Otázky s vecným pojmom: Opravy chýb

počet otázok s vecným pojmom : 15Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Chyba v účtovníctve obce - nezaúčtovaný majetok

ID3789 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Chcela by som sa spýtať ako správne postupovať v prípade zistenia, že obec v majetku neeviduje dlhodobý majetok, ktorý vlastní. Je to možné účtovať ako chybu minulých období a účtovať cez účet 429? Obec získala majetok v minulosti za 1 Sk kúpnou zmluvou, pričom v tejto zmluve je presne určená aj hodnota majetku, ktorý sa previedol na obec za 1 SK. Ako má obec správne zaradiť tento majetok do evidencie? Ako bude účtovať a v akých hodnotách?

Riadky DP a oprava chýb minulých účtovných období

ID3767 | | Ing. Anton Kolembus

Pri oprave chýb minulých účtovných období sa môže použiť účet 428 alebo 429. Účtovali sme nasledovne: Nezúčtovaná faktúra za predaj tovaru 311/428, nezaúčtovaná ZC pri predaji majetku 428/082, nezaúčtované úroky z úveru 428/461, oprava účtovania obst. ceny auta 428/022 (bola zúčtovaná vyššia OC auta), oprava účtovania odpisov 428/082 (zaúčtované boli vyššie odpisy).

Poprosím Vás o vysvetlenie, kedy sa má pri oprave chýb minulých účtovných období použiť účet 428 a kedy účet 429? Všetky uvedené účtovné prípady sme zaúčtovali len na účte 428 a vznikol nám aktívny zostatok tohto účtu, je to v poriadku?

Poprosím Vás o vysvetlenie, kedy sa použije pri účtovaní chýb minulých účtovných období z DAŇOVÉHO hľadiska pripočítateľná a kedy odpočítateľná položka, myslíme tým RIADOK 180 alebo 290 DP:

  • ak výsledkom účtovania chýb minulých účtovných období / keďže ich bolo viacero , je zostatok na strane MD účtu 429- neuhradená strata,
  • ak výsledkom účtovania chýb minulých účtovných období / keďže ich bolo viacero , je zostatok na strane D účtu 428- neuhradený zisk.

Poprosím konkrétnu odpoveď, nakoľko sme sa dočítali v ekonomických článkoch rôzne postupy.

Účtovanie opráv z min. rokov

ID3763 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť účtovala opravy chýb minulých období cez účet 428 /648 – nezaúčtované výnosy a nezaúčtované náklady 548/428, nakoľko išlo o významné chyby.

1/Účtovala spoločnosť správne, keď použila na opravu chýb súvahový účet, ale zároveň nepodala dodatočné daňové priznania k dani z príjmu PO za minulé účtovné obdobia?

2/Ak nepostupovala správne, tak ako mala účtovať v aktuálnom roku o chybách, ktoré vznikli v minulých účtovných obdobiach, keď nemá úmysel podať dodatočné daňové priznania za minulé obdobia (ide o viacero zdaňovacích období, nakoľko išlo o chyby v odpisovaní majetku). Dodatočnými daňovými priznaniami by si znížila daňovú povinnosť v niektorých obdobiach a v niektorých obdobiach by dokonca dosiahla stratu, alebo by si stratu ešte navýšila.

Dodatočné DP a kontrolný výkaz k DPH

ID3363 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH uplatnil v apríli 2018 neoprávnene odpočet z dodávateľskej faktúry. Fa uviedol v daňovom priznaní k DPH za 4/2018 aj v kontrolnom výkaze 4/2018. Zistil to v 17. 1. 2019 (na fa nie sú uvedené správne údaje odberateľa podľa § 74 zákona o DPH - chýba IČ DPH odberateľa, skomolené jeho obchodné meno, ...). Fa nebude dodávateľom opravená. Je povinný okrem dodatočného daňového priznania k DPH za 4/2018 podať aj dodatočný kontrolný výkaz za 4/2018 alebo opravu dokladu uvedie v riadnom kontrolnom výkaze 1/2019?

