Otázky s vecným pojmom: Obecné zastupiteľstvo

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

GDPR vs. noví poslanci obecného zastupiteľstva/nový starosta

ID3328 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Aké dokumenty (... súhlasy = napr. o spracovaní osobných údajov; alebo vyhlásenia = napr. o mlčanlivosti ... a iné) je potrebné vytvoriť / prijať pre novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a starostu. Napr.: Má sa pre zvolených poslancov spracovať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Hlasovanie obecného zastupiteľstva

ID3060 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Na rokovaní obecného zastupiteľstva, ktoré bolo uznášaniaschopné (prítomní poslanci boli štyria z celkového počtu 7) sa pri jednom z hlasovaní hlasovalo  nasledovne:

Traja poslanci hlasovali za. Ako štvrtá prítomná poslankyňa som nehlasovala, pričom som neopustila rokovaciu miestnosť. Stalo sa uznesenie zastupiteľstva platným, ak zaň  hlasovali len traja poslanci? Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Schvaľovanie riaditeľa neziskovej organizácie

ID2998 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Obec založila neziskovú organizáciu kvôli akčným plánom. Schvaľuje riaditeľa neziskovej organizácie mestské zastupiteľstvo?

Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly

ID2997 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

Číslovanie návrhov uznesení

ID2995 | | Mgr. Ladislav Briestenský

V príprave materiálov na obecné zastupiteľstvo sa číslujú aj návrhy uznesení a potom je problém, ak sa v priebehu rokovania vyskytne ďalšie hlasovanie – obecné zastupiteľstvo sa nevie dohodnúť, či hlasovanie očíslovať ako ďalšie uznesenie a s akým poradovým číslom.

Vymedzenie hraníc pôsobnosti obecného zastupiteľstva a starostu

ID2993 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Musí obecné zastupiteľstvo schváliť všetky zmluvy, ktoré podpisuje starosta, alebo môže ich uzatvárať a podpisovať starosta bez schválenia  zastupiteľstvom?

Oznámenie výsledkov volieb

ID2992 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva zloží novozvolená starostka obce sľub. Aké je správne poradie po oznámení výsledkov volieb? Najprv jej predseda volebnej komisie odovzdá osvedčenie o zvolení a následne novozvolená starostka skladá sľub, alebo opačne, a to najprv má novozvolená starostka zložiť sľub, ktorý potvrdí svojim podpisom, a až potom jej predseda volebnej komisie odovzdá osvedčenie o zvolení za starostu obce?

Začlenenie bodu do rokovania obecného zastupiteľstva

ID2990 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Obci bola doručená žiadosť firmy o začlenenie nového bodu do rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý navrhli. Má možnosť navrhnúť bod rokovania aj niekto iný ako poslanec, starosta, resp. komisia, nakoľko v rokovacom poriadku sú definovane len tieto subjekty, ktoré môžu dať návrh na bod programu. Ak vystúpi menovaná spoločnosť  v rámci diskusie, majú na to právo bez uznesenia obecného zastupiteľstva?

 

Náhradník poslanca

ID2989 | | JUDr. Jozef Tekeli

Poslanec obecného zastupiteľstva sa už rok nezúčastňuje zasadnutí, čo občas spôsobuje problémy pri prijímaní uznesení. Obec chce tento problém riešiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva tým, že skonštatuje zánik jeho mandátu. Súčasne chce obec, aby na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva zložil sľub poslanca náhradník. Môže zložiť sľub poslanec na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom obecné zastupiteľstvo skonštatuje zánik mandátu poslanca podľa § 25 ods.2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva

ID2986 | | Mgr. Ladislav Briestenský

V príprave materiálov na obecné zastupiteľstvo sa číslujú aj návrhy uznesení a potom je problém, ak sa v priebehu rokovania vyskytne ďalšie hlasovanie – obecné zastupiteľstvo sa nevie dohodnúť, či hlasovanie očíslovať ako ďalšie uznesenie a s akým poradovým číslom.