registrovaný u príslušného správcu dane. Vlastní nehnuteľnosť, v ktorej podniká a časť tejto nehnuteľnosti prenajíma právnickej osobe na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov od 20. septembra 2009 na 12 mesiacov. Právnická osoba využíva prenajatú časť ako skladové priestory.

Vzniká prenajímateľovi oznamovacia alebo registračná povinnosť z titulu prenájmu časti nebytového priestoru inému daňovému subjektu? Dokedy má tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane?

Oznamovacia povinnosť pri prenájme garáže

ID713 | | Klára Klabníková

Fyzická osoba, ako podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia už registrovaná u príslušného správcu dane od roku 2004, začala prenajímať garáž v mesiaci február 2010 na základe zmluvy o prenájme na dobu 12 mesiacov.

Dokedy mala fyzická osoba – podnikateľ v súlade s § 31 od. 2 písm. b) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., oznámiť túto skutočnosť správcovi dane?