Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 855Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Stavebné povolenie na drobnú stavbu

ID65 | | Ing. Ingrid Veverková

V § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. je uvedené, čo musí pri prevode majetku obce schváliť obecné zastupiteľstvo. Starosta obce vydal stavebné povolenie na drobnú stavbu (bilbordy), čím umožnil súkromnej firme na pozemkoch patriacich obci ich výstavbu s tým, že od nich bude následne vyberať miestnu daň za zaujatie verejného priestranstva. Stavebné povolenie vydal bez prerokovania v obecnom zastupiteľstve. Porušil tým ustanovenia zákona o majetku obce, resp. zásady hospodárenia s majetkom obce vypracované v súlade so zákonom?

Prenajímanie pozemkov obce

ID64 | | Mgr. Lukáš Lapšanský

Nájomca – firma A odmietol podpísať nájomnú zmluvu, nakoľko suma vo výške 0,07 eur za 1 m2 je príliš vysoká – súhlasí jedine s výškou nájmu za 0,00066 eur za 1 m2, ide o sumu, za ktorú platí nájom občanom obce - vlastníkom ornej pôdy a trvalého trávneho porastu. Obec vlastní pozemky - ostatné plochy vo výmere 1 375 m2 nachádzajúce sa v areáli poľnohospodárskeho dvora. Doposiaľ obec s firmou A. nemala uzavretú žiadnu nájomnú zmluvu, hoci pozemky už užíva dlhšiu dobu. Konateľ s obcou nechce spolupracovať. Tvrdí, že túto zmluvu považuje za výsmech a zašle ju na ministerstvo pôdohospodárstva ako dôkaz toho, že obec nevychádza v ústrety poľnohospodárom.

Financovanie výdavkov na opatrovateľskú činnosť

ID63 | | Ing. Ingrid Veverková

Aký percentuálny podiel z rozpočtu obce je najmenší zákonný (odporučený) pre náklady na opatrovateľskú činnosť pre občanov obce, prípadne je tento podiel je určený (odporučený) len z príjmu z podielových daní?

Povinnosť znaleckého posudku

ID62 | | Ing. Ingrid Veverková

Z akého právneho predpisu vyplýva povinnosť obstarania znaleckého posudku na nehnuteľný majetok, ako podkladu pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva o priamom predaji, resp. je obligatórnosť znaleckého posudku ustanovená na všetok predaj nehnuteľného majetku ?

Počítanie lehoty

ID61 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Podľa ustanovenia § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení poslanci obecného zastupiteľstva môžu opätovne schváliť uznesenie, ktoré starosta obce nepodpísal, a to do dvoch mesiacov od jeho schválenia. Práve výklad termínu „ do dvoch mesiacov" sa môže rôzne vysvetliť. Myslel tým zákonodarca od dňa schválenia, t. j. napr. uznesenie bolo schválené 10. 2., čiže do 10. 4. sa môže znova schváliť, alebo od mesiaca, v ktorom bolo uznesenie prijaté, napr. ak bolo prijaté vo februári, znova by sa mohlo prijať do konca apríla? Podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení by sa zasadnutie obecného zastupiteľstva malo konať najmenej raz za dva mesiace. Tie dva mesiace sa rátajú od dňa konania zasadnutia alebo od mesiaca, v ktorom sa zasadnutie konalo?

Starosta verzus obecné zastupiteľstvo

ID60 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Poslanci obecného zastupiteľstva si schválili uznesenie, v ktorom si určili harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na celý rok. Starosta obce, aj keď podpísal toto uznesenie, nerešpektuje tento schválený harmonogram a zvoláva zasadnutia podľa potreby (dodržiava podmienku minimálne raz za dva mesiace). Poslanci obecného zastupiteľstva mu vyčítajú, že nerešpektovaním ich uznesenia koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Majú v tomto prípade poslanci pravdu? Môžu si poslanci schváliť takéto uznesenie?

Kompetencie obce u vlastníkov neudržiavaných záhrad

ID59 | | Mgr. Lukáš Lapšanský

Obec  má starosti s vlastníkmi rodinných domov zakúpených za účelom občasnej rekreácie, a samozrejme tiež záhrad, o ktoré sa po určitom čase nikto nestará. Tie zarastajú burinou, ktorá siaha aj do výšky dospelého človeka. V bezprostrednej blízkosti takejto zaburinenej záhrady sa nachádza záhrada, o ktorú sa jej majitelia starajú, pestujú zeleninu a podobne. Mal by  obecný úrad  vlastníka  záhrady  zarastenej trávou  vyzvať, aby si záhradu pokosil? Podľa akých právnych predpisov má obec postupovať, aké náležitosti by mala mať písomná výzva, a aké sankcie hrozia majiteľovi pozemku za nesplnenie si uloženej povinnosti?

Prešetrenie prijatého uznesenia prokuratúrou

ID57 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Podľa niektorých poslancov obecného zastupiteľstva je starosta obce povinný v prípade, ak v stanovenej lehote nepodpíše prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva z dôvodu, že sa domnieva, že je buď protizákonné, alebo pre obec nevýhodné, dať podnet na prokuratúru na prešetrenie prijatého uznesenia. Starosta obce, ako aj iní poslanci obecného zastupiteľstva sa domnievajú, že podnet na prokuratúru by sa mal dať až v prípade, ak obecné zastupiteľstvo opätovne príjme pozastavené uznesenie obecného zastupiteľstva. Kto má v tomto prípade pravdu?

Zníženie dane z nehnuteľnosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

ID568 | | Irena Bubeníková

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov právnická osoba v priebehu roka 2009 požiadala správcu dane o zníženie dane z nehnuteľností na rok 2009. Daň jej bola vyrubená platobným výmerom a podľa všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti platného na rok 2009 bola daň splatná v štyroch rovnakých splátkach.

Obecné zastupiteľstvo dodatkom k platnému všeobecne záväznému nariadeniu schválilo právnickej osobe 30 % zníženie celkovej dane z nehnuteľností vyrubenej na rok 2009.

Je postup správcu dane v súlade so zákonom?