Otázky s vecným pojmom: Kapitálový príjem

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vrátenie kapitálovej dotácie

ID1339 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec poskytla v roku 2005 vlastnej s.r.o. kapitálovú dotáciu na nákup zariadenia. Dotácia bola riadne vyučtovaná. V roku 2012 obec odkupuje od tejto s.r.o. dané zariadenie za zostatkovú hodnotu, a zároveň vyzve s.r.o. o vrátenie časti dotácie vo výške zostatkovej hodnoty zariadenia. Je vratka kapitálovej dotácie príjmom bežného alebo kapitálového rozpočtu? Na akú položku ( ekonomickej klasifikácie ) treba zaúčtovať tento príjem? Ako zúčtovať celý tento prípad?

Kapitálové výdavky - pochybnosti

ID1285 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec v rámci programu „Leader“ dostane dotáciu na revitalizáciu parku. V kapitálových výdavkoch sú  zaradené nasledovné položky:

Majetok Počet kusov Cena za kus v eurách Cena celkovo v eurách
Parkové lavičky 3 240 720
Smetný kôš 1 80 80
Pieskovisko 1 180 180
Dvojhojdačka 1 600 600
Spolu 1 580

Mám pochybnosti o účtovaní týchto položiek ako o kapitálových výdavkoch. V smernici je stanovené, že majetok v hodnote od 500 eur do 1699  eur sa účtuje ako drobný dlhodobý majetok. Podľa toho by sa ako kapitálový výdavok účtovala len dvojhojdačka v hodnote 600 eur. Alebo existuje  možnosť, že tieto položky sa budú brať ako celok, sústava vecí  – obecný mobiliár, a všetko dokopy ako kapitálový výdavok  v hodnote 1580 eur?

Zdaňovanie peňažných prostriedkov na bankovom účte

ID760 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba - nepodnikateľ má uložené peňažné prostriedky na vkladovom účte v banke a založil si tiež  stavebné sporenie. Zdanenie výnosov z vložených prostriedkov vykonáva banka a sporiteľňa.  Môže si fyzická osoba uviesť v daňovom priznaní  tieto výnosy a odpočítať zrazenú daň? Zdaňuje sa aj štátna prémia?

Účtovanie mimorozpočtových prostriedkov v štátnej RO

ID273 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Štátna rozpočtová organizácia dostala peňažné prostriedky od organizácie, ktorá nepatrí do verejnej správy. Ako má postupovať pri účtovaní takto získaných prostriedkov?

Preúčtovanie nevyčerpaného príspevku na dlhodobý majetok od zriaďovateľa

ID227 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Príspevková organizácia zriadená mestom v rámci konečného zostatku účtu 916 – Fond reprodukcie vykazuje zostatok, pretože nedočerpala kapitálovú dotáciu od zriaďovateľa. Ako má správne preúčtovať tento zostatok?