Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 855Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie zamestnanca

ID2841 | | Ing. Jarmila Belešová

1. Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca, aj keď nebude zaradený do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok na oboch školách?

2. Začínajúci učiteľ je prijatý na PP na zástup počas PN (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku - vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v rozsahu 1/3. V zákone v § 28 ods. 3 sa uvádza, že takýto pedag. zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie do dvoch rokoch. Kedy má však s ním začať? Čo v prípade, že zamestnanec je prijatý len na krátke obdobie (1 mesiac) a teda vieme, že adaptačné vzdelávanie nedokončí? Patrí mu aj v tomto prípade príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca?

3. V prípade, že by sme prijali na krátkodobý zástup nekvalifikovaného pedagóga, žiaden z uchádzačov nemá potrebnú kombináciu vyučovacích predmetov a má 1. atestáciu, môžeme ho podľa § 27 ods. 4 písm. c) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, v ktorej je zaradený, zaradiť do 10. platovej triedy? Alebo tento paragraf nechápem správne?

4. Vychovávateľka ŠKD, ktorá má študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, si chce urobiť 1. atestáciu. V prípade, ak by nastúpila v budúcnosti ako učiteľka ZŠ - prvý stupeň, bola by zaradená do 10. platovej triedy, keďže atestáciu si urobila v inej kategórii ako bola zaradená, podľa § 27 ods. 4 písm. b)? A v prípade, ak by mala urobenú aj druhú atestáciu v kategórii vychovávateľ, by bola zaradená v 11. platovej triede ako pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 písm. b)? 

Aké reformy prešli alebo sú naplánované v štátoch V4 od roku 1999 čo sa týka deľby kompetencií medzi štátom a miestnou územnou samosprávou

ID4757 | | redakcia OaO Wolters Kluwer

Aké reformy prešli alebo sú naplánované v štátoch V4 od roku 1999 čo sa týka deľby kompetencií medzi štátom a miestnou územnou samosprávou

Ako môžu poslanci vykonávať kontrolnú činnosť

ID2193 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V deň návštevy obecného kontrolóra sa chceli poslanci zúčastniť kontrolného dňa na OcÚ. Stretnutie s kontrolórom bolo vopred dohodnuté. Dôvodom bola mienená kontrola dokladov a faktúr, nakoľko tieto neboli zverejnené na internetovej stránke obce min. 3 mesiace. O absencii tohto zverejnenia bola starostka ústne poslancami informovaná. Ďalším dôvodom plánovanej kontroly bol nesúhlas poslancov s hospodárením obce a skutočnosť, že pani starostka poslancom opakovane uvádza informácie, o ktorých nepravdivosti si je dobre vedomá. Poslanci vyzvali pána kontrolóra, aby podal vysvetlenie. Jeho vysvetlenie je účelové a vyhovuje jemu a pani starostke a neobsahuje žiadne nové a pre nás relevantné informácie. Na priamu žiadosť adresovanú pracovníčke a p. kontrolórovi o predloženie dokladov sme dostali nasledujúcu odpoveď. P. starostka si čerpá dovolenku a vyslovene zakázala vydať účtovné doklady k nahliadnutiu. Na tomto fakte nezmenila nič, ani prítomnosť p. kontrolóra. Máme schválené aj uznesenie, že sa môžeme zúčastňovať kontrolných dní vtedy, keď je prítomný pán kontrolór. Vlastne sme sa nedostali k žiadnym dokladom a takto nemôžeme vykonávať kontrolu, hoci máme pocit, že v zákone sa to priamo hovorí, že poslanci majú vykonávať kontrolnú činnosť.

Ako zapojiť prebytok do hospodárenia

ID384 | | Ing. Anna Ľalíková

Sme obec a chceli by sme požiadať o radu v tejto otázke. Rozdiel  bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov je schodok (fondy sa tvoriť nebudú), ale rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií je prebytkový. Ako zapojiť tento prebytok do hospodárenia v r. 2010 a v akej výške?

Rekapitulácia rozpočtu za r. 2009:

Príjmy Uprav.
rozpočet
Plnenie Výdavky Uprav.
rozpočet
Plnenie Rozdiel
+ prebytok
- schodok
Bežné príjmy 1 697 969 1 785 451 Bežné výdavky 952 607 915 802 +869 649
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie (RO) 16597 16180 Dotácie RO -bežné 672 731 675 827 -659 647
Kapitálové príjmy 187 339 205 347 Kapitálové výdavky 776 811 743 668 -538 321
Dotácie RO- kapitálové 22 000 8 481 -8 481
Bežné príjmy + kapitálové príjmy + vlastné príjmy RO spolu: 1 901 905 2 006 978 Bežné výdavky + kapitálové výdavky + dotácie RO  spolu: 2 424 149 2 343 778 -336 800
Príjmy- finančné operácie 566 346 537 922 Výdavky – finančné operácie 38 102 38 102 +499 820
Celkom: 2 468 251 2 544 900 Celkom: 2 462 251 2 381 880 +163 020

V schodku  336 800 € sú zahrnuté účelové  prostriedky zo štátneho rozpočtu,  ktoré boli prenesené do rozpočtu r. 2010 podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách")  vo výške 19 969 €.

