Otázky s vecným pojmom: Príspevková organizácia

počet otázok s vecným pojmom : 28Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kultúrne poukazy

ID3552 | | Ing. Jana Hvojníková

Chceli by sme sa poradiť ohľadne účtovania kultúrnych poukazov v príspevkovej organizácii "divadlo". Divadlo prijalo za divadelné predstavenie úhradu v hotovosti a kultúrnych poukazoch. Hotovosť zaúčtovali ako príjem za divadelné predstavenie. Ako majú zaúčtovať kultúrne poukazy, ktoré následne koncom novembra zašlú na preplatenie na ministerstvo? Zaujíma nás účtovanie aj rozpočet.

Čerpanie sociálneho fondu-gastrolístky

ID3401 | | Ing. Ingrid Veverková

Sme nemocnica, príspevková organizácia ŽSK. Naša odborová organizácia chce čerpať sociálny fond formou gastrolístkov, ktoré sa dajú zamestnancom na dni dovolenky. Je to možné, ako túto skutočnosť účtovať? Je toto čerpanie zdanené daňou z príjmu a platia sa odvody?

Účtovanie projektovej dokumentácie

ID3402 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme mestská príspevková organizácia obce. Dali sme si vypracovať projektovú dokumentáciu na obnovu a modernizáciu priestorov knižnice. Chcem sa spýtať, či ju účtovať na účet 042, aj keď sa v tomto roku pracovať nezačne alebo účtovať na služby cez účet 518?

Príspevková organizácia - platiteľ DPH?

ID3337 | | Ing. Marián Drozd

Sme príspevková organizácia zriadená mestom. Činnosť máme rozdelenú na hlavnú a vedľajšiu (podnikateľskú) činnosť. Sme registrovaní ako platiteľ DPH z podnikateľskej činnosti. Ako celková organizácia sme platiteľmi DPH? Keď vystavím faktúry z hlavnej činnosti, musím uviesť na faktúrach IČ DPH, aj keď nie sme platiteľmi DPH z tejto činnosti? Pri dotáciách – „neoprávnený výdavok je DPH, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom“ sme považovaní za platiteľov DPH aj v prípade, keď dotáciu dostaneme na hlavnú činnosť? Hlavné činnosti sú – športová činnosť: staráme sa o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov a zamestnancov, pričom im poskytujeme odbornú poradenskú a servisnú službu; vytvárame ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na telovýchovnú činnosť organizácie; organizujeme a zabezpečujeme širokú paletu telovýchovných, športových a turistických činností; zabezpečujeme tvorbu a rast vlastných finančných zdrojov a zodpovedáme za ich čo najracionálnejšie využitie; budujeme, prevádzkujeme a udržiavame svoje, ako aj jej zverené telovýchovné a turizmu účelovo zriadené prostriedky a zariadenia.

Vedľajšie činnosti – prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, ubytovacie služby, prenájom nehnuteľností, prenájom zariadení, budov a objektov, reklamné a marketingové služby.

Príjmy z príležitostných činností fyzickej osoby 2018

ID3313 | | Ing. Marián Drozd

Sme príspevková organizácia mesta - uzatvorili sme zmluvu o vytvorení diela s fyzickou osobou za napísanie scenára. Môže byť tento príjem od dane oslobodený do výšky 500 € ako príjem z príležitostných činností?

Daň z príjmov a príspevková organizácia

ID2613 | | Ing. Lucia Vanková

Sme príspevková organizácia – zdravotnícke zariadenie. Naša hlavná činnosť – poskytovanie zdravotnej starostlivosti nepodlieha dani z príjmov.

Od úradu práce dostávame príspevok na mzdu zamestnanca v chránenej dielni. Platí aj pre nás povinnosť zdaniť tento príspevok daňou z príjmov právnických osôb?

Zmena štruktúry príspevkovej organizácie

ID2458 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Uznesením zastupiteľstva sa ruší príspevková organizácia mesta a jej činnosť prechádza do štruktúry mestského úradu – oddelenie kultúry. Z uvedeného dôvodu sa niektorým zamestnancom bývalej príspevkovej organizácie bude podstatne meniť aj pracovné zaradenie a pracovná náplň. Je na základe uvedeného možná aj zmena platového zaradenia?

Služby poskytnuté českej príspevkovej organizácii

ID2319 | | Ing. Marián Drozd

Poprosila by som o stanovisko postupu v oblasti DPH pri službe, ktorú poskytuje SK platiteľ DPH pre štátnu príspevkovú organizáciu Ředitelství silnic a dálnic v ČR. Uvedená organizácia má pridelené identifikačné číslo pre dph v ČR / ale ako prehlásili, ich hlavná činnost nie je v zmysle zákona o dph podnikaním a z tohoto titulu nie je osobou "povinnou k dani".

Prechádza daňová povinnosť na príjemcu služby v ČR i keď je príspevkovou organizáciou z titulu, že má pridelené identif.číslo pre DPH v ČR / uvedenú skutočnosť sme overovali na stránke Finančnej správy v ČR, kde ako typ registrácie je uvedené "plátce".

Ak áno, bol by takýto prístup v prípade všeobecného pravidla § 15 ods. 1 i v prípade špecifického pravidla § 16 ods. 1 zákona 222/2004 Z. z.?

Poskytnutie služby v Českej republike

ID2215 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť SK platiteľ DPH, posktuje služby merania hluku v obci v ČR pre príspevkovú organizáciu obce (ide o verejnú zákazku, na základe meraní návrh protihlukových opatrení / výmena okien na rodinných domoch, protihluková stena..., ak hluk bude nad toleranciu.

Postupovať podľa § 15 ods. 2 - nezdanitelná osoba, resp. platí výnimka § 16 ods. 1? Aké sú postupy z hľadiska DPH?

Ako sa utvrdiť o tom, či odberateľ je, resp. nie je zdaniteľnou osobou, nakoľko ide o odberateľa z ČR a je príspevkovou organizáciou obce. Môžeme žiadať potvrdenie o jeho postavení od jeho správcu dane?

Aktivácia nákladov na neodpisovaný majetok

ID1766 | | Ing. Marián Drozd

Príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR  účtuje o zásobách spôsobom A. Nakúpili látky a zaúčtovali na sklad materiálu. Časť látok sa použila  (v dielňach) na výrobu závesov na okná priestorov organizácie. Ak by ich externe kúpili, účtovali by ich ako drobný dlhodobý majetok (neodpisovaný) priamo do spotreby. Ako treba účtovať takúto vlastnú výrobu? Cez aktiváciu? Ak áno, ako účtovať napr. mzdy k nim náležiace, príp. ktoré ďalšie položky?