Otázky s vecným pojmom: Automobil v podnikaní

počet otázok s vecným pojmom : 87Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Havária

ID3851 | | Ing. Ondrej Baláž

Firemné auto spôsobilo haváriu a bolo totálne zničené. Havária bola v decembri 2020 a v januári 2021 bolo auto odovzdané na zošrotovanie a vyradené z evidencie. Je potrebné o tejto škode nejako účtovať ešte v r. 2020 alebo ho len stačí teraz v r. 2021 vyradiť z evidencie zápisom 082/022, keďže je už úplne odpísané a jeho zostatková cena je nulová? Zamestnancovi sa to nebude dávať k náhrade.

Použitie auta na podnikanie konateľom

ID3850 | | Ing. Marián Drozd

Konateľ a zároveň aj spoločník s. r. o. vypožičal bezodplatne súkromné motorové vozidlo svojej spoločnosti (jeho podiel na ZI=20 %, 2 spoločníci, 2 konatelia) ktorá ho používa na podnikanie. Je možné uplatňovať daňové náklady v súvislosti s použitím vozidla na cesty z miesta bydliska konateľa do sídla spoločnosti, ak:

  1. Má v  mieste bydliska trvalý pobyt?
  2. Má v mieste bydliska prechodný pobyt?
  3. Býva v prenajatom byte, v ktorom nemá trvalý ani prechodný pobyt?

Vyúčtovanie cestovnych náhrad konateľa do právnickej osoby, automobil je majetkom SZČO

ID3192 | | Ing. Jarmila Strählová

Konateľ právnickej osoby má dve spoločnosti - s. r. o. a živnosť. Vykonával služobné cesty vo svojej s. r. o. na motorovom vozidle, ktorého vlastníctvom je jeho druhá firma - fyzická osoba SZČO. Daný automobil je zaradený do majetku SZČO a odpisuje sa. V technickom preukaze je písaný na IČO. Môže si konateľ vyúčtovať cestovné náhrady do svojej s. r. o. za daný automobil, ktorý je firemným majetkom živnosti?

Používanie motorového vozidla na služobné aj súkromné účely

ID3179 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnik poskytol motorové vozidlo na používanie aj na súkromné účely. Toto poskytnutie sa zamestnancovi zdaňuje v zmysle § 5 ods. 3) ZDP. Náklady na pohonné látky na toto vozidlo sa účtujú podľa § 19 písm. 2. ods. l) 3. vo forme paušálnych výdavkov. V sú v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla vznikajú aj rôzne iné náklady ako napr. výmena pneumatík, STK, EK, čistenie interiérov, umytie vozidla, diaľničná známka, snehové reťaze, opravy a údržba motorového vozidla. Všetky tieto náklady sa účtujú priamo do nákladov podniku aj časť DPH z pomeru použitia na súkromné použitie , nakoľko z tejto časti nie nárok na odpočet. [§ 19 ods. 3 písm . t)]. Pohonné látky použité na súkromné požitie sa zamestnancovi vyfakturujú a on ich uhradí. V priebehu roka sa zamestnancovi toto vozidlo odobralo a pridelilo sa mu iné vozidlo. Pôvodné vozidlo sa používa už iba na služobné účely. PHL sa naďalej účtuje paušálom na časť daňovú a nedaňovú. Ako sa majú účtovať ostatné náklady? Je tiež nutnosť deliť náklady pomerom ako keď bolo pridelené aj na súkromné použitie alebo nie? (Poznámka: Vozidlo už nie je pridelené na súkromné použitie.)

Inventarizácia majetku

ID3100 | | Ing. Beata Moravcová

Pri inventarizácii majetku boli zistené nedostatky, a to nasledovne: Obchodná spoločnosť účtuje v sústave PÚ. V obchodnom majetku mala zaradené motorové vozidlo (MT), ktoré predala 2. 1. 2016. Uvedené MV bolo odpísané aj účtovne, aj daňovo. Pri inventarizácii v novembri 2017 bolo zistené, že auto nie je vyradené z účtovníctva. V roku 2016 nebolo auto pri predaji vyradené, stále je v evidencii na účte 022. Akým účtovným zápisom vyradíme MV z obchodného majetku? Je potrebné podávať dodatočné DP?

