Otázky s vecným pojmom: Nenávratný finančný príspevok

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie dotácie - nenávratného finančného príspevku z EÚ

ID2324 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firme bola schválená dotácia z fondov EÚ - nenávratný finančný príspevok na kúpu dlhodobého nehmotného majetku (software) - zmluva zo dňa 15. 7. 2014. Celková obstarávacia cena DNHM je vo výške 400 000 €. Výška dotácie bola priznaná vo výške 50 %, čiže 200 000 €. DNHM bol zaradený do používania 30. 9. 2014. Účtovanie je nasledovné:

Suma v eurách: MD D

1. 15. 7. 2014, Zaúčtovanie dotácie  400 000 346 384

2. Prijatie dotácie   200 000 221 346 zatiaľ nebola prijatá na účet - bude v budúcnosti

3. 30. 9. 2014 Obstaranie DNHM 400 000 041 321

4. 30. 9. 2014 Zaradenie DNHM 400 000 073 041

5. Účtovný odpis DNHM   400 000 551 073 - účtovaný priebežne mesačne počas 5 rokov mesačný odpis x 60 mesiacov 6 667 551 073

6. Rozpustenie výnosov  200 000   384 648 - rozpúšťanie priebežne mesačne podľa odpisov mesačné výnosy x 60 mes. 6 667 384 648

Je potrebné účtovaný mesačný odpis v bode 5. pri účtovaní zaúčtovať dvoma účtovnými predpismi s rozlíšením analytických účtov, keďže dotácia bola poskytnutá vo výške 50 % alebo sa môže zaúčtovať mesačný odpis jedným účtovným predpisom 551/073?

Účtovanie transferu - refundácia DPH

ID939 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec v roku 2010 v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 realizovala projekt „Modernizácia a prestavba obecného úradu a kultúrneho domu". Na projekt jej bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 75 % celkových oprávnených nákladov z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu  pre rozvoj vidieka a 25 % zo štátneho rozpočtu bez DPH. Išlo o kapitálový transfer. V roku 2011 z uvedeného programu jej bola uhradená daň z pridanej hodnoty vo výške 14 % základu dane. V oznámení o úhrade dane z pridanej hodnoty z Poľnohospodárskej platobnej agentúry bola uvedená ekonomická klasifikácia 644002, t. j. bežný transfer. Podľa nášho názoru, keďže obec nie je platiteľom DPH a DPH sa vzťahuje k technickému zhodnoteniu majetku, ktorý bol obstaraný z kapitálových výdavkov, aj v tomto prípade by malo ísť o kapitálový transfer.

Otázky:

  1. Ako v obci zaúčtovať prijatú refundáciu DPH, ako bežný alebo kapitálový transfer?
  2. Na aké výdavky môže obec použiť prijatý transfer, keďže faktúru za rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu,  včítane DPH obec zaplatila v roku 2010 z preklenovacieho úveru.