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje schodok vo výške 336 800  € , ktorý je krytý kladným rozdielom finančných operácií v r. 2009 a prebytok vo výške 163 020 € bude použitý v r. 2010 – položka  453 kód zdroja 46 (143 051 €) a 1319 (19 969 €)?

Tento prebytok je zároveň zostatkom finančných prostriedkov na účtoch s vylúčením zostatku účtu sociálneho fondu, rezervného fondu  a fondu rozvoja.

Príjmové operácie plnenie v r. 2009  vo výške 537 922 € tvoria:

  • prenesené z r.2008 podľa § 16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách  vo výške 5692 €
  • úver vo výške 132 780 €
  • čerpanie fondu rezerv 10 377 €
  • čerpanie fondu rozvoje 389 073 €.

Akou cenou zaradiť do majetku obce pozemky nadobudnuté za 1 €?

ID2908 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec nadobudla pozemky o výmere cez 500 m2 do vlastníctva na základe kúpnej zmluvy za symbolickú kúpnu cenu 1 €. Akou cenou má obec zaradiť tieto pozemky do evidencie majetku obce? Obstarávacou cenou za 1 € alebo reálnou hodnotou? Ak reálnou hodnotou, tak akým spôsobom, ak sa chce obec vyhnúť výdavkom za znalecký posudok? Je možné v tomto prípade aplikovať ocenenie pozemkov v zmysle prílohy č. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku?

Aktivácia nákladov na neodpisovaný majetok

ID1766 | | Ing. Marián Drozd

Príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR  účtuje o zásobách spôsobom A. Nakúpili látky a zaúčtovali na sklad materiálu. Časť látok sa použila  (v dielňach) na výrobu závesov na okná priestorov organizácie. Ak by ich externe kúpili, účtovali by ich ako drobný dlhodobý majetok (neodpisovaný) priamo do spotreby. Ako treba účtovať takúto vlastnú výrobu? Cez aktiváciu? Ak áno, ako účtovať napr. mzdy k nim náležiace, príp. ktoré ďalšie položky?

Aplikácia § 32 z. 553/2003 vyrovnávanie platu

ID1920 | | Ing. Jarmila Belešová

Dňa 1. 9. 2010 som končila funkciu riaditeľky MŠ a zmenila pracovnú pozíciu na učiteľku MŠ. Obec mi vypracovala platový dekrét s odpočtom len funkčného platu a vyrovnávajúcu časť mi ponechala. Teraz po troch rokoch, keď som si uplatňovala kreditný príplatok, mi bol plat upravený podľa aplikácie § 32 v praxi. Moja otázka znie: Pracovnú pozíciu som zmenila pred tromi rokmi, k 30. 6. 2013 som bola na pozícií učiteľka MŠ a od 1. 7. 2013 na základe zmeny pracovnej pozície z pred troch rokov mi bol znížený plat o vyrovnávajú časť. Môže zamestnávateľ takto postupovať, keď tri roky túto aplikáciu § 32 nepoužil, nie je to už premlčaná doba?

Archeologický výskum

ID4695 | | Tatiana Macháčová

Obec plánuje výstavbu zberného dvora a Krajský pamiatkový ústav vydal rozhodnutie o potrebe vykonania záchranného archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov. Budú tieto výdavky na výskum súčasťou obstarania zberného dvora?

Audiozáznam z rokovania obecného zastupiteľstva

ID3309 | | JUDr. Jozef Tekeli

Môže si občan nahrávať celé rokovanie obecného zastupiteľstva bez nejakého upozornenia o spracúvaní tohto záznamu? Môže sa toto nahrávanie, resp. spracovanie tohto záznamu, úpravou rokovacieho poriadku zakázať?

Bezodplatné nadobudnutie majetku obcou

ID286 | | Ing. Peter Ivánek

Ako má obec zaúčtovať bezodplatné nadobudnutie majetku od subjektu mimo verejnej správy, napríklad darovaný dopravný prostriedok od podnikateľského subjektu?