Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 905



Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dlhopisový program - VODA SPIEVA

ID5141 | | Terézia Urbanová

Obec sa zapojila do dlhopisového programu VVS, a. s. - VODA SPIEVA. Teda uskutoční prevod akcií a dlhopisov. Obec účtovala o svojich akciách na účte 069. Zaujímalo by ma, akým spôsobom sa bude účtovať celý tento proces prevodu. 1. Predaj akcií obcou pre VVS, a. s. - pričom jednu akciu si obec ponechá, aby si zachovala akcionársky vplyv 2. Nákup dlhopisov od VVS, a. s. 3. Výnos z dlhopisov, ktorý bude vyplácaný každoročne 4. Samotná zrážková daň z dlhopisov.

Doplnenie otázky - dotácia z PPA (5129)

ID5145 | | Tatiana Macháčová

Áno, ide o refundáciu už zaradenej investície do majetku. Pri zaradení do majetku bol zdroj obstarania z vlastných zdrojov. PPA neuhradila celú sumu,ide o spoluúčasť obce.

Spotreba elektrickej energie - zariadenie poskytovateľa internetu

ID5139 | | Tatiana Macháčová

Poskytovateľ internetu má svoje zariadenie pre celú obec /všetkých odberateľov internetu - budovy obecného úradu a rodinné domy obyvateľov/ na budove materskej školy. Zriaďovateľom materskej školy je obec, materská škola je bez právnej subjektivity, teda obec uhrádza náklady za materskú školu. Poskytovateľ internetu má vlastný elektromer, teda vie určiť odber elektrickej energie zariadením, ale faktúru za celkovú spotrebovanú energiu uhrádza obec. Ako zaúčtovať príjem za spotrebovanú energiu od poskytovateľa internetu, ak obec nie je distribútor el. energie? Znižovaním nákladov za spotrebovanú energiu na účte 502, alebo účtovať iba o prevádzke zariadenia na účte 648?

Dotácia od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

ID5129 | | Tatiana Macháčová

V roku 2023 sme realizovali projekt úpravu verejného parku, ktorý sme hradili z našich prostriedkov z rezervného fondu. Projekt bol hotový a zaradený do používania v roku 2023. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) nám projekt preplatila až v roku 2024. Ako to správne účtovať? 

Správne poplatky vyberané obcou podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z. n. p.

ID5113 | | BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o.

Prosím o poskytnutie odbornej podpory pri špecifikácií položky č. 9 sadzobníka správnych poplatkov, ktorá znie: " Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania - poplatok 25 €". Na zasadnutí obecného zastupiteľstva odznela otázka, podľa ktorých osobitných predpisov sa môže nariadiť miestne zisťovanie a akých konaní sa to týka v rámci oblasti všeobecnej správy.

Prenájom pozemku obce

ID5111 | | BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o.

Máme otázku, či v prípade prenájmu pozemku obce podľa § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. je alebo nie je potrebné zverejniť zámer prenájmu, nakoľko ustanovenie § 9aa ods. 1 cit. zákona sa na takýto prenájom neuplatňujú. 

Osobný záujem verejného funkcionára

ID5105 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Novozvolený starosta obce prijal vo febr.2023 do prac.pomeru na dobu neurčitú dcéru svojej sestry na funkciu admistratívna pracovníčka a určil jej prac.náplň,ktorú daná pracovníčka až do odchodu na mat.dovolenku v sept.2023 nevykonávala. Nikto jej nekontroloval využitie prac.času ani výkon. Bolo zjavné,že prac.miesto bolo vytvorené čisto pre blízku osobu starostu. Na otázku poslancov Obecného zast. o dôvode a opodstatnenosti novej funkcie bola odpoveď,že prijímanie zamestnancov je v plnej kompetencii starostu obce. Neuprednostnil starosta obce v tomto prípade osobný záujem pred verejným a nezneužil obecné financie na plat na umelo vytvorenú funkciu pre blízku osobu ?

Účtovanie stravných lístkov

ID5085 | | Tatiana Macháčová

Ako sa účtuje použitie stravných lístkov? Obec dáva zamestnancom stravné lístky, 55 % platí zamestnávateľ, zo sociálneho fondu tiež ide a rozdiel platí zamestnanec. Chcem Vás poprosiť o postup účtovania. 

Náklady na obecný traktor

ID5093 | | Tatiana Macháčová

Sme obec, vedieme podvojné účtovníctvo, nie sme platitelia DPH. Obec vlastní traktor, za ktorý sa dá zapojiť mulčovač , štiepkovač, kosačka, vlečka. Traktor využíva obec. Obec kúpila nové pneumatiky na traktor, kupuje olej, kupuje ďalšie náhradné diely na opravu či už kosačky, traktora a pod. Na akú rozpočtovú položku by sa mal výdavok zaúčtovať? Myslíme si, že by to nemalo byť na položku 634... dopravné, kde sa účtujú všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru, lebo traktor nie je dopravný prostriedok. Podľa nás by to malo byť na 633 006 ( všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce), lebo i palivá na iné ako dopravné účely ( pre generátory , kosačky a iné pracovné mechanizmy) sa účtuje na 633 015. Akú položku máme použiť na výdavky - pneumatiky, náhradné diely, olej a pod.633 006 alebo 634 002? 

preplatenie pracovnej cesty.

ID5071 | | Tatiana Macháčová

Starostka obce sa zúčastnila pracovnej cesty v trvaní nad 12 hodín spolu s poslancom OZ. Starostke obce bol poskytnutý finančný príspevok na stravovanie vo výške 4,80 €. Po skončení pracovnej cesty doniesla pokladničný blok z reštaurácie, kde platila kartou obce vo výške 33,60 za oboch/ starostka + poslanec OZ. Ako sa má správne postupovať pri vyúčtovaní pracovnej cesty? Je správne, že použila kartu obce? Podľa môjho názoru je potrebné urobiť vyúčtovanie pracovnej cesty za oboch zúčastnených a takýmto spôsobom doplatiť starostke rozdiel a poslancovi vyplatiť čiastku podľa zákona o cestovných náhradách.