Otázky s vecným pojmom: Príspevky

počet otázok s vecným pojmom : 28Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Sociálny fond

ID3543 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec nemá smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu. V januári príslušného roku vypláca obec podľa uváženia starostu obce "príspevok zo sociálneho fondu" všetkým zamestnancom v rovnakej výške, aj zamestnancovi s 50 % úväzkom, (okrem hlavného kontrolóra s čiastočným úväzkom), bez bližšej špecifikácie tohto príspevku. Je postup obce správny?

Príspevok na ošatenie matrikárky 2016

ID2833 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je príspevok na ošatenie matrikárky (ošatné) za rok 2016 zdaňovaný a platia sa z neho aj odvody?

Občianske združenie a daň z príjmov

ID2495 | | Ing. Marián Drozd

Občianske združenie má v stanovách uvedené nasledovné ciele:

  • neformálne vzdelávanie ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú,
  • poskytovanie sociálnej pomoci pre ľudí v núdzi.

Uvedený cieľ realizuje hlavne prostredníctvom organizovania stretnutí na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných hodnôt, vydávaním publikácií pre rast duchovného života, sprostredkovaním pomoci pre ľudí v núdzi.

V stanovách má ďalej v článku „hospodárenie“ uvedené nasledovné:

Hmotné zabezpečenie organizácie tvoria dobrovoľné príspevky fyzických a právnických osôb, verejné zdroje, členské príspevky, finančné prostriedky z vlastnej publikačnej činnosti, predaja propagačných predmetov a z predaja produktov.

 

Otázka:

Občianske združenie vydá publikáciu, ktorú ponúkne účastníkom stretnutí. Tiež budú členovia OZ vyrábať rôzne propagačné predmety (ružence, záložky, sviečky...). Ale OZ nakúpi aj publikácie od iných dodávateľov.

1) Budú príjmy z uvedených činností považované za zdaniteľný príjem podliehajúci dani z príjmov, alebo za oslobodený príjem podľa § 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP")?

2) Ak ponúkané produkty nebudú mať stanovenú pevnú cenu, ale budú za dobrovoľný príspevok, t. j. účastníci môžu ale nemusia prispieť, môže sa tento príjem považovať za dar oslobodený od dane z príjmov?

3) Je povinnosť  uvedené príjmy evidovať prostredníctvom registračnej pokladnice (či už pôjde o pevne stanovenú sumu alebo o dobrovoľný príspevok)?

Účtovanie stravy dôchodcov

ID2178 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec, prostredníctvom externého dodávateľa, zabezpečuje stravu pre dôchodcov. Podľa dohody externý dodávateľ fakturuje obci sumu, ktorá je súčinom ceny za jedno jedlo a počtu poskytnutých obedov. Dôchodcovia platia za poskytnutú stravu podľa počtu prijatých jedál a sumy za jedno jedlo, ktorá je nižšia o poskytnutý  príspevok obce na stravu pre dôchodcov, priamo na bankový účet obce. Ako má obec postupovať pri účtovaní týchto operácií, ako aj pri ich zaraďovaní do položiek rozpočtu?

Register obnovenej evidencie pozemkov

ID1720 | | Ing. Anna Ľalíková

V obci prebieha rýchla obnova evidencie pozemkov, katastrálny úrad zasiela na účet obce polovicu finančných prostriedkov, ktoré občania zaplatili katastrálnemu úradu za vybavenie vlastníckych vzťahov k pozemkom, nakoľko obci vznikli výdavky distribúciou týchto dokumentov. Ako má obec  účtovať tento príjem, ako riešiť rozpočtovú klasifikáciu a kód zdroja

 

Poskytnutie príspevku na dovolenku

ID1426 | | Mgr. Ladislav Briestenský

V podnikovej kolektívnej zmluve máme s odborovou organizáciou dohodnuté poskytovanie finančného príspevku zamestnancom z prostriedkov sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily – príspevok na dovolenku, a to 1 x ročne v zúčtovaní za mesiac jún bežného roka, pričom poskytnutie uvedeného príspevku je viazané na splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. nepretržité trvanie pracovného pomeru v organizácii k 30. 6. bežného roka najmenej 6 mesiacov, pričom za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru v tej istej organizácii,
  2. pracovný úväzok najmenej 80%,
  3. trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky k 30. 6. bežného roka nie je dlhšie ako 6 mesiacov.

Je, alebo nie je viazanie poskytnutia príspevku na dovolenku na splnenie podmienky uvedenej v bode 3, v prípade zamestnankyne alebo zamestnanca na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke v rozpore s ustanovením § 157 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.  a s ustanovením § 157 ods. 2 cit. zákona? Ako správne vykladať uvedené ustanovenia pri poskytovaní rôznych príspevkov zo sociálneho fondu,  tak by nedošlo k ich porušovaniu?

Účtovanie automobilu

ID1227 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako zaúčtovať opravu automobilu, hav.arijné poistenie a povinné zákonné poistenie, ďalej diaľničné známky, členské príspevky alebo poplatky?

Peňažný príspevok na kompenzáciu a daňové priznanie

ID1213 | | Ing. Alena Benková

Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá nie je zamestnaná, ale stará sa o zdravotne postihnuté dieťa a poberá peňažný príspevok na kompenzáciu  podľa § 40 ods. 1 zákona  č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ? Musí manželka tento príjem zdaniť ?

 

Príspevok na diétu a nárok na nezdaniteľnú časť základu dane

ID1212 | | Ing. Alena Benková

Započíta sa do vlastných príjmov manželky na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. príspevok na diétu ?

Zdaniteľný príjem

ID1008 | | Ing. Alena Benková

Patrí „peňažný príspevok na opatrovanie blízkej osoby" medzi zdaniteľné príjmy? Nie som zamestnaná, poberám peňažný príspevok na opatrovanie blízkej osoby (matky) vo výške cca 190 eur mesačne, okrem toho mám príjem z dohody o pracovnej činnosti. Keď budem podávať daňové priznanie, musím zahrnúť do príjmov aj spomínaný peňažný príspevok na opatrovanie blízkej osoby?