Otázky s vecným pojmom: Konateľ

počet otázok s vecným pojmom : 32Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predčasné splatenie úveru

ID3310 | | Ing. Marián Drozd

Konateľ spoločnosti sa rozhodol splatiť firemný úver v banke pred lehotou splatnosti. Za predčasné splatenie úveru banka účtuje poplatok 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru. Problém je v posúdení tohto výdavku z daňového hľadiska. Konateľ považuje výdaj za daňový, ja za nedaňový. Pritom vychádzam z ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. v z. n. p., kde pri splatení spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti vlastne nejde o poplatok, ale o náhradu nákladov, citujem "Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má veriteľ nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti ...". Ja považujem uvedenú náhradu (poplatok) za nedaňový výdavok [§ 21. ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z.], lebo mám za to že ide o formu kompenzácie (sankcie), za nezaplatené úroky. Prosím o názor, či v prípade náhrady (poplatky) za predčasné splatenie úveru ide o daňový alebo nedaňový výdavok na strane dlžníka?

Vyplatenie zisku konateľovi s.r.o. kumulovaného za viac zdaňovacích období

ID3296 | | Ing. Anton Kolembus

Valné zhromaždenie rozhodlo o vyplatení zisku konateľovi, ktorý je kumulovaný za viac zdaňovacích období - 10 rokov, zisk sa bude vyplácať mesačne.

  1. Ako sa tento zisk má zdaniť u konateľa a koľko % ?
  2. Platia sa z toho odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovni, platia sa mesačne, keď sa zisk bude vyplácať mesačne?
  3. Ovplyvní tento príjem RZZP a výšku preddavku mesačných odvodov v následnom budúcom období?
  4. Ako vyplatenie zisku / za 10 rokov, vyplácaného mesačne / ovplyvní povinnosti konateľa, ktorý je zamestnancom a je na 50 % invalidný dôchodca?

Darovanie časti nerozdeleného zisku po zdanení ?

ID2668 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Môže spoločnosť s ručením obmedzeným časť nerozdeleného zisku po zdanení darovať fyzickej osobe, prípadne právnickej, ktorá nie je spoločníkom ani konateľom, ani zamestnancom spoločnosti, akým fyzickým a právnickým osobám môžem zisk darovať a v akej výške môžem zisk darovať?

Posúdenie závislosti osôb

ID2629 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zaujímajú nás vzťahy závislosti podľa § 2 písm. o) bod 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. vo vzťahu ku prokuristovi. Nastal prípad, kde fyzická osoba je konateľom v jednej spoločnosti a prokuristom (zapísaným v obchodnom registri) v inej. Je nutné tieto dve spoločnosti považovať za závislé? Prax priniesla ešte jednu situáciu, kde fyzická osoba (nie je konateľom ani spoločníkom) má generálnu plnú moc na zastupovanie danej spoločnosti navonok, t. j. v akýkoľvek vzťahoch a jednaniach, kedy po predložení overenej plnej moci plne zastupuje spoločnosť. Je táto osoba závislou vo vzťahu k inej spoločnosti, kde je konateľom? Môžeme teda tieto dva prípady zahrnúť pod štatutárne orgány v zmysle znenia zákona?

Odmena konateľa s. r. o. ako daňový výdavok v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z.

ID2551 | | Ing. Marián Drozd

1. Na začiatku účtovného a zdaňovacieho obdobia roka 2013, t. j. 1. 1. 2013 - uzatvorená Zmluva o výkone funkcie konateľa podľa § 66 ods. 3 OZ.

2. Dojednaná odmena X € ako ročná odmena, s tým, že vznikne na ňu nárok za podmienky, že spoločnosť bude zisková, a to ešte pre zaúčtovaním tejto odmeny ako účtovného a daňového nákladu.

3. skutočnosť za rok 2013 - spoločnosť je zisková - zisková je aj po zaúčtovaní predpisu odmeny konateľa vo výške X € 31. 12. 2013.

