Otázky s vecným pojmom: Znalecký posudok

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaradenie nehnuteľnosti do majetku

ID4827 | | Tatiana Macháčová

Obec zakúpila nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy. K oceneniu nehnuteľností boli vypracované znalecké posudky, kde sú uvedené dve ceny. Jedna cena všeobecná (pred zaokrúhlením), druhá cena zaokrúhlená na stovky. V zmysle kúpnej zmluvy sme zaplatila dohodnutú inú cenu - nižšiu , ako je uvedená v znaleckých posudkoch. V akej sume máme nehnuteľnosti zaradiť do majetku? 

Zaradenie majetku do obchodného majetku s.r.o.

ID4021 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. kupuje 100 % obchodný podiel od inej slovenskej s. r. o. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností je predávajúca firma majiteľom budov, ktoré ale nie sú zaradené v obchodnom majetku podľa účtovnej závierky predávajúcej firmy. Kupujúca firma si po prevode kúpeného podielu chce uvedené budovy zaradiť do obchodného majetku a odpisovať ich. Je možné si takýto majetok zaradiť do obchodného majetku napríklad na základe ocenenia podľa znaleckého posudku? Ak áno aký je spôsob účtovania takéhoto zaradenia DHM.

Stanovenie hodnoty pozemkov obce

ID2733 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec nemá v majetku zaradené pozemky, ktoré sú však  na liste vlastníctva. Pozemky pochádzajú z predchádzajúcich období a nie je možné zistiť ich pôvodnú cenu. Na ich zaradenie do majetku potrebujeme oceniť tieto pozemky, no znalecký posudok je pre našu obec nákladný.

Je možné aby obec ocenila pozemky podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v z. n. p., podľa všeobecnej hodnoty a klasifikácie, metódou polohovej diferenciácie bod g/ ostatné obce do 5 000 obyvateľov vo výške 3,32 za m2 ?

Je potrebné aby túto hodnotu schválilo aj obecné zastupiteľstvo, ak je táto hodnota určená len pre účely evidencie v účtovníctve?

Prípadne, aké iné postupy môže obec použiť, podľa akých zákonov je možné  stanovenie hodnoty pozemkov v majetku obce?

Pozemok ako nepeňažný vklad do s.r.o.

ID1745 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť A vlastní pozemok, ktorý kúpila za 100 000 eur. Tento pozemok chce vložiť do spoločnosti B ako nepeňažný vklad. Hodnota pozemku podľa znaleckého posudku je 135 000 eur.

V spoločnosti  A sa zníži účet 031 o sumu 100 000 eur. Zvýši sa účet 061 o sumu 135 000 eur? Ako sa zaúčtuje rozdiel vo výške 35 000 eur? V spoločnosti  B sa zvýši účet 031 o sumu 135 000 eur. A súvzťažný zápis bude na účet 411? Nastane nový zápis v katastri nehnuteľností - dôjde k prevodu vlastníctva - aký má toto vplyv na DPH? Spoločnosť B za rok predá pozemok za 165 000 eur. Z tejto sumy odvedie DPH. Ako náklad si uplatní sumu 135 000 eur?

Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmov

ID1697 | | Ing. Iveta Kolenová

Fyzická osoba darovala svojmu potomkovi pozemky, ktoré zdedila v priamom rade. V čase darovania by príjem z týchto pozemkov bol oslobodený od dane, nakoľko uplynulo 5 rokov vlastníctva pozemkov. Nový vlastník (potomok) tieto pozemky následne predá. Predaj z týchto pozemkov podlieha dani z príjmov. Na základe čoho si môže predávajúci znížiť základ dane? Čo môže uplatniť ako výdavky? Môže to byť suma, ktorá bola na základe dohody zmluvných strán deklarovaná v darovacej zmluve ako hodnota pozemkov? Môže to byť hodnota určená znaleckým posudkom?

Reprodukčná obstarávacia cena

ID1183 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Obchodná spoločnosť nadobudla v marci 2011 darom od fyzickej osoby (nie spoločníka a ani zamestnanca spoločnosti) nehnuteľnosť. Obchodná spoločnosť je povinná zaradiť darom nadobudnutú nehnuteľnosť do majetku v reprodukčnej obstarávacej cene. Ako sa zistí reprodukčná obstarávacia cena nehnuteľnosti? Je spoločnosť povinná si dať vypracovať znalecký posudok, alebo stačí kvalifikovaný odhad znalca? Spoločnosť má k dispozícii znalecký posudok z roku 2009 od fyzickej osoby, ktorý bol vypracovaný v čase kúpy nehnuteľnosti fyzickou osobou - mohol by sa použiť na stanovenie reprodukčnej obstarávacej ceny aj tento znalecký posudok? Ak áno, tak za akých podmienok?

Ohodnotenie majetku za účelom predaja

ID854 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V rámci závetu (nie v priamom rade, teda predaj podlieha zdaneniu) zdedili traja dediči starý dom. Tento dom by chceli na budúci rok predať. Do výdavkov by chceli dať cenu domu ohodnotenú znalcom, táto cena bola stanovená k 31. 1. 2011. Treba dať tento dom ohodnotiť znalcovi opäť, a to k dátumu predaja, aby si dediči sumu mohli uplatniť ako výdavky v daňovom priznaní?

Urbárske spoločenstvo a daň z pozemkov

ID178 | | Irena Bubeníková

Urbárske spoločenstvo priznávalo a platilo daň za spoluvlastnícke podiely všetkých členov spoločenstva. Na rok 2009 obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením určilo hodnotu lesných pozemkov, ktorú uplatňuje pri výpočte základu dane z pozemkov u tých daňovníkov, ktorí nepredložili znalecký posudok a sadzbu dane z pozemkov, ktoré sú v porovnaní s rokom 2008 vyššie. Urbárske spoločenstvo odmieta platiť daň a súčasne žiada zaplatenú daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobia vrátiť. Postupovalo spoločenstvo správne?

Oprava vozidla ako daňový výdavok

ID104 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V marci sme spoločnosti odpredali vozidlo. Bolo ohodnotené znaleckým posudkom, kde bol technický stav vozidla vyčíslený na 48,75 % z obstarávacej ceny vozidla. Na základe kúpnej zmluvy bola uvedená hodnota zo znaleckého posudku vyfakturovaná. V septembri nám zaslal kupujúci reklamačný list s tým, aby sme uhradili faktúru za opravu, nakoľko sa počas krátkeho používania motorového vozidla novým užívateľom objavila chyba. Po prehliadke v servise sa zistilo, že ide o vážnu chybu, ktorú je nutné opraviť – prevodovku. V reklamačnom liste sa uvádza, že ide o poruchu, ktorú nemohli pri obhliadke zistiť, pretože ide o skrytú chybu. Môžem opravu vozidla, ktorú nám prefakturovali, zobrať do nákladov spoločnosti a v akej sume?

Povinnosť znaleckého posudku

ID62 | | Ing. Ingrid Veverková

Z akého právneho predpisu vyplýva povinnosť obstarania znaleckého posudku na nehnuteľný majetok, ako podkladu pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva o priamom predaji, resp. je obligatórnosť znaleckého posudku ustanovená na všetok predaj nehnuteľného majetku ?