Otázky s vecným pojmom: Príjmy zo závislej činnosti

počet otázok s vecným pojmom : 28Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príkazná zmluva zo zahraničnou fyzickou osobou

ID2226 | | Ing. Iveta Matlovičová

Plánujeme uzatvoriť príkaznú zmluvu zo zahraničnou fyzickou osobou - obsahom má byť vypracovanie posudku. Nie je mi však celkom jasné, či sa príjem z dohodnutej odmeny bude posudzovať ako príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. - ďalej len "ZDP") alebo ako ostatný príjem (§ 8 ZDP). Ak je závislá činnosť posudzovaná v kontexte závislej práce podľa Zákonníka práce (§ 1, ods. 2 a 3 Zákonníka práce), potom činnosť vykonávaná na základe príkaznej zmluvy nemôže byť závislou činnosťou (kedže ide o občianskoprávny vzťah). Nie som si ale istá, či sa to dá chápať takto. Ak sa závislosť činnosti posudzuje striktne podľa § 5 ZDP, kto má posúdiť, či konkrétna činnosť upravená v príkaznej zmluve je závislá alebo nie? Ďalšou vecou je potom platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie z príkaznej zmluvy. Je potrebné tieto odvody odviesť (aj keď ide o zahraničnú osobu poistenú v inej krajine?).

Nezdaniteľná suma na manželku poberajúcu rodičovský príspevok a rodinné prídavky z Rakúska

ID2144 | | Ing. Dana Žňavová

Považujú sa štátne sociálne dávky z Rakúska (manželka poberá rodičovský príspevok a rodinné prídavky z Rakúska, ale býva spolu s manželom na Slovensku) za príjem manželky, ktorý sa na účely nezdaniteľnej sumy nezapočítava do celkových príjmov manželky?

FO-daňové priznanie B

ID2020 | | Ing. Anton Kolembus

FO - nepodnikateľ mala okrem príjmov z pracovného pomeru aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja cenných papierov z prvej kupónovej privatizácie a z predaja družstvených podielových listov, ktoré zdedila v tomto roku. Aké výdavky a oslobodenia - do akej výšky môže uplatniť v daňovom priznaní?

Dodatočné ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012

ID1773 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť podávala mesačné hlásenia k vyúčtovaniu dane zo závislej činnosti a podala aj ročné hlásenie za rok 2012. Po termíne podania ročného hlásenia, spoločnosť obdržala spracované mzdy zo stálej prevádzkarne v Nemecku, ktoré sa spracovávali spätne za rok 2012. Zamestnanci mali zúčtované mzdy v celkovom úhrne (príjem na Slovensku aj v Nemecku) aj zrazenú daň aj odvody z úhrnu celkového príjmu. Ako sa vystaví potvrdenie o príjme fyzickej osoby  zo závislej činnosti?

Príjem v zahraničí sa výjme zo zdaniteľných príjmov na Slovensku? Vystaví sa potvrdenie o príjme fyzickej osoby  zo závislej činnosti  tak, že v r. 01 bude len príjem zdaňovaný na Slovensku,  v r. 03 - budú poistné príspevky z celkového vymeriavacieho základu (poistné na odvádzalo na Slovensku  z celkového príjmu) a úhrn preddavkov na daň bude v skutočnej zrazenej výške? Zamestnanci požiadali o odklad podania daňového priznania  dani z príjmom FO za rok 2012 a z podania daňového priznania z takto uvedených príjmov na potvrdení im vznikne preplatok na dani. Je takýto postup správny?

Nevyplatená mzda za rok 2012

ID1732 | | Ing. Jozef Pohlod

Bývalý zamestnanec, toho času už riadny poberateľ starobného dôchodku, má záujem odkúpiť od bývalého zamestnávateľa hnuteľný hmotný majetok a kompenzovať takto vzniknutý záväzok voči firme so svojou pohľadávkou z titulu nevyplatených mzdových nárokov. Akú sadzbu dane použiť pri výplate mzdových nárokov ? Z ust. § 52t zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) vyplýva, že by sa mali použiť sadzby podľa § 15 cit. zákona. Kompenzovaná suma bude viacnásobne vyššia ako 2 866,81 eura, ale ročne pravdepodobne neprekročí hranicu 176,8 násobku životného minima. Nemožno v tomto prípade použiť 19 % preddavkovú daň?

Aké odvody musí zamestnávateľ a bývalý zamestnanec – dôchodca platiť ? Podľa stavu v roku 2012 alebo 2013? Firma už nemá zamestnancov v pracovnom pomere. Aké povinnosti z tejto skutočnosti pre ňu vyplývajú ? Môže bývalý zamestnanec požiadať o prepočítanie dôchodku?

Nepeňažné plnenie

ID1657 | | Ing. Alena Benková

Zamestnanec - lekár, príjmy má len podľa § 5 zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), sa zúčastnil na kongrese, kde ho pozvala firma XZ a na konci roku mu poslala potvrdenie o nepeňažnom plnení, poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo výške 4 100 eur. Ako vykázať tento nepeňažný príjem v daňovom priznaní? Je potrebné ho uviesť v daňovom priznaní typu B ( v ktorých riadkoch)? Odvádzajú sa z tohto príjmu aj odvody do zdravotnej, alebo sociálnej poisťovne?

Príspevok na podporu zamestnancov podľa § 50a zákona o službách zamestnanosti

ID1552 | | Ing. Alena Benková

Príspevok na mzdu - na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov, podlieha odvodom poistného na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie, resp. dani z príjmov zo závislej činnosti?

Príspevky z úradu práce, sociálnych veci a rodiny

ID1463 | | Ing. Alena Benková

Podľa  § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)  poskytnutý príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľovi  na podporu udržania zamestnancov s nízkymi príjmami.  Dohoda bola uzatvorená v mesiaci apríl 2012. Je  tento príspevok je  pripočítateľnou položkou ku mzde zamestnanca? Vchádza  tento príspevok aj do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie? Je celkový príspevok u zamestnávateľa zdaniteľným príjmom?

Mzdové nároky zamestnanca

ID1278 | | Ing. Jozef Pohlod

Pár dní po výplatnom termíne za mesiac marec, oznámila spoločnosť svojej externej účtovníčke, že jediný zamestnanec ukončil k 31. 3. 2012 pracovný pomer a vybavuje si dôchodok. Účtovníčka zaúčtovala v mesiaci apríl 2012 záväzok voči zamestnancovi za odstupné, odchodné a odmenu, ktorá mu prislúchala. Kvôli platobnej neschopnosti však nemohol byť poukázaný na účet a zrejme väčšia  časť nároku nikdy vyplatená nebude. Treba účtovať záväzok voči daňovému úradu, alebo nechať sumu v hrubej mzde (záväzok voči zamestnancovi by bol týmto skreslený)?

Daňové priznanie fyzickej osoby, ktorá mala príjem zo závislej činnosti na území SR a v zahraničí

ID1147 | | Ing. Alena Benková

Kde mám zaradiť príjem zo zahraničia, a ako vypracovať daňové priznanie fyzickej osoby, keď som pracoval ako zamestnanec 10 mesiacov na Slovensku a 4 mesiac som bol zamestnaný v ČR, kde som odvádzal preddavky na daň z príjmov a mám aj potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti?