Otázky s vecným pojmom: Príspevky

počet otázok s vecným pojmom : 34Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Správne účtovanie príspevku na chod Spoločného stavebného úradu

ID3972 | | Hana Jakubíková

Ako správne zaúčtovať príspevok, ktorý obec poskytuje na chod Spoločného stavebného úradu, ktorý nemá právnu subjektivitu? Je to transfer v rámci verejnej správy? Aká je správna ekonomická a štatistická klasifikácia? Na akú rozpočtovú položku sa výdavok viaže? Ako zaúčtovať v tomto prípade PK, ktoré dostáva zo ŠR na chod stavebného úradu?

Finančný príspevok na stravu od 01.03.2021

ID3963 | | Ing. Iveta Matlovičová

Vyplácam finančný príspevok na stravu zo zdravotných dôvodov zamestnankyni už niekoľko rokov. Za obdobie 03/2021 a 04/2021 som jej vyplatila FPnS pozadu, t.j. za 03/2021 v apríli a za 04/2021 v máji 2021. V májovej výplate som jej FPnS za 03/2021 aj 04/2021 zdanila a odviedla odvody do SP a ZP. Zamestnankyňa sa bráni, že som postupovala nesprávne, že som jej nemala nič zdaňovať ani robiť odvody, nakoľko si ona od 1.3.2021 nepodávala novú žiadosť o finančný príspevok na stravu zo zdravotných dôvodov. Tvrdí, že žiadosť o FPnS si podala v minulosti a vyššie uvedený postup na jej prípad neplatí. Má pravdu?

Štátny príspevok počas pandémie Covid -19

ID3828 | | Ing. Marián Drozd

Chcem sa opýtať, či štátne príspevky počas pandémie Covid 19 z projektu pomáhame ľuďom sú zdaniteľným alebo nezdaniteľným príjmom FO a PO za rok 2020.

Dotácia z UPSVaR určená na podporu zamestnanosti v MŠ?

ID3800 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V mesiaci október bolo obci doručené "Oznámenie o zmene zdroja financovania". V oznámení bolo uvedené, že poskytnutý príspevok sa skladá z príspevku štátneho rozpočtu SR vo výške 85 % a príspevku z Európskeho sociálneho fondu vo výške 15 %. Aký druh a zdroj rozpočtu použiť pri 15 % financovaní z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Príspevok z environmentálneho fondu

ID3745 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto dostalo z environmentálneho fondu príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Ako zaúčtuje tento príspevok a akú rozpočtovú položku použije?

Príspevok na školu v prírode

ID3712 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Naša obec dostala príspevok na školu v prírode. Na akú rozpočtovú položku je potrebné naúčtovať tento výdavok pri použití týchto fin. prostriedkov? Je možné takýto výdavok naúčtovať na všeobecnú resp. špeciálnu službu?

Sociálny fond

ID3543 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec nemá smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu. V januári príslušného roku vypláca obec podľa uváženia starostu obce "príspevok zo sociálneho fondu" všetkým zamestnancom v rovnakej výške, aj zamestnancovi s 50 % úväzkom, (okrem hlavného kontrolóra s čiastočným úväzkom), bez bližšej špecifikácie tohto príspevku. Je postup obce správny?

Príspevok na ošatenie matrikárky 2016

ID2833 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je príspevok na ošatenie matrikárky (ošatné) za rok 2016 zdaňovaný a platia sa z neho aj odvody?

Občianske združenie a daň z príjmov

ID2495 | | Ing. Marián Drozd

Občianske združenie má v stanovách uvedené nasledovné ciele:

  • neformálne vzdelávanie ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú,
  • poskytovanie sociálnej pomoci pre ľudí v núdzi.

Uvedený cieľ realizuje hlavne prostredníctvom organizovania stretnutí na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných hodnôt, vydávaním publikácií pre rast duchovného života, sprostredkovaním pomoci pre ľudí v núdzi.

V stanovách má ďalej v článku „hospodárenie“ uvedené nasledovné:

Hmotné zabezpečenie organizácie tvoria dobrovoľné príspevky fyzických a právnických osôb, verejné zdroje, členské príspevky, finančné prostriedky z vlastnej publikačnej činnosti, predaja propagačných predmetov a z predaja produktov.

 

Otázka:

Občianske združenie vydá publikáciu, ktorú ponúkne účastníkom stretnutí. Tiež budú členovia OZ vyrábať rôzne propagačné predmety (ružence, záložky, sviečky...). Ale OZ nakúpi aj publikácie od iných dodávateľov.

1) Budú príjmy z uvedených činností považované za zdaniteľný príjem podliehajúci dani z príjmov, alebo za oslobodený príjem podľa § 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP")?

2) Ak ponúkané produkty nebudú mať stanovenú pevnú cenu, ale budú za dobrovoľný príspevok, t. j. účastníci môžu ale nemusia prispieť, môže sa tento príjem považovať za dar oslobodený od dane z príjmov?

3) Je povinnosť  uvedené príjmy evidovať prostredníctvom registračnej pokladnice (či už pôjde o pevne stanovenú sumu alebo o dobrovoľný príspevok)?

Účtovanie stravy dôchodcov

ID2178 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec, prostredníctvom externého dodávateľa, zabezpečuje stravu pre dôchodcov. Podľa dohody externý dodávateľ fakturuje obci sumu, ktorá je súčinom ceny za jedno jedlo a počtu poskytnutých obedov. Dôchodcovia platia za poskytnutú stravu podľa počtu prijatých jedál a sumy za jedno jedlo, ktorá je nižšia o poskytnutý  príspevok obce na stravu pre dôchodcov, priamo na bankový účet obce. Ako má obec postupovať pri účtovaní týchto operácií, ako aj pri ich zaraďovaní do položiek rozpočtu?