Otázky s vecným pojmom: Kapitálový rozpočet

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Financovanie vytvorenia stavebných pozemkov

ID2467 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec rozparcelovala svoj pozemok za účelom vytvorenia troch stavebných pozemkov pre občanov. K daným pozemkov potrebuje doviesť inžinierske siete (vodu, elektrickú energiu) a verejné osvetlenie. Máme otázku či uvedené investície budú zvyšovať hodnotu pozemkov cez účet 041 a financovali by sa z kapitálového rozpočtu? Podľa nášho názoru uvedené investície by nemali zvyšovať hodnotu pozemkov, ale mali by byť účtované samostatne, tu nastáva opätovne problém so spôsobom financovania či máme použiť prostriedky bežného alebo kapitálového rozpočtu, napr. vodovod a prípojky, ak by presahovali určitú hodnotu, mohli by byť financované z kapitálového rozpočtu, takisto aj rozšírenie vedenia verejného osvetlenia v obci.

Vrátenie kapitálovej dotácie

ID1339 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec poskytla v roku 2005 vlastnej s.r.o. kapitálovú dotáciu na nákup zariadenia. Dotácia bola riadne vyučtovaná. V roku 2012 obec odkupuje od tejto s.r.o. dané zariadenie za zostatkovú hodnotu, a zároveň vyzve s.r.o. o vrátenie časti dotácie vo výške zostatkovej hodnoty zariadenia. Je vratka kapitálovej dotácie príjmom bežného alebo kapitálového rozpočtu? Na akú položku ( ekonomickej klasifikácie ) treba zaúčtovať tento príjem? Ako zúčtovať celý tento prípad?

Kapitálové výdavky - pochybnosti

ID1285 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec v rámci programu „Leader“ dostane dotáciu na revitalizáciu parku. V kapitálových výdavkoch sú  zaradené nasledovné položky:

Majetok Počet kusov Cena za kus v eurách Cena celkovo v eurách
Parkové lavičky 3 240 720
Smetný kôš 1 80 80
Pieskovisko 1 180 180
Dvojhojdačka 1 600 600
Spolu 1 580

Mám pochybnosti o účtovaní týchto položiek ako o kapitálových výdavkoch. V smernici je stanovené, že majetok v hodnote od 500 eur do 1699  eur sa účtuje ako drobný dlhodobý majetok. Podľa toho by sa ako kapitálový výdavok účtovala len dvojhojdačka v hodnote 600 eur. Alebo existuje  možnosť, že tieto položky sa budú brať ako celok, sústava vecí  – obecný mobiliár, a všetko dokopy ako kapitálový výdavok  v hodnote 1580 eur?

Výsledok hospodárenia obce a finančné prostriedky na bankovom účte

ID1243 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec v roku 2011 mala výsledok hospodárenia - schodok  vo výške 3 000 eur, pričom mala prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Kapitálové výdavky financovala aj z rezervného fondu obce. Na základe toho nebude tvoriť rezervný fond. Na bežnom účte obce k 31. 12. 2011 boli finančné prostriedky vo výške 12 000 eur. Nakoľko obec nebude tvoriť rezervný fond zostanú tieto finančné prostriedky na bankovom účte, nemôže ich obec zapojiť do príjmovej časti rozpočtu na rok 2012? Za akých podmienok môže použiť tieto prostriedky na financovanie svojich výdavkov? Má nejakú možnosť spojiť výsledok rozpočtového hospodárenia a stav bankového účtu?

Účtovanie poskytnutia kapitálových výdavkov

ID280 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Ako sa zaúčtuje poskytnutie kapitálových výdavkov podriadenej rozpočtovej organizácii v štátnej správe?

Účtovanie kapitálovej dotácie z recyklačného fondu v obci

ID276 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Obec prijala kapitálovú dotáciu z recyklačného fondu. Ako má zaúčtovať príjem takýchto prostriedkov?

Účtovanie obstarania predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty

ID269 | | Ing. Peter Ivánek

Vyšší územný celok (VÚC) a niektoré jej kultúrne organizácie nakupujú z prostriedkov, ktoré im VÚC poskytuje, predmety múzejnej a galerijnej hodnoty, ktoré sa podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky neúčtujú ako umelecké diela. Nakupujú ich z kapitálových prostriedkov. Ako sa má správne účtovať obstaranie týchto predmetov z prostriedkov zriaďovateľa a ako tieto predmety evidovať?

Obstaranie dopravného prostriedku

ID260 | | Ing. Peter Ivánek

Obec obstarala dopravný prostriedok (automobil na upratovacie služby), ktorý nadobudla z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu. Aký je správny postup účtovania predmetného účtovného prípadu?

Preúčtovanie nevyčerpaného príspevku na dlhodobý majetok od zriaďovateľa

ID227 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Príspevková organizácia zriadená mestom v rámci konečného zostatku účtu 916 – Fond reprodukcie vykazuje zostatok, pretože nedočerpala kapitálovú dotáciu od zriaďovateľa. Ako má správne preúčtovať tento zostatok?

Prostriedky z rezervného fondu

ID68 | | Ing. Ingrid Veverková

Príspevková organizácia (PO) vykázala za rok v hlavnej činnosti kladný výsledok hospodárenia 50 000 €. Tento výsledok bol dosiahnutý zvýšenými výnosmi, ale aj poskytnutým príspevkom zriaďovateľa. Výsledok hospodárenia môže byť zúčtovaný do rezervného fondu po schválení mestského zastupiteľstva (MsZ) v plnej výške. Ak chce PO použiť tieto prostriedky z rezervného fondu na nákup investícií, môže tak urobiť so súhlasom zriaďovateľa – teda MsZ? Bude slúžiť toto uznesenie MsZ ako podklad zakladateľovi v účtovníctve, aby mohol podchytiť a následne odsúhlasovať účet 355? Alebo je PO povinná tieto finančné prostriedky odviesť zriaďovateľovi, ten následne poskytne kapitálový transfer? Čo je správne?