Otázky s vecným pojmom: Bezpodielové spoluvlastníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 14



Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Automobil - doplnenie otázky

ID4505 | | Ing. Marián Drozd

Manželia podnikajú ako SZČO, každý na svoju živnosť. Manželka má v podnikaní zaradený automobil, ktorý využíva na svoje podnikanie. Asi 2 x do mesiaca bude tento automobil na podnikanie využívať aj manžel. Ako správne zahrnúť do daňových výdavkov náklady na tento automobil u manželky a potom aj u manžela? Manželia majú vysporiadané BSM.

SZČO a osobná spotreba

ID2443 | | Ing. Marián Drozd

SZČO - platiteľ DPH prevádzkuje stavebnú firmu s 5 zamestnancami. Chcel by si postaviť na pozemku, ktorý má v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželkou postaviť chatu, ktorá nebude v obchodnom majetku. Na výstavbu použije zakúpený materiál, z ktorého bola odpočítaná DPH a budú stavať zamestnanci firmy. Otázka: Ako riešiť DPH /prípadnú daňovú povinnosť a náklady na mzdy, PHL, používanie automobilov a ostatných mechanizmov na výstavbu chaty z hľadiska aj dane z príjmov? Bolo by možné vyriešiť túto situáciu, že bude všetky náklady fakturovať manželke? Ak by chcel v budúcnosti túto chatu predať - aké náklady si môže uplatníť?

Uznanie výdavkov na obstaranie bytu pri predaji bytu občanom

ID2145 | | Ing. Anton Kolembus

Pôvodne družstevný byt bol vyporiadaný pri rozvode ako prevod členského podielu. Občan FO mal od roku 1990 nájomnú zmluvu s bytovým družstvom ako jeho člen o prenechaní družstevného bytu do užívania. Ako spoločný nájomca uvedeného bytu v zmysle § 703-704 Občianskeho zákonníka bola i manželka tohto občana - člena družstva. Manželstvo bolo v roku 2006 rozvedené. V 10/2010 si bývalí manželia vysporiadali na súde spoločný nájom stále ešte družstevného bytu nasledovne:

1. zrušil sa spoločný nájom družstevného bytu,

2. ďalším jediným nájomcom od roku 2010 sa stal manžel,

3. manžel vyporiadal a vyplatil manželke „hodnotu členského podielu k spoločnému nájomnému bytu“ (citácia z uznesenia súdu) stanovenú ako 1/2 z vtedajšej trhovej hodnoty čo bolo 11 500,00 €,

4. manželke bytová náhrada nepatrila (lebo dostala 1/2 z hodnoty bytu ale v uznesení je to pomenované ako 1/2 hodnoty za členský podiel).

Bývalý manžel a neskôr jediný nájomca družstevného bytu získal tento byt v roku 2012 do osobného vlastníctva od bytového družstva zmluvou o prevode vlastníctva družstevného bytu podľa zákonov č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní nárokov v družstvách a č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov za cenu 600,00 €. Byt v roku 2013 predal za 25 000,00 €. Predaj bytu nie je oslobodený, lebo ho nevlastnil 5 rokov pred predajom.

Otázky: 1.) Čo je výdavkom tohto občana FO pri predaji bytu? Je to len kúpna cena 600,00 € podľa zmluvy o prevodu družstevného bytu s bytovým družstvom alebo aj cena, ktorú musel zaplatiť bývalej manželke vo výške 11 500,00 €, teda spolu výdavky za obstaranie bytu 12 100,00 € ?

2.) A ako je resp. bola na tom bývalá manželka? Ona nemusela priznať v roku 2010 príjem vo výške 11 500,00 € a zdaniť ho? Alebo jej príjem bol v roku 2010 oslobodený lebo „predala“ len členský podiel v bytovom družstve a nie nehnuteľnosť? Manželka nemala trvalý pobyt v byte od 02/2008 a byt si vysporiadali medzi sebou v 10/2010. Ak by išlo pri vysporiadaní medzi manželmi o skutkový stav „predaj 1/2 nehnuteľnosti“ tak by nesplnila podmienku oslobodenia predaja nehnuteľnosti (2 roky trvalého pobytu bezprostredne pred predajom) podľa zákona o dani z príjmov platného do 31. 12. 2010.

Rodinný dom a miestne dane

ID1795 | | Ing. Elena Račková

Manželia postavili rodinný dom, na ktorý bolo v máji 2013 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Pred kolaudáciou dali vypracovať geometrický plán, ktorým sa zameral skutočný stav, t. j. výmera zastavaná stavbou rodinného domu a zvyšná časť pozemku.  Do domu sa presťahovali dňa 15. 5. 2013 a zmenili si aj trvalý pobyt na adresu novopostaveného domu, ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Stavebné povolenie bolo vydané na stavbu rodinného domu pre stavebníka – manžela, ktorý je zároveň výlučným vlastníkom pozemku. Manžel v zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k stavebnému pozemku, podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Je povinný oznámiť správcovi dane zmenu adresy trvalého pobytu len manžel - vlastník pozemku, ktorý podal daňové priznanie k stavebnému pozemku alebo obaja manželia?

Kto je povinný podať daňové priznanie za rodinný dom a za pozemok z dôvodu zmeny druhu a výmery pozemku?

  1. Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a polovicu rodinného domu  a manželka za druhú polovicu rodinného domu?
  2. Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manželka priznanie nepodá?
  3. Manželka podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manžel nepodá priznanie?
  4. Manžel podá daňové priznanie za pozemky a manželka podá daňové priznanie za celý rodinný dom?

