Otázky s vecným pojmom: Obstarávacia cena

počet otázok s vecným pojmom : 24Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj neodpísaného automobilu a DPH

ID3866 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ SZČO platiteľ DPH kúpil v januári 2020 auto v obstarávacej cene 18 000 + 3 600 DPH spolu 21 600 €. Auto  predal vo februári 2021. Auto má daňovú zostatkovú cenu k 31. 1. 2021 18 000 - 4 500 - 375 = 13 125 €. Auto sa však bude predávať len za 10 000 € z dôvodu, že je poškodené, čiže za nižšiu ako daňovú zostatkovú cenu. Z akej sumy má podnikateľ odviesť DPH, z predajnej ceny alebo z daňovej zostatkovej ceny? 

Technické zhodnotenie nehmotného majetku

ID3234 | | Ing. Marián Drozd

Máme v majetku účtovný softvér, ktorý bol odpísaný v roku 2012. V decembri roku 2016 sme dokúpili 2 licencie vo výške 1 990 €, ktoré sme pripočítali k obstarávacej cene pôvodného softvéru a začali odpisovať 36 mesiacov. Teraz v máji 2018 sme dokúpili ďalších 7 licencií vo výške 7 928,37 €. Môžete mi prosím poradiť, ako vypočítam účtovné a daňové odpisy po druhom technickom zhodnotení, keď ešte odpisujem prvé technické zhodnotenie? 

Fotografie ako súčasť obstarávacej ceny majetku

ID2903 | | Ing. Anton Kolembus

Dodávateľ v súvislosti s tvorbou www stránky fakturuje spoločnosti fotografie z fotobanky Shutterstock. Môže hodnota fotografií vstupovať do obstarávacej ceny majetku aj v prípade, ak nákupom fotografie fotobanka len udeľuje licenciu na použitie fotografie?

Dobropis k odpisovanému DHM

ID2886 | | Ing. Anton Kolembus

Sme predajca značkových automobilov. V mesiaci január 2017 sme si preradili do majetku jeden z automobilov (začali sme ho používať v servise ako náhradné vozidlo) a začali sme ho odpisovať z OC (12 000 €). V mesiaci marec 2017 však prišiel od dodávateľa dobropis k danému automobilu vo výške 660 €. Ako postupovať? Je potrebné v mesiaci marec znížiť OC o výšku dobropisu a pokračovať v odpisovaní zo zníženej OC? Alebo existuje ešte iná možnosť?

Ekonomická klasifikácia

ID2819 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Aká je ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia č. MF/010175/2004-42 pre výdavok obce dodávateľovi za realizáciu verejného obstarávania napr. dodávky elektrickej energie a v prípade, že obec má výdavky na realizáciu verejného obstarávania novej stavby, započítava sa to do obstarávacej ceny tejto stavby ako kapitálový výdavok pod EK 717001?  

Kapitálové výdavky - konvektomat.

ID2787 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - základná škola s materskou školou, ktorej organizačnou súčasťou je aj školská jedáleň (ďalej len „účtovná jednotka“) obstarala do školskej jedálne z vlastných prostriedkov zriaďovateľa elektrický parný konvektomat v celkovej fakturovanej sume 4 783,80 €. Uvedená fakturovaná suma pozostáva z nasledovných položiek: elektrický parný konvektomat – suma 4 212 €, Stojan pod konvektomat – suma 240 €, zmäkčovč vody – suma 66 €, sada gastronádob – suma 175,80 €, roztok na čistenie konvektomatu – suma 90 € Okrem toho účtovná jednotka zabezpečila inými dodávateľmi montáž elektrického prívodu a vody v sume 216,20 € Ako správne určiť obstarávaciu (vstupnú) cenu uvedenej hnuteľnej veci – konvektomatu? Započítavajú sa všetky uvedené položky do obstarávacej ceny konvektomatu ako kapitálový výdavok? .