Odpisy majetku

ID3101 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť účtuje v sústave PÚ. V roku 2015 - Obstaranie majetku vo výške 6 990,00 €. Karta majetku bola vystavená – OC 6 090,00 € (tu vznikla chyba). Odpisy r. 2015 1 016,00 €, mali byť 1 165,00 €, rozdiel 149,00 €, rozdiel v náš neprospech, r. 2016 1 523,00 €, mali byť 1 748,00 €, rozdiel 225,00 €, rozdiel v náš neprospech. Ako sa to dá, prosim, opravit? O sumu rozdielu 374,00 -zaúčtovat to 551/082 - nedaňový náklad? Na karte majetku to opraviť - každý jeden rok? Alebo do r. 2017 zapisať sumu rozdielu? Rok 2017 budeme pokračovať podľa nového odpisového plánu?

Zaúčtovanie duplicitnej platby

ID2984 | | Ing. Jarmila Strählová

Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve duplicitne uhradenú odberateľskú fakúru a následné vrátenie omylom uhradenej sumy na bežný účet?

Oprava chyby

ID2890 | | Ing. Anton Kolembus

Ako sa dá účtovne opraviť chyba, konkrétne ide o účet 474 nájomné. Začiatočný stav účtu je napr. 5 000 € ale reálne má byť napr. 3 000 €. Ako je možné opraviť túto chybu? 

Oprava chýb minulých období

ID2375 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vykázala v daňovom priznaní za rok 2013 kladný základ dane, v ktorom boli zahrnuté vyššie výnosy, ktoré boli nesprávne zaúčtované. Daňovníkovi nevznikla za toto zdaňovacie obdobie daňová povinnosť z dôvodu uplatnenia odpočtu straty. V roku 2014 po zistení chyby účtovná jednotka zaúčtovala opravu výnosov. Môže si v tomto prípade uplatniť postup podľa § 17 ods. 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), teda neupravovať základ dane za rok 2014 o ponížené výnosy a nepodať dodatočné daňové priznanie za rok 2013? (V uvedenom prípade je splnená podmienka, že daňovník za rok 2013 zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy a z toho dôvodu vykázal vyšší základ dane, ale neodviedol vyššiu daň tak ako ustanovuje § 17 ods. 29, lebo si odpočítal stratu predchádzajúcich období do výšky základu dane).

Postup pri oprave tovaru odberateľom z hľadiska DPH

ID1871 | | Ing. Marián Drozd

Sme mesačný platiteľ DPH. Zahraničným odberateľom (platitelia DPH v Nemecku a Francúzsku) predávame výrobky (zvárané konštrukcie). V prípade nejakej chyby na týchto výrobkoch vykonajú opravu vo vlastnej réžii. Neposielajú nám výrobky naspäť, iba vo výnimočných prípadoch.  Za vykonanú opravu vyčíslia určitú sumu a tú si stiahnu z platby za faktúru, ktorú nám majú uhradiť. Odmietajú vystaviť faktúru za túto opravu, vystavia len zaťaženku, kde uvedú, že ide o reklamáciu a akú sumu za opravu vyčíslili. Ako máme v tomto prípade postupovať, keďže nám táto suma za opravu ostáva v pohľadávkach a tam je označená ako neuhradená? Môžeme vystaviť dobropis na stiahnutú sumu a ponížiť tým sumu dodávaného tovaru do EÚ a zahrnúť to do daňového priznania a súhrnného výkazu? Alebo vystavíme faktúru so zápornou hodnotou a budeme to pokladať za náhradu škody (finančné vysporiadanie), ktorá nie je predmetom zákona o DPH?

Oprava údajov v daňovom priznaní

ID1155 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2010 daňový subjekt podal daňové priznanie, nakoľko mu táto povinnosť vznikla v zmysle zákona o miestnych daniach.  Daňový subjekt v roku 2012 zistil, že v podanom daňovom priznaní  uviedol nesprávne údaje. Akým spôsobom daňový subjekt opraví údaje uvedené v daňovom priznaní?