Otázky s vecným pojmom: Predmet dane

počet otázok s vecným pojmom : 7Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výplata dividend

ID3978 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť (slovenská právnická osoba) vypláca dividendy spoločníkovi (slovenskej právnickej osobe) zo zisku, ktorý bol vytvorený ešte pred rokom 2003. Je táto dividenda predmetom dane? Ak áno, ktorá spoločnosť a akou formou ju bude zdaňovať?

Novostavba do 5 rokov a platcovstvo DPH a tiež opakovany prijem z predaja nehnuteľnosti v jednom kalenarnom roku

ID1848 | | Ing. Marián Drozd

Ak sa mi tento rok podarí predať 3 byty, ide o predaj a následnú kúpu nehnuteľnosti, pričom mi vzniká zisk a jeden z bytov by bol novostavba do 5 rokov, ktorú som kupovala od developera ešte minulý rok, som povinná registrovať sa ako platiteľ DPH? Predávala by som v priebehu niekoľkých mesiacov. Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon DPH“) zákonom č. 246/2012 Z. z. sa rozširuje povinná registrácia za platiteľa dane, a to v ust. § 4 ods. 6 zákona o DPH. Od 1. 10. 2012 sa platiteľom dane stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok alebo príjme platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat na povinnú registráciu za platiteľa dane. Platiteľom dane sa zdaniteľná osoba stáva dňom, ktorý nastane skôr, okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú od dane oslobodené podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH, to znamená, že sú oslobodené od dane z dôvodu, že uplynulo 5 rokov od prvej kolaudácie predávanej stavby alebo jej časti. Zdaniteľná osoba sa nestane platiteľom dane v prípade, ak pôjde o príležitostný predaj stavby alebo jej časti.

Podotýkam ešte raz, som fyzická osoba. Zároveň by ma zaujímal postup pri opakovanom predaji nehnuteľností. Išlo o nehnuteľnosti, ktoré som nadobudla v sume pod 49 790 € za každú.

Aby som to zhrnula:

1. Musím platiť DPH, ak som predala novostavbu do 5 rokov?

2. Môžem mať ako fyzická osoba opakovaný prijem z predaja nehnuteľnosti v priebehu jedného roka? Alebo sa musím stať platiteľom DPH, príp. aké mám iné povinnosti, ktoré mi v súvislosti s týmto vznikajú?

Zdaňovanie stavby získanej reštitúciou

ID246 | | Irena Bubeníková

V obci sa nachádza stavba, ktorá bola pôvodným majiteľom vrátená v roku 1992 v rámci reštitúcie. Správca dane od roku 1993 túto stavbu nezdaňoval, pretože usúdil, že stavby vrátené reštitúciou boli na 15 rokov oslobodené od dane. Podľa správcu dane sa až v roku 2008 mala za tieto stavby platiť daň. V tejto stavbe bola niekedy internátna škola (detsky domov) a stavba je v katastri nehnuteľností doposiaľ evidovaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, hoci už 20 rokov sa takáto činnosť v stavbe nevykonáva. Je táto stavba od roku 2008 oslobodená od dane zo stavieb podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. alebo podlieha zdaneniu?

Daň za nevýherné hracie prístroje

ID244 | | Ing. Elena Račková

V miestnom pohostinstve je umiestnený hrací prístroj – šípky. Prevádzkovateľ zariadenia nezaplatil na rok 2008 daň za nevýherné hracie prístroje a tvrdí, že toto zariadenie nepodlieha dani za nevýherné hracie prístroje, pretože za jednotlivé hry sa neplatí. Poplatok vyberá iba za požičanie šípok ako príslušenstva k nevýhernému hraciemu zariadeniu. Je možné vylúčiť toto nevýherné hracie zariadenie z predmetu dane?

Predaj bytu

ID90 | | Klára Klabníková

Manželka pri kúpe bytu figuruje na zmluve ako kupujúca sama. Pri predaji tohto bytu, po splnení podmienky trvalého pobytu minimálne 2 roky, musí manžel platiť daň z ½ rozdielu, kedže mu vzniká nárok na polovicu bytu, alebo platí len manželka, ktorá je uvedená na zmluve jediná, ako predávajúca?

Zdaňovanie podielov na zisku

ID47 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločníkmi danej s. r. o, ktorá má sídlo v ČR sú dve právnické osoby so sídlom na území SR a jedna fyzická osoba s trvalým pobytom v SR. Uvedená česká s. r. o chce vyplatiť podiely na zisku pre uvedených spoločníkov. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. nie sú podiely na zisku (vyplácané zo zisku vytvoreného po roku 2003) predmetom dane. Ako je to s podielmi, vyplatenými českou spoločnosťou pre slovenských spoločníkov?

Poskytnutie príspevku zamestnancom na čistenie odevu

ID641 | | Ing. Alena Benková

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom mesačne paušálnu peňažnú náhradu za čistenie pracovného odevu. Zamestnávateľ má vypracovanú kalkuláciu nákladov na vyčistenie odevov podľa periodicity čistenia a výšky výdavkov účtovaných podnikmi poskytujúcimi takéto služby. Je táto náhrada predmetom dane u zamestnanca? Môže si uvedené náklady zamestnávateľ uplatniť ako daňový výdavok?