Otázky s vecným pojmom: Daň zo stavieb

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rodinný dom a miestne dane

ID1795 | | Ing. Elena Račková

Manželia postavili rodinný dom, na ktorý bolo v máji 2013 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Pred kolaudáciou dali vypracovať geometrický plán, ktorým sa zameral skutočný stav, t. j. výmera zastavaná stavbou rodinného domu a zvyšná časť pozemku.  Do domu sa presťahovali dňa 15. 5. 2013 a zmenili si aj trvalý pobyt na adresu novopostaveného domu, ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Stavebné povolenie bolo vydané na stavbu rodinného domu pre stavebníka – manžela, ktorý je zároveň výlučným vlastníkom pozemku. Manžel v zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k stavebnému pozemku, podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Je povinný oznámiť správcovi dane zmenu adresy trvalého pobytu len manžel - vlastník pozemku, ktorý podal daňové priznanie k stavebnému pozemku alebo obaja manželia?

Kto je povinný podať daňové priznanie za rodinný dom a za pozemok z dôvodu zmeny druhu a výmery pozemku?

  1. Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a polovicu rodinného domu  a manželka za druhú polovicu rodinného domu?
  2. Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manželka priznanie nepodá?
  3. Manželka podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manžel nepodá priznanie?
  4. Manžel podá daňové priznanie za pozemky a manželka podá daňové priznanie za celý rodinný dom?

Veterné mlyny a daň zo stavieb

ID1300 | | Ing. Elena Račková

Veterné mlyny nemajú podlažie, je možné zaradiť ich medzi priemyselné stavby? Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:

  • s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
  • priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Predmet dane zo stavieb

ID1299 | | Ing. Elena Račková

Je správca dane povinný skúmať stavbu podľa § 10 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p., či má podlažie, či je spojená so zemou, keď daňovník v daňovom priznaní uvádza, že je to priemyselná stavba a podkladom je kolaudačné rozhodnutie na užívanie priemyselnej stavby?

Podľa §10 ods. 2 cit. zákona predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Zdaňovanie stavby získanej reštitúciou

ID246 | | Irena Bubeníková

V obci sa nachádza stavba, ktorá bola pôvodným majiteľom vrátená v roku 1992 v rámci reštitúcie. Správca dane od roku 1993 túto stavbu nezdaňoval, pretože usúdil, že stavby vrátené reštitúciou boli na 15 rokov oslobodené od dane. Podľa správcu dane sa až v roku 2008 mala za tieto stavby platiť daň. V tejto stavbe bola niekedy internátna škola (detsky domov) a stavba je v katastri nehnuteľností doposiaľ evidovaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, hoci už 20 rokov sa takáto činnosť v stavbe nevykonáva. Je táto stavba od roku 2008 oslobodená od dane zo stavieb podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. alebo podlieha zdaneniu?

Zdaňovanie stavby hotela

ID240 | | Irena Bubeníková

V katastrálnom území obce sa nachádza stavba hotela. Koncom roka 2008 boli na základe kúpnopredajnej zmluvy odpredané v stavbe hotela apartmány. K 1. januáru 2009 bola stavba hotela s odkúpenými apartmánmi evidovaná na liste vlastníctva ako „Hotel s apartmánmi" (popis stavby). Na liste vlastníctva je vyčlenená aj výmera podielu na spoločných častiach domu (hotela), spoločných zariadeniach domu (hotela) a pozemku pre nových vlastníkov, ktorí na základe kúpnej zmluvy odkúpili tieto apartmány v hoteli; vyčlenené boli aj nebytové priestory (garáže). Má sa táto stavba zdaňovať v režime dane zo stavieb ako podnikateľský objekt alebo v režime dane z bytov?