Prenájom nehnuteľnosti a DPH

ID1694 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ  - SZČO je platiteľom DPH. Vlastní nehnuteľnosť (prevádzkovú budovu - sklad), ktorú však nemá v podnikaní a ako občan, prenajíma iným podnikateľom. Príjmy z prenájmu v daňovom priznaní k dani z príjmov si s manželom - nepodnikateľom rozdeľujú na 50:50. Uvedenú budovu majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. Keď podnikateľ - platiteľ DPH dáva do prenájmu budovu ako občan, musí si  uplatniť DPH  pri tomto prenájme?

Prenájom nehnuteľnosti a daň z príjmov

ID912 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Manželia nadobudli byt do bezpodielového vlastníctva v roku 1994 kúpou od bytového družstva, a až do roku 2005 mali v ňom aj trvalý pobyt.  V rokoch 2005 až  2010 uvedený byt prenajímali fyzickým osobám – občanom podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP"). Podľa § 6 ods. 11 ZDP ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v ustanovení § 6 ods. 3 ZDP preukázateľne vynaložené  daňové výdavky, vedie počas celého zdaňovacieho  obdobia evidenciu o:

  • príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede,
  • hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať,
  • zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

V tejto evidencii sa uvádza len hmotný majetok, ktorý sa skutočne odpisuje, alebo sa v nej uvádza každý hmotný majetok, ktorý možno odpisovať bez rozdielu, či sa uplatňujú odpisy alebo nie? Aké náležitosti má obsahovať táto evidencia? V prípade vedenia evidencie o hmotnom majetku – byte sa tento majetok stane jeho obchodným majetkom,  môže si uplatňovať všetky daňové výdavky v súvislosti s využívaním tohto majetku, napr. odpisy, výdavky na opravy a udržiavanie, technické zhodnotenie?

Treba viesť kartu hmotný majetok - byt, určiť jeho obstarávaciu cenu a vstupnú cenu, odpisovú skupinu, dobu odpisovania a spôsob odpisovania v zmysle ZDP? Čo znamená preradenie hmotného majetku (prenajímaného bytu) z osobného užívania do obchodného majetku? Manželia v roku 2011 prenajímaný byt predali. Všetky platby za predaj bytu  prijali v roku 2011. Pri príjmoch z prenájmu (§6 ods. 3 ZDP) uplatňovali preukázateľne vynaložené výdavky, ale byt neevidovali. Prenajímaný byt nebol zaradený v evidencii prenajímaného hmotného majetku podľa §6 ods. 11 písm. b ZDP. Neuplatňovali si odpisy, výdavky na opravy a udržiavanie a technické zhodnotenie. Možno si v tomto prípade uplatňovať aspoň drobné opravy , napr. opravu vodovodnej batérie, WC, a pod.?  Možno si pri predaji tohto bytu uplatniť oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. a ZDP platného od 1. 1. 2011, t. j. po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia?

Nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve po rozvode manželov

ID195 | | Irena Bubeníková

Manželia sa v júni 2008 rozviedli. Majetkovo právne vysporiadanie u manželov sa neuskutočnilo, pričom za nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov daňové priznanie predložil manžel. Platobný výmer na daň z nehnuteľností, ktorým správca dane na rok 2008 vyrubil daň, prevzal manžel v apríli 2008. V júli 2008 správca dane od tohto daňovníka obdŕžal podanie, v ktorom prehlasuje, že daň z nehnuteľnosti bude platiť len v polovičnej výške, pretože sa s manželkou rozviedol. Žiada, aby druhú polovicu dane správca dane vyrubil jeho bývalej manželke. Správca dane daňovníkovi oznámil, že na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. Ďalej uviedol, že správca dane pri bezpodielovom spoluvlastníctve vyrubuje daň tomu z manželov, ktorý podal priznanie. Bolo konanie správcu dane v súlade so zákonom?

Postup pri zrušení živnosti

ID142 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)  prevádzkuje obchod s chovateľskými potrebami. K dátumu 31. 8. 2010 chce zrušiť živnostenské oprávnenie,  pretože odchádza na materskú dovolenku. Keďže manžel chce v obchode pokračovať, plánuje si živnosť otvoriť on. Ako má SZČO postupovať pri zrušení živnosti, aké bude mať povinnosti voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni  a ako prepísať, resp. preniesť na manžela zásoby, čo jej ostanú na sklade?

Predaj bytu

ID90 | | Klára Klabníková

Manželka pri kúpe bytu figuruje na zmluve ako kupujúca sama. Pri predaji tohto bytu, po splnení podmienky trvalého pobytu minimálne 2 roky, musí manžel platiť daň z ½ rozdielu, kedže mu vzniká nárok na polovicu bytu, alebo platí len manželka, ktorá je uvedená na zmluve jediná, ako predávajúca?

Technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky

ID85 | | Ing. Alena Benková

Nájomca odkúpil nehnuteľnú kultúrnu pamiatku (budovu), na ktorej ako nájomca vykonal technické zhodnotenie, ktoré na základe písomnej dohody z vlastníkom odpisuje ako iný majetok. Ide o stavebné úpravy a prestavbu, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie. Na povolenie na užívanie stavby bolo príslušným stavebným úradom vydané kolaudačné rozhodnutie. Stavebné práce boli vykonané dodávateľsky a čiastočne vo vlastnej réžii. Pôvodný vlastník písomne súhlasil s vykonaním technického zhodnotenia s podmienkou písomného prehlásenia nájomcu, že ani po ukončení nájmu sa nebude domáhať úhrady zvýšenia hodnoty predmetu nájmu a vynaložených prostriedkov spojených s predmetnými stavebnými prácami a prestavbou.

Ako postupovať pri odpisovaní budovy a technického zhodnotenia?