Zvýšenie obstarávacej ceny zaradeného investičného majetku

ID2601 | | Ing. Beata Moravcová

V 7/2015 sme zaradili vodnú stavbu do investičného majetku. V 12/2015 nám boli doručené faktúry za vypracovaný manipulačný poriadok pre uvedenú vodnú stavbu, za výskum geotechnických aspektov na uvedenej vodnej stavbe a za aktualizáciu hydrologických údajov. Máme uvedené faktúry účtovať ako zvýšenie obstarávacej ceny zaradenej vodnej stavby, alebo už v tomto prípade ide o prevádzkový náklad?

Zníženie obstarávacej ceny výrobnej linky

ID2510 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Pred rokom sme obstarali a zaradili do používania výrobnú linku v hodnote 153 tis. €. Nedávno sme reklamovali niektoré jej súčasti a komponenty z dôvodu nefunkčnosti. Museli sme ich nahradiť náhradnými dielmi, ktoré sme mali na sklade. Dodávateľ reklamáciu uznal a vystavil nám dobropis v hodnote cca 6 tis. €. Ako máme zaúčtovať dobropis od dodávateľa? Je potrebné znížiť obstarávaciu cenu linky, keď sme nefunkčné komponenty plne nahradili funkčnými z našich zásob?

Odpis pri technickom zhodnotení budovy

ID2353 | | Ing. Beata Moravcová

Máme evidovanú nehnuteľnosť v majetku spoločnosti. Na tejto nehnuteľnosti sú vykonávané opravy, resp. technické zhodnotenie. Či suma technického zhodnotenia je vyššia ako 1 700 € a teda nemôže ísť priamo do nákladov, vieme až po ukončení účtovného obdobia. Ak nemôže ísť priamo do nákladov, tak zvýšime obstarávaciu cenu nehnuteľnosti. Mesačne odpisujeme 1/240-tinu obstarávacej ceny. Je správne, ak účtovný odpis za mesiace 01-11 bude z obstarávacej ceny nezvýšenej o technické zhodnotenie a odpis za mesiac 12 bude zo zvýšenej obstarávacej ceny? Z daňového hľadiska odpisujeme majetok, ktorý je zaradený k 31. 12. do majetku spoločnosti. Je správne, ak uplatníme daňový odpis zo zvýšenej obstarávacej ceny vo výške 12/240-tín? Ide o budovu, ktorá sa odpisuje 20 rokov.

Určenie obstarávacej ceny

ID1971 | | Hana Jakubíková

Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - základná škola s materskou školou, ktorej organizačnou súčasťou je aj školská jedáleň (ďalej len „účtovná jednotka“) obstarala do školskej jedálne z vlastných prostriedkov zriaďovateľa elektrický parný konvektomat v celkovej fakturovanej sume 3 600 €. Uvedená fakturovaná suma pozostáva z nasledovných položiek:

  • elektrický parný konvektomat – suma 2 800 €,
  • podstavec pod konvektomat – suma 200 €,
  • zariadenie na zmäkčovanie vody – suma 70 €,
  • sada gastronádob – suma 150 €,
  • roztok na čistenie konvektomatu – suma 50 €,
  • doprava a montáž – suma 160 €,
  • zaškolenie odborným kuchárok – suma 170 €.

Okrem toho účtovná jednotka zabezpečila iným dodávateľom montáž elektrického prívodu (t. j. úprava rozvádzača, doplnenie ističa v skrine rozvádzača, napojenie kábla istič – vypínač) a napojenie konvektomatu v celkovej fakturovanej sume 400 €.

Ako správne určiť obstarávaciu (vstupnú) cenu uvedenej hnuteľnej veci – konvektomatu (t. j. má byť jej súčasťou aj podstavec pod konvektomat, zariadenie na zmäkčovanie vody a sada gastronádob - ako príslušenstvo ku konvektomatu a má byť jej súčasťou aj montáž elektrického prívodu a napojenie konvektomatu, alebo montáž elektrického prívodu a napojenie konvektomatu je súčasťou stavby – budovy a nie je súčasťou obstarávacej ceny konvektomatu)?