Otázky s vecným pojmom: Transferové oceňovanie

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Transferové ocenenie a výpožička auta

ID3434 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Spoločník FO na základe zmluvy o výpožičke poskytne firme vlastné motorové vozidlo bezplatne na používanie. Spoločník je vlastníkom tohto auta ako FO nepodnikateľ, auto nie je zaradené nikde v obchodnom majetku. Považuje sa toto za kontrolovanú transakciu z hľadiska transferového oceňovania? Je potrebné vypracovať transferovú dokumentáciu?

Transferové oceňovanie

ID2807 | | Klára Klabníková

Slovenská firma [ktorá je závislou osobou- podľa § 2 písm. n) ZDP] vypracovala za rok 2015 transferovú dokumentáciu (v súlade so zákonom § 18 ods. 1 ZDP). V daňovom priznaní PO 2015 však omylom nevyplnil údaje v časti I- transakcie závislých osôb, ani nevyznačil na 1. strane, že ide o ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) ZDP. V riadku 110 ale mu nevznikol (preto ani neuviedol) žiadny zdaniteľný rozdiel, ktorý by mu z týchto závislých obchodov zvýšil základ dane. Ak správca dane zistí, že nebola vyplnená časť I- transakcie závislých osôb, môže pokutovať firmu? Na základe ktorého zákona? Ked áno, tak v akej výške môže za to firma očakávať pokutu? Podotýkam ešte raz, že aj samotná transferová dokumentácia je v poriadku, aj riadok 110 (lebo rozdiel je 0), len časť I nie je vyplnená v DPPO a na 1. strane nie je vyznačené, že ide o ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) ZDP.

Prenájom vlastného automobilu konateľa a spoločníka v jednoosobovej s. r. o.

ID2655 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Konateľ a spoločník jednoosobovej s. r. o. založenej v SR, bude vykonávať služby na území členského štátu EÚ. Svoje vozidlo chce prenajať na pracovné cesty svojej s. r. o. Môže byť podľa Vášho názoru uzatvorená zmluva o nájme OA a v zmluve by boli dohodnuté všetky náklady, ktoré budú spojené s prevádzkou, teda nájomné, poistenie, opravy OA. Mohli by tieto výdavky byť uznané za daňové v s. r. o. na Slovensku? Musela by byť asi vypracovaná smernica k transferovému oceňovaniu? Je to s. r. o. mikro účtovná jednotka. A nájomný vzťah by bol medzi spriaznenými osobami. OA by vykonával asi výlučne služobné cesty v Poľsku a príjmy budú zdaňované na Slovensku?

Transferové oceňovanie závislých osôb

ID2621 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma s. r. o. má konateľa spoločnosti, ktorý má podiel na ZI - 40 % a zároveň je zamestnancom spoločnosti. Poskytol s. r. o. ako spoločník bezúročnú pôžičku a prenajíma s. r. o. nehnuteľnosť. Je závislou osobou z titulu poskytnutej pôžičky, keď áno ako ďalej pokračovať, dopočítať úroky a tieto budú nákladovou položku v s. r. o. a u neho ako súkromnej osoby to bude ako, keď neprijal žiadne úroky. Ďalej s prenájmom budovy ako postupovať. Má pridelené DIČ DÚ k prenájmu nehnuteľnosti a nehnuteľnosť nemá zaradenú v obchodnom majetku. Ďaľší má podiel na ZI - 20 % je konateľom spoločnosti a zároveň zamestnancom, poskytol bezúročnú pôžičku firme ako spoločník. Ďaľší má podiel na ZI - 20 % je zamestnancom a poskytol bezúročnú pôžičku firme ako spoločník. Prosím o bližšie konkrétnejšie vysvetlenie transferového oceňovania závislých osôb.

Prenájom nehnuteľnosti FO-transferové oceňovanie

ID2438 | | Ing. Marián Drozd

Fyzická osoba (nepodnikateľ) sa zaregistrovala na DÚ z dôvodu začatia prenajímania nehnuteľnosti. Uvedenú nehnuteľnosť FO-nepodnikateľ prenajíma s. r. o., v ktorej je táto osoba spoločníkom a konateľom. Uvedenú nehnuteľnosť prenajíma FO-nepodnikateľ svojej s. r. o. za symbolickú cenu, ktorú pokryje oslobodenie vo výške 500 € za zdaňovacie obdobie. Vzťahuje sa aj na tento prípad transferové oceňovanie? Pre úplnosť FO-nepodnikateľ nemá nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku a bude viesť len daňovú evidenciu.

Transferové oceňovanie v tuzemsku

ID2448 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vzťahuje sa tuzemske transferové oceňovanie od 01.01. 2015 aj na situáciu: 1. Predseda občianskeho združenia je zároveň riaditeľom a zamestnancom v inej spoločnosti, ktorá faktúruje služby pre občianske združenie 2. Tajomník občianskeho združenia je konateľom a spoločníkom v s.r.o., kde je zároveň zamestnancom a tiež má DIČ, kvôli autorským zmluvám jeho spoločnosť dodáva služby pre občianske združenie, on ako fyzická osoba vykonáva činnosť na základe autorských zmlúv pre OZ 3. Tajomnička OZ je zamestnanec a zároveň vykonáva činnosť na základe autorských zmlúv pre OZ,  spadá táto situácia pod tuzemské transferové oceňovanie a musia vypracovat transferovú dokumentáciu? Ak áno, tak ktorá zo zainteresovanych osôb/spoločností dokumentaciu vypracováva? Zahŕňa transferové oceňovanie aj príjem daru pre občianske združenie? Ak by niektorá zo spominaných spoločnností alebo fyzických osôb poskytla dar OZ, tak tiež je potrebné vypracovat dokumentáciu?

Bezúročná pôžička jediného spoločníka a transferové oceňovanie

ID2398 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Moja otazka smeruje k posúdeniu pôžičký jediného spoločníka spoločnosti poskytnutej bezúročne na dobu neurčitú.

Ako sa na takúto bezúročnú pôžičku aplikuje:

(1) transferové oceňovanie, t. j. musí obsahovať takáto pôžička úrok? Ak nie, prihliada sa na úrok obvyklý?

(2) ako sa zdaňuje takýto vzťah medzi spoločnosťou a jej jediným spoločníkom. Je tento spoločník dodanený, za predpokladu, že poskytol bezúročnú pôžičku, z úroku obvyklého?

Transakcia zahraničných závislých osôb

ID1095 | | Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) má majetkové prepojenie so spoločnosťou v Českej republike. Česká spoločnosť má 50 % podiel na základnom imaní slovenskej s. r.o. Konateľ je zo SR.V roku 2011  firma na základe českých objednávok realizovala služby ( montáž chladiacich a mraziacich boxov), ktoré boli následne fakturované ako oslobodené plnenie, bez DPH. Slovenská firma podávala súhrnný výkaz. Majú sa tieto služby uvádzať v daňovom priznaní PO v tabuľke transakcie zahraničných závislých osôb, v riadku služby, náklady. Týka sa spoločnosti transferové oceňovanie, potreba kalkulácie nákladov, doložené analýzy? Má na to vplyv objem poskytnutých služieb ku celkovým službám? Ako sa dá zdôvodniť princíp nezávislého vzťahu?

Dokumentácia k cenovej politike medzi zahraničnými závislými osobami

ID94 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Čo všetko má obsahovať „Dokumentácia o metóde oceňovania medzi zahraničnými závislými osobami?