Otázky s vecným pojmom: Licencia

počet otázok s vecným pojmom : 22Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Slobodné povolanie

ID3965 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Občan z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, umelec-ilustrátor, chce na Slovensku vykonávať slobodné povolanie na základe prideleného DIČ, bez živnostenského listu. Príjmy mu budú plynúť zo Slovenska, z krajín EÚ a USA na základe zmlúv o dielo, nakoľko bude pracovať "cez internet" zo Slovenska. Ako a kde sa tieto príjmy zdaňujú?

DPH na zahraničnej faktúre

ID3442 | | Ing. Anton Kolembus

Stáva sa nám, že keď objednávame od zahraničných dodávateľov napr. licencie, že nám vystavia faktúru s ich DPH. Aj keď im nahlásime naše VAT číslo, oni majú taktiež VAT číslo, vystavia nám fa s DPH a odvolajú sa na ich obchodné podmienky, že napr. bez DPH vystavujú faktúry až od určitého množstva. Stáva sa nám to aj v prípade, že napr. americká spoločnosť má pridelené VAT číslo: EU8xxxx, vystavia faktúru aj tak s DPH. Aj keď požiadame o opravu, tak buď sa teda odvolávajú na ich obchodné podmienky alebo nám uvedú, že faktúry vystavuje systém a už to nevedia opraviť. Otázka: - túto DPH zúčtovame do nedaňových nákladov,je to správne? - sme povinní na základ bez dane uplatniť Reverse charge alebo v takomto prípade nie?

Hromadná licenčná zmluva

ID3320 | | Ing. Jana Hvojníková

Naša obec prevádzkuje termálne kúpalisko v letných aj zimných mesiacoch. Na tomto kúpalisku púšťa počas otváracích hodín reprodukovanú hudbu pre návštevníkov kúpaliska. Zo strany Slovenského ochranného zväzu autorského nám bola doručená faktúra na úhradu odmeny za licencie na verejné použitie diel na základe uzavretej Hromadnej licenčnej zmluvy. Prosím, ako máme túto faktúru zaúčtovať? Získava naša obec touto zmluvou nehmotný majetok?

Licencie k Microsoft Office 365

ID3005 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Spoločnosť zo skupiny so sídlom vo Francúzsku uzavrela so spoločnosťou Microsoft zmluvu o prenájme kancelárskeho softvéru (licencie k Microsoft Office365, kde sa platí ročné predplatné za určitý počet licencií k používaniu softvéru. Nekupuje sa už krabicová verzia softvéru). Tieto licencie fakturuje ostatným podnikom v skupine (aj slovenskej spoločnosti). Fakturujúca francúzska spoločnosť nemá podiel na základnom imaní slovenskej spoločnosti.

Otázky: 

  1. Bude predmetný prenájom licencií ku kancelárskemu balíku Microsoft Office 365 v rámci Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Francúzskom spadať pod licenčné poplatky?
  2. Je v tomto prípade podstatné, kde je pôvod licencií (skutočným vlastníkom licencií zostáva Microsoft)?
  3. Bude podliehať predmetný prenájom licencií zrážkovej dani?

Zrážkova daň a softvér

ID2196 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská firma, a. s. zakúpila od českej spoločnosti účtovnícky softvér za sumu 15 600 €. Má povinnosť slovenská firma zraziť zrážkovú daň zo zakúpeného softvéru? Česká firma urobila inštaláciu programu, dodala počítače. Zaškolenie zamestnancov vykonáva slovenska firma. Česká firma nesúhlasí so zrážkovou daňou a odôvodňuje to tým, že je to krabicový softvér.

Zrážková daň na licenčné poplatky

ID2117 | | Ing. Anton Kolembus

V zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia je 10 % na priemyselné licenčné poplatky, ale keď si vyhľadám tabuľkový prehľad či už na portáli drsr alebo iných portáloch, je všade uvádzaná 5 % zrážková daň na licenčné poplatky pre Švajčiarsko. Ktorá hodnota je správna a mám ju používať?

Výdavky pri autorskej zmluve

ID2016 | | Ing. Jozef Pohlod

Fyzická osoba podniká na základe DIČ. Uzatvorí autorskú zmluvu, v ktorej má príjem rozdelený na dve časti, na vytvorenie diela a na licenciu. Je možné pri príjme za vytvorenie diela (§ 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“) použiť preukázateľne výdavky, prípradne daňovú evidenciu a pri príjmoch z licencie (§ 6 ods. 4 ZDP) použiť paušálne výdavky? V akých prípadoch je možné kombinovať preukázateľné výdavky, daňovú evidenciu a paušálne výdavky?

Aplikácia pre smartfóny

ID1782 | | Ing. Anton Kolembus

Pracujeme na vytvorení stránky e-shopu a zároveň máme záujem aby sa daná stránka dala prezerať aj prostredníctvom aplikácie v smartfónoch (stránky e-shopu sa budú môcť prezerať v zmenšenej podobe). Dodávateľ nám túto službu vyfakturoval aj s licenciou platnou na dva roky. Ako danú službu máme zaúčtovať?

Účtovanie licencie

ID1614 | | Ing. Jozef Pohlod

Ako sa účtujú licencie na používanie fotografií pre účely inzercie v printových médiách alebo iných tlačených materiáloch? Jej použitie je neobmedzené. A čo v prípade, keby  ju agentúra sprístupnila napr. na obdobie jedného roka - treba to časovo rozlíšiť?

Zaúčtovanie faktúry za služby

ID1456 | | Ing. Jozef Pohlod

Firma zakúpila prototyp špeciálneho vozidla bez výrobno-technickej dokumentácie, resp. bez dokumentácie súčasného stavu, ktorý sa v podstatnej miere líši od stavu na začiatku vývoja. Vozidlo je zaradené v dlhodobom hmotnom majetku na účte 022. Súčasne s vozidlom bol zakúpený aj súvisiaci nehmotný majetok zaradený na účte 012 - Aktivované náklady na vývoj. Keďže firma plánuje vozidlo vyrábať, príp. predávať licencie, poverí spracovaním dokumentácie špecializovanú firmu.  Otázkou je, ako faktúru za takúto službu zaúčtovať. Spoločnosť zvažuje nasledovné možnosti:

  • zúčtovanie do nákladov,
  • zvýšenie hodnoty dlhodobého hmotného majetku (analógia napr. k PD budovy),
  • navýšiť hodnotu dlhodobého nehmotného majetku na účte 012,
  • prípadne ako samostatný dlhodobý nehmotný majetok, know-how na účte 014.