Prefakturácia poistného popri nájomnom

ID3033 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť A- platiteľ DPH má vo svojom majetku motorové vozidlá, ktoré sa rozhodla prenajať spoločnosti B- platiteľovi DPH. Podľa nájomnej zmluvy je Nájomca povinný uhradiť všetky výdavky súvisiace s nájmom (t. j. Zákonné a havarijne poistenie, daň z motorových vozidiel atď.) v ich skutočnej výške. Týmto vás chceme poprosiť o radu, či prefakturácia poistného popri nájomnom je plnením oslobodeným od DPH alebo podlieha DPH rovnako ako nájomné? 

Nákup motora na opravu dodávky

ID3016 | | Ing. Anton Kolembus

Sme dopravná spoločnosť, máme vlastné automobily. Jedna firemná dodávka sa nám pokazila a to tak, že sme museli vymeniť celý motor, inak bol automobil nepojazdný. Dodávka sa odpisuje 4 roky, ešte nie je odpísaná. Nový motor stál 7 000 €. Kúpili sme ho ako súčiastku a opravili si to sami našimi zamestnancami. Otázka znie, či môžeme daný motor zaúčtovať priamo do spotreby. Alebo či treba ponížiť vstupnú cenu automobilu o starý motor a následne navýšiť o nový motor a pokračovať v odpisovaní. O technické zhodnotenie vozidla sa nejedná, daný motor má rovnaké funkcie ako pôvodný. Auto už nebolo v záručnej lehote.

Dovozca ojazdených vozidiel a DZMV

ID2980 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH, dovozca ojazdených vozidiel z Nemecka doviezla auto z Nemecka (na vlastných kolesách), zaregistrovala auto na slovenskú ŠPZ, a následne predala auto slovenskému záujemcovi (zvyčajne podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.) autá nevstupujú do dlhodobého majetku spoločnosti, len sú vedené v účtovníctve ako tovar na sklade. Vzniká spoločnosti povinnosť zdaniť tieto autá podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v z. n. p.? Ust. § 2 bod 1 cit. zákona pokladáme za nejednoznačný, keďže tieto autá sú len tovarom, nie služobným vozidlom – používajú sa na podnikanie alebo nie?

Spätný lízing

ID2901 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť zakúpila mot. vozidlo, prefincovala nákup z vlastných prostriedkov. Následne požiadala Lízingovú spoločnosť o poskytnutie úveru. Lízingová spoločnosť ocenila vozidlo vlastným ocenením a v takej hodnote poskytla klientovi úver, rozvrhnutý na splátky istiny a úroku. Lizingová spoločnosť sa zápisom v Technickom preukaze vozidla stala vlastníkom mot. vozidla až do splatenia poslednej splátky úveru. Moja otázka: Ako spoločnosť postupuje z hľadiska účtovania a DPH. 

prevzatie leasingu

ID2939 | | Ing. Anton Kolembus

Prevzali sme od PO platiteľa DPH leasingovú zmluvu na auto. PO nám to postúpila bezodplatne, s tým, že leasingová zmluva bola na tri roky a my musíme doplatiť zvyšné leasing. splátky, t. j. 9 mesiacov do ukončenia. Auto som zaradila do majetku v hodnote posledných splátok, keďže žiadna zmluva o kúpe automobilu nebola medzi právnickým osobami. Môžem prevzatie leasingu účtovať cez 474, aj keď v našom prípade o dlhodobom záväzku nemôžem hovoriť, keďže sme to prevzali v januári a posledná splátka bude v septembri?