Otázky s vecným pojmom: Opravy chýb

počet otázok s vecným pojmom : 12Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodatočné DP a kontrolný výkaz k DPH

ID3363 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH uplatnil v apríli 2018 neoprávnene odpočet z dodávateľskej faktúry. Fa uviedol v daňovom priznaní k DPH za 4/2018 aj v kontrolnom výkaze 4/2018. Zistil to v 17. 1. 2019 (na fa nie sú uvedené správne údaje odberateľa podľa § 74 zákona o DPH - chýba IČ DPH odberateľa, skomolené jeho obchodné meno, ...). Fa nebude dodávateľom opravená. Je povinný okrem dodatočného daňového priznania k DPH za 4/2018 podať aj dodatočný kontrolný výkaz za 4/2018 alebo opravu dokladu uvedie v riadnom kontrolnom výkaze 1/2019?

Odpisy majetku

ID3101 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť účtuje v sústave PÚ. V roku 2015 - Obstaranie majetku vo výške 6 990,00 €. Karta majetku bola vystavená – OC 6 090,00 € (tu vznikla chyba). Odpisy r. 2015 1 016,00 €, mali byť 1 165,00 €, rozdiel 149,00 €, rozdiel v náš neprospech, r. 2016 1 523,00 €, mali byť 1 748,00 €, rozdiel 225,00 €, rozdiel v náš neprospech. Ako sa to dá, prosim, opravit? O sumu rozdielu 374,00 -zaúčtovat to 551/082 - nedaňový náklad? Na karte majetku to opraviť - každý jeden rok? Alebo do r. 2017 zapisať sumu rozdielu? Rok 2017 budeme pokračovať podľa nového odpisového plánu?

Zaúčtovanie duplicitnej platby

ID2984 | | Ing. Jarmila Strählová

Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve duplicitne uhradenú odberateľskú fakúru a následné vrátenie omylom uhradenej sumy na bežný účet?

Oprava chyby

ID2890 | | Ing. Anton Kolembus

Ako sa dá účtovne opraviť chyba, konkrétne ide o účet 474 nájomné. Začiatočný stav účtu je napr. 5 000 € ale reálne má byť napr. 3 000 €. Ako je možné opraviť túto chybu? 

Oprava chýb minulých období

ID2375 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vykázala v daňovom priznaní za rok 2013 kladný základ dane, v ktorom boli zahrnuté vyššie výnosy, ktoré boli nesprávne zaúčtované. Daňovníkovi nevznikla za toto zdaňovacie obdobie daňová povinnosť z dôvodu uplatnenia odpočtu straty. V roku 2014 po zistení chyby účtovná jednotka zaúčtovala opravu výnosov. Môže si v tomto prípade uplatniť postup podľa § 17 ods. 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), teda neupravovať základ dane za rok 2014 o ponížené výnosy a nepodať dodatočné daňové priznanie za rok 2013? (V uvedenom prípade je splnená podmienka, že daňovník za rok 2013 zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy a z toho dôvodu vykázal vyšší základ dane, ale neodviedol vyššiu daň tak ako ustanovuje § 17 ods. 29, lebo si odpočítal stratu predchádzajúcich období do výšky základu dane).

Postup pri oprave tovaru odberateľom z hľadiska DPH

ID1871 | | Ing. Marián Drozd

Sme mesačný platiteľ DPH. Zahraničným odberateľom (platitelia DPH v Nemecku a Francúzsku) predávame výrobky (zvárané konštrukcie). V prípade nejakej chyby na týchto výrobkoch vykonajú opravu vo vlastnej réžii. Neposielajú nám výrobky naspäť, iba vo výnimočných prípadoch.  Za vykonanú opravu vyčíslia určitú sumu a tú si stiahnu z platby za faktúru, ktorú nám majú uhradiť. Odmietajú vystaviť faktúru za túto opravu, vystavia len zaťaženku, kde uvedú, že ide o reklamáciu a akú sumu za opravu vyčíslili. Ako máme v tomto prípade postupovať, keďže nám táto suma za opravu ostáva v pohľadávkach a tam je označená ako neuhradená? Môžeme vystaviť dobropis na stiahnutú sumu a ponížiť tým sumu dodávaného tovaru do EÚ a zahrnúť to do daňového priznania a súhrnného výkazu? Alebo vystavíme faktúru so zápornou hodnotou a budeme to pokladať za náhradu škody (finančné vysporiadanie), ktorá nie je predmetom zákona o DPH?

Oprava údajov v daňovom priznaní

ID1155 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2010 daňový subjekt podal daňové priznanie, nakoľko mu táto povinnosť vznikla v zmysle zákona o miestnych daniach.  Daňový subjekt v roku 2012 zistil, že v podanom daňovom priznaní  uviedol nesprávne údaje. Akým spôsobom daňový subjekt opraví údaje uvedené v daňovom priznaní?

Oprava zápisu v zdravotnej dokumentácii

ID1035 | | JUDr. Zdenko Doktor

Akým spôsobom sa v zdravotnej dokumentácii vykonáva oprava?

Oprava vozidla ako daňový výdavok

ID104 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V marci sme spoločnosti odpredali vozidlo. Bolo ohodnotené znaleckým posudkom, kde bol technický stav vozidla vyčíslený na 48,75 % z obstarávacej ceny vozidla. Na základe kúpnej zmluvy bola uvedená hodnota zo znaleckého posudku vyfakturovaná. V septembri nám zaslal kupujúci reklamačný list s tým, aby sme uhradili faktúru za opravu, nakoľko sa počas krátkeho používania motorového vozidla novým užívateľom objavila chyba. Po prehliadke v servise sa zistilo, že ide o vážnu chybu, ktorú je nutné opraviť – prevodovku. V reklamačnom liste sa uvádza, že ide o poruchu, ktorú nemohli pri obhliadke zistiť, pretože ide o skrytú chybu. Môžem opravu vozidla, ktorú nám prefakturovali, zobrať do nákladov spoločnosti a v akej sume?

Zaúčtovanie nevýznamnej chyby

ID550 | | Ing. Beata Moravcová

Účtovná jednotka za účtovné obdobie roku 2008 zabudla zaúčtovať do výnosov poskytnutú službu vo výške 25 000 Sk. Účtovná jednotka na túto chybu prišla až v roku 2010, kedy už účtovná závierka bola schválená valným zhromaždením, a preto opätovné otvorenie účtovných kníh roku 2008 nie je možné. Ako sa vykoná oprava účtovania, za predpokladu, že v internej smernici má účtovná jednotka uvedené, že ide o nevýznamnú sumu? Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2008?