Otázky s vecným pojmom: Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

počet otázok s vecným pojmom : 18Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dividendy zo spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch- rezident

ID3140 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku (rezident Slovenska) je spoločníkom spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Táto spoločnosť vypláca rezidentovi Slovenska dividendy. Na základy zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia dividendy podliehajú zdaneniu na Slovensku. Zdaňujú sa dividendy 7 %-nou sadzbou prostredníctvom podania daňového priznania FO; platia sa aj zdravotné odvody z týchto dividend? Ak táto fyzická osoba prevádzkuje okrem toho aj živnosť na Slovensku, ovplyvňujú dividendy prijaté zo zahraničia výšku mesačných zdravotných a sociálnych odvodov?

Licencie k Microsoft Office 365

ID3005 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Spoločnosť zo skupiny so sídlom vo Francúzsku uzavrela so spoločnosťou Microsoft zmluvu o prenájme kancelárskeho softvéru (licencie k Microsoft Office365, kde sa platí ročné predplatné za určitý počet licencií k používaniu softvéru. Nekupuje sa už krabicová verzia softvéru). Tieto licencie fakturuje ostatným podnikom v skupine (aj slovenskej spoločnosti). Fakturujúca francúzska spoločnosť nemá podiel na základnom imaní slovenskej spoločnosti.

Otázky: 

  1. Bude predmetný prenájom licencií ku kancelárskemu balíku Microsoft Office 365 v rámci Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Francúzskom spadať pod licenčné poplatky?
  2. Je v tomto prípade podstatné, kde je pôvod licencií (skutočným vlastníkom licencií zostáva Microsoft)?
  3. Bude podliehať predmetný prenájom licencií zrážkovej dani?

Ust. § 16 ods. 1 e) zákona o dani z príjmov

ID2850 | | Ing. Lucia Vanková

Platiteľ dane obdržal faktúru od maďarského dodávateľa s dátumom dodania december 2014 iba v januári 2017. Predmetom faktúry je duševné vlastníctvo, právo na výhradné zastupovanie určitej značky na Slovensku. Na základe § 16 ods. 1 e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), odplaty za poskytnutie práva sú príjmami zo zdrojov na území Slovenskej republiky, t. j. by mali byť zdanené na území Slovenskej republiky aj napriek tomu, že Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou dovoľuje zdaniť príjem v oboch štátoch. Maďarská spoločnosť zahrnula celú hodnotu faktúry (tržby z predaja práv) nezníženú o zrážkovú daň do výnosov tvoriacich základ dane k príjmov právnických osôb ešte v roku 2014. Aj napriek skutočnosti, že príjem z predaja práv už bol zdanený v Maďarsku daňou z príjmov právnickej osoby, bola by povinná slovenská spoločnosť zaplatiť dodatočne zrážkovú daň za zdaňovacie obdobie december 2014 aj na Slovensku?

Dividendy vyplatené cudzincovi

ID2800 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. chce vyplatiť dividendy spoločníkom z Poľskej republiky (50 % + 50 % podiel na majetku). Aké povinnosti si musí uvedená spoločnosť splniť? Ak sa musí postupovať podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia článok 10, za akých okolností je to podľa bodu 1 a za akých podľa bodu 2?

Urokové príjmy z dlhopisov a priímy z predaja dlhopisov a ich zdanenie

ID2549 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. nakúpila v ČR dlhopis. Z dlhopisu jej budú vyplácane úrokové príjmy. Slovenská spoločnosť je daňovým nerezidentom v ČR a nemá stálu prevádzkáreň a ani nepodniká. Predpokladáme, že pri vyplácaní príjmu z úrokov český subjekt bude uplatňovať 15 % zrážkovú daň, podľa zákona v ČR. Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je dividenda, ktorá by sa zdaňovala tiež 15 % /od 1. 1. 2014? Nie sme si istí, či to patrí medzi dividendy a či nebude napr. zrážková daň iba 5 %? A v našom DP sa 15 % daň bude považovať za preddavok a metódou zápočtu by sa daň vysporiadala v DP? Je to tak správne? V prípade predaja dlhopisu toto istého daňovníka slov. subjekt v ČR je nerezidentom, to znamená, že príjem z predaja by sa mal zdaniť iba v SR? Výnosy zdaní štandardne a uvádza ich v účtovníctve a v DP. Myslíte si, že už v ČR mu nebudú zdaňovať takýto príjem žiadnou daňou, ktorá by vyplývala zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia?

Stála prevádzkareň vo Švajčiarsku

ID2516 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma - právnická osoba vykonáva ako subdodávateľ elektromontážne práce-služby vo Švajčiarsku zamestnancami, ktorí su vyslaní v zmysle A1. Zmluva na elektromontážne práce je uzatvorená na obdobie od 30. 6. 2014 - 31. 8. 2015 (bude sa predlžovať do 31. 12. 2015). Práce na projekte, kde sme subdodávateľ, trvaju dlhšie ako 12 mesiacov. Vzniká nám v zmysle Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou podľa článku č. 5 stála prevádzkareň? (Nesamostatná, službová - povinnosť podávať danové priznanie z príjmu PO?) Príjem-mzdy za zamestnancov zdaňujeme vo Švajčiarsku a sme aj platiteľmi DPH.

Zrážkova daň a softvér

ID2196 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská firma, a. s. zakúpila od českej spoločnosti účtovnícky softvér za sumu 15 600 €. Má povinnosť slovenská firma zraziť zrážkovú daň zo zakúpeného softvéru? Česká firma urobila inštaláciu programu, dodala počítače. Zaškolenie zamestnancov vykonáva slovenska firma. Česká firma nesúhlasí so zrážkovou daňou a odôvodňuje to tým, že je to krabicový softvér.

Zrážková daň na licenčné poplatky

ID2117 | | Ing. Anton Kolembus

V zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia je 10 % na priemyselné licenčné poplatky, ale keď si vyhľadám tabuľkový prehľad či už na portáli drsr alebo iných portáloch, je všade uvádzaná 5 % zrážková daň na licenčné poplatky pre Švajčiarsko. Ktorá hodnota je správna a mám ju používať?

Zrážková daň z výnosových úrokov na prelome rokov

ID2093 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Firma vyúčtovala k 31. 12. 2013 výnosové úroky z úveru partnerovi z európskej krajiny mimo EÚ, s ktorou má SR zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (zápočet dane). Je pre slovenskú firmu suma úrokov odpočítateľnou položkou za r. 2013 v zmysle textácie v § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., a to „Započítať možno iba daň vzťahujúcu sa na príjmy zahrnuté do základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie“ (2014 ?) a po úhrade pohľadávky v r. 2014 zníženej o zrážkovú daň bude položkou pripočítateľnou? Alebo má firma účtovať v rámci závierkových prác r. 2013 o zrážkovej dani?

Slobodné povolanie

ID635 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Fyzická osoba - športovec má uzatvorenú  hráčsku zmluvu - hokej v Českej republike.  Môže si uplatniť výdavky vypčítané pecentom alebo skutočne preukázateľné výdavky, čiže jeho dosiahnuté príjmy sa budú zdaňovať podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v z. n. p. a použije  metódu zápočtu?  V Českej republike hrá hokej, dostáva peniaze na účet na základe zmluvy, má aj tam povinnosť odviesť daň?