Otázky v kategórii: Daň z príjmov

počet otázok v kategórii: 1280Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dividenda vyplatená českej právnickej osobe slovenskou spoločnosťou

ID560 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Českej právnickej osobe bola v roku 2009 vyplatená dividenda za rok 2008 od slovenskej akciovej spoločnosti, pričom v tejto spoločnosti česká právnická osoba vlastní 50 % akcií.

Dividenda vyplatená právnickej osobe českou spoločnosťou

ID559 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenskej právnickej osobe bola v roku 2009 vyplatená dividenda od českej akciovej spoločnosti za rok 2003, pričom v tejto spoločnosti slovenská právnická osoba vlastní 50 % akcií.

Podiely na zisku vyplatené zamestnancom

ID558 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dodatočne vypláca v roku 2009 svojim zamestnancom bez majetkovej účasti podiely na zisku z  výsledku hospodárenia vykázaného za rok 2003.

Dividendy ako predmet dane fyzickej osoby

ID556 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba s bydliskom v SR je akcionárom v dvoch poľských spoločnostiach, a to v spoločnosti A má 20 %-ný priamy podiel na základnom imaní a v spoločnosti B má 40 %-ný priamy podiel na základnom imaní. Na základe rozhodnutia valných zhromaždení vyplatili tieto spoločnosti slovenskému daňovníkovi dividendy, avšak išlo o nevyplatené podiely na zisku z vykázaného výsledku hospodárenia za zdaňovacie obdobie roka 2002 a podiel na zisku z vykázaného výsledku hospodárenia za zdaňovacie obdobie roka 2003.

Prenájom bytu študentom a výška nezdaniteľnej časti základu dane

ID579 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Študent vysokej školy prenajíma byt, ktorého je vlastníkom. Iný príjem v roku 2009 nemá. Výška prenájmu je 500 € mesačne, spolu 6 000 € ročne. Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť za rok 2009?

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane

ID578 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

František Smutný bol v mesiacoch  január až jún 2009 nezamestnaný (poberal podporu v nezamestnanosti). Od júla 2009 poberal príjmy zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa, u ktorého podpísal vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP") – mesačne si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 1/12 zo sumy 4 025,70 €, t. j. 335,47 €. V roku 2009 dosiahol základ dane vo výške 10 200 €. Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť za rok 2009?

Určenie výšky nároku nezdaniteľnej časti základu dane

ID577 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Pán Jozef Mrkvička poberal počas roku 2009 iba príjmy zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na základe podpísaného vyhlásenia podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v z. n. p. Nie je poberateľom žiadneho dôchodku. Je slobodný a bezdetný. V roku 2009 dosiahol základ dane vo výške 14 520 €. Po skončení zdaňovacieho obdobia môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania príjmov zo závislej činnosti alebo môže sám podať daňové priznanie typu A. Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť za rok 2009?

Účtovné odpisy zohľadňujúce dobu používania majetku

ID593 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Katarína, ktorá podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, obstarala 1. 10. 2009 nový osobný automobil, ktorého vstupná cena (VC) je 16 800 €. Katarína sa rozhodla, že vypočíta účtovné odpisy, ktoré budú zohľadňovať predpokladanú dobu používania automobilu. Daňové odpisy vypočíta zrýchleným spôsobom podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Odpis automobilu obstaraného v Sk zrýchleným spôsobom

ID591 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Klára K., ktorá podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstarala 12. 5. 2007 za 500 000 Sk. Automobil zaradila do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a začala ho odpisovať zrýchleným spôsobom podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").

Odpis automobilu obstaraného v Sk rovnomerným spôsobom

ID590 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ Krištof K., ktorý podniká ako fyzická osoba a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstaral 12. 5. 2008 za 500 000 Sk. Automobil v roku 2008 zaradil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a začal ho odpisovať rovnomerným spôsobom podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").