Otázky s vecným pojmom: Zamestnanecká prémia

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zamestnanecká prémia, príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti

ID2061 | | Ing. Iveta Matlovičová

Má nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnanec, na ktorého bol zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti?

Vysporiadanie dane pri poberaní príjmov len časť zdaňovacieho obdobia

ID1163 | | Ing. Viera Mezeiová

Pani Danka sa do práce vrátila po dvoch rokoch starostlivosti o dieťa. V zdaňovacom období pracovala od októbra. Zamestnávateľ jej priznal hrubý mesačný zárobok vo výške 600 €. Je povinná daň na konci roka 2011 vysporiadavať?

Hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti

ID1102 | | Ing. Alena Benková

Ako sa má správne vypisovať časť V. hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2011? Má tam byť zamestnanecká premia z ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok  2010, vyplatená v roku 2011 alebo zamestnanecká premia z ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2011?

Práca v Českej republike a nárok na zamestnaneckú prémiu

ID1052 | | Ing. Alena Benková

Má nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnanec zamestnaný u slovenského zamestnávateľa, ak prácu vykonáva na stavbe v Českej  republike, kde je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu?

Nárok na alikvotnú časť zamestnaneckej prémie

ID1051 | | Ing. Alena Benková

Zamestnancom nebola vyplatená do konca januára 2012 mzda za 3 mesiace roka 2011. Za aký počet mesiacov majú zamestnanci nárok na zamestnaneckú prémiu?

Zrazené preddavky na daň

ID1050 | | Ing. Alena Benková

Zamestnanec bol zamestnaný v pracovnom pomere 8 mesiacov, potom bol nezamestnaný. Počas 2 mesiacov z obdobia, kedy bol nezamestnaný, pracoval na dohodu, z príjmu bol vybraný preddavok na daň. Za koľko mesiacov má nárok na zamestnaneckú prémiu? Budú mu vrátené zrazené preddavky na daň?

Nárok na zamestnaneckú prémiu

ID1044 | | Ing. Alena Benková

Študent nastúpil po skončení vysokej školy od 16. 7. do zamestnania. Má nárok na zamestnaneckú prémiu?

Nárok na zamestnaneckú prémiu

ID304 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnankyňa v roku 2010 dostala odmenu za účasť vo volebnej komisii. Všetky ostatné podmienky na zamestnaneckú prémiu zamestnankyňa  spĺňa.  Má právo na zamestnaneckú prémiu, aj keď  poberala odmenu za účasť vo volebnej komisii?

Nárok na zamestnaneckú prémiu

ID118 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Má zamestnanec nárok na alikvotnú časť zamestnaneckej prémie? V pracovnom pomere bol v spoločnosti od januára až do apríla (štyri mesiace). Potom pracoval cez Slovenskú pracovnú agentúru Materra s. r. o. ako ich zamestnanec. Táto agentúra ho zapožičala na dva mesiace na zaškolenie pracovníkov vo výrobe do Českej republiky. Mzdu dostával v eurách a diéty v českých korunách. Po ukončení zaškolenia (dva mesiace) bol s ním ukončený pracovný pomer. Do konca roka (šesť mesiacov) už bol evidovaný na úrade práce.

Posudzovanie príjmov na účely zamestnaneckej prémie

ID97 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Na splnenie podmienky zamestnaneckej prémie sa nezapočítava doba zamestnania na základe dohôd, ale pri samotnom výpočte alikvotnej časti zamestnaneckej prémie sa táto doba počíta? Zamestnanec pracoval 6 mesiacov v hlavnom pracovnom pomere a 1 mesiac na dohodu o pracovnej činnosti. Zamestnanecká prémia sa mu bude počítať len za 6 mesiacov alebo za 7 mesiacov?