4. Konateľ sa rozhodne a táto skutočnosť je obsiahnutá aj v Zmluve o výkone funkcie konateľa, že na posilnenie finančnej stability s. r. o., na posilnenie zložiek vlastného imania kapitalizuje záväzok z odmeny vo výške x EUR : 379/413, a tým, že nedošlo k jednorazovej výplate odmeny, nestala sa predmetná odmena vymeriavacím základom na povinné zákonné poistenie a zdanenie daňou z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2013, resp. za 12/2013. Daňový úrad pri kontrole neuznal túto odmenu vo výške X €, s tým, že ide o nepreukázanie daňového výdavku a nebola preukázaná povinnosť platenia odmeny. Prosím o stanovisko čím skôr vzhľadom na ukončenú daňovú kontrolu dňa 13. 10. 2015 a potrebu obhajoby.

Pôžičky od spoločníkov/konateľov, Plnenia spoločníkom/konateľom- Zákaz vrátenia vkladu

ID2504 | | Ing. Anton Kolembus

Pôžičky od spoločníkov/konateľov Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 29. 4. 2015: Spoločník nemôže poskytnúť úver v hotovosti. Od 1. 1. 2016 sa toto obmedzenie rozširuje na širší okruh osôb. Takže doteraz, keď chýbali firme peniaze do pokladnice, spoločník tam vložil peniaze. (211/365) Keďže pri niektorých nákupoch firma bude potrebovať peniaze v hotovosti, firma bude musieť dotovať pokladnicu aj v budúcnosti nejakým spôsobom. Aké riešenia nám odporúčate, akým spôsobom má firma dotovať pokladnicu v hotovosti? (Napr. s prijatou pôžičkou od tretích osôb? 211/249) Plnenia spoločníkom/konateľom- Zákaz vrátenia vkladu Za vrátenie vkladu sa považuje aj plnenie bez primeraného protiplnenia. Pri posudzovaní primeranosti protiplnenia je potrebné zohľadniť najmä obvyklú cenu na trhu, schopnosť druhej strany ho poskytnúť. Môže firma spoločníkovi vrátiť peniaze v hotovosti? (365/211) Ak firma predá konateľovi hmotný majetok, stačí, keď ho predá za obvyklú trhovú cenu? Na aké konkrétne plnenia sa vzťahuje ešte tento zákon?

Odchod do dôchodku v s.r.o.

ID2450 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ake povinnosti vyplývajú konateľovi dvojosobovej s.r.o. v pripade, že chce odísť do dôchodku. Ide o s.r.o., kde sú dvaja konatelia s podielom 50:50.

Započítanie vzájomných pohľadávok spoločníka a konateľa a aj zamestnanca

ID2444 | | Ing. Marián Drozd

Konateľ a spoločník (je tiež zamestnancom spoločnosti) si požičia finančné prostriedky bezúročne od spoločnosti na 7-8 mesiacov a účtujeme ich na účte 355. Zároveň ten istý konateľ a spoločník má na účte 365 prostriedky, ktoré v čase potreby vložil. Môže si jednostranne započítať účtovne 365/355. Musí byť uzavretá zmluva o zápočte? Alebo stačí jednostranný zápočet na základe rozhodnutia VZ? Myslíte, si že aj keď má zmluvu o bezúročnej pôžičke, keďže je konateľ, spoločník aj zamestnanec, že mu spoločnosť musí vypočítať pomyslené úroky z pôžičky a odviesť zrážkovú daň?

Firemné auto využívané aj na súkromné účely konateľa

ID2357 | | Ing. Anton Kolembus

Prosím vás dočítala som sa veľa o využívaní firemného auta na súkromné účely zamestnancov, ale nikde nemôžem nájsť ako postupovať, keď sa auto využíva na súkromné účely konateľa (nevyplácam si žiadnu mzdu ani odmenu a som na rodičovskej dovolenke). Aké povinnosti mi plynú z tejto skutočnosti, na čo si dať pozor a na čo mám resp. nemám nárok. Ako je to s vedením knihy jázd a ako s bločkami o tankovaní (uplatňovanie DPH a nákladov)? Ako napr. doriešiť súkromnú dovolenku v zahraničí.

Konateľ a jeho odmena

ID2331 | | Ing. Iveta Matlovičová

Na základe akej zmluvy môže konateľ vykonávať konateľskú funkciu voči spoločnosti? Aké povinnosti vyplývajú pre spoločnosť, resp. pre konateľa z rozdielnych vzťahov (napr. pracovno-právny, mandátny, ....) - mám na mysli oznamovaciu povinnosť, platenie daní, platenie odvodov.