Otázky s vecným pojmom: Správa daní

počet otázok s vecným pojmom : 30Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Premlčanie daňových nedoplatkov

ID4983 | | Klára Klabníková

Vyvstala u nás otázka ohľadom premlčania daňových nedoplatkov k poplatku za komunálny odpad – zo starej exekúcie. Ide o konkrétny prípad: daňový nedoplatok FO z roku 2005 bol vymáhaný v exekučnom konaní v roku 2016, poverenie na vykonanie exekúcie bolo súdnemu exekútorovi doručené dňa 23. 6. 2017 dňa 12. 9. 2022 bolo exekučné konanie ukončené z dôvodu uplynutia rozhodnej doby. Výzva na zaplatenie nedoplatku z roku 2005 bola naposledy zaslaná a doručená daňovníkovi v roku 2014. Kedy sa premlčí uvedený daňový nedoplatok z roku 2005? (počas daňového exekučného konania 6-ročná premlčacia lehota neplynie - § 85 ods. 1, 2 daňového poriadku).

Lehota na vydanie rozhodnutia

ID3344 | | Klára Klabníková

V rámci daňovej kontroly DPH daňovému subjektu bol doručený protokol s výzvou dňa 3. 9. 2018. Následne daňový subjekt odpovedal na výzvu. Do dnešného dňa (4. 12. 2018), nielen že nám nedoručili rozhodnutie, ale nebolo ani prerokovanie protokolu. Teraz sme dostali list, že prerokovanie protokolu bude dňa 11. 12. 2018. Podľa nás vyrubovacie konanie je ovládané zákonnými lehotami podľa § 65 daňového poriadku. Daňový subjekt sa zastáva názoru, že miestny daňový úrad nedodržal zákonnú lehotu na vydanie rozhodnutia (§ 65) vo vyrubovacom konaní, preto takto získané rozhodnutie bude rovnako nezákonné. Daňový subjekt na vysvetlenie uvádza, že vyrubovacie konanie sa začína deň po doručení protokolu, teda bezprostredne po ukončení daňovej kontroly a končí dňom doručenia rozhodnutia (§ 68 ods. 1). Vyrubovacie konanie začalo 4. 9. 2018 (deň po doručení protokolu) a skončenie vyrubovacieho konania bude najskôr 11. 12. 2018 (po prerokovaní protokolu a doručenia rozhodnutia) – čo bude určite viac ako 60 dní (viac ako zákonných 60 dní podľa § 65 daňového poriadku) – z tohto vyplýva záver, že zákonná lehota nie je dodržaná. Podľa nás miestny daňový úrad nedodržal zákonnú lehotu na vydanie rozhodnutia (§ 65) vo vyrubovacom konaní, preto takto získané rozhodnutie bude rovnako nezákonné. Protokol sme prerokovali dňa 11. 12. 2018 a vložili sme do neho aj našu hore uvedenú námietku. Následne miestny daňový úrad nám oporoval takto (tiež to napísali do zápisnice pri prerokovaní protokolu): Podľa § 68 ods. 3 zákona o správe daní o priebehu a o výsledkoch dokazovania správca dane spíše s daňovým subjektom zápisnicu, a to aj opakovane, v tom prípade správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní odo dňa spísania poslednej zápisnice, najneskôr však do 3 mesiacov od uplynuta lehoty určenej správcom podľa prvej vety. Správca dane sa preto má za to, že neporušil § 65 daňového poriadku, a lehota na vydanie rozhodnutia je do 24. 12. 2018. Kto má podľa Vás pravdu?

Miestne dane za náhradné pozemky

ID2742 | | Irena Bubeníková

V 90. rokoch minulého storočia boli niektorým občanom zo susednej obce Čata vymerané náhradné pozemky v našom katastrálnom území Pohronský Ruskov. Obec Pohronský Ruskov má k dispozícii Rozhodnutia o pridelení týchto náhradných pozemkov. Register obnovenej evidencie pozemkov v obci Pohronský Ruskov už máme a Projekt pozemkových úprav ešte neprebehol. Kto je v takýchto prípadoch vecne a miestne príslušným správcom dane?

Pokuta Inšpektorátu práce a prípadná žiadosť o úľavu

ID2726 | | Klára Klabníková

Firma dostala pokutu od inšpektorátu práce na základe zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní § 19 písmeno 2 a., 1., vo výške 2 000 €. Firma omylom (s denným omeškaním) neskoro nahlásila zamestnanca do Soc. poisťovne. V prípade, že Daňový úrad udelí pokutu, existuje možnosť požiadať o úľavu na základe zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňoví poriadok) podľa § 157 ods. 4 a odsek 1 c,. Existuje taká možnosť aj v prípade hore uvedenej pokuty u Inšpektorátu práce? Na základe akého zákona? Kde máme adresovať takúto žiadosť? Alebo viaže zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní aj inšpektorát práce?

Zánik poplatkovej povinnosti v priebehu roka

ID2540 | | Klára Klabníková

Ako má postupovať správca dane, keď zanikne poplatková povinnosť za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v priebehu roka (napr. odhlásenie z trvalého pobytu, úmrtie) a ak jeden z poplatníkov prevzal na seba plnenie povinnosti za ostatných členov domácnosti a poplatok vyrubený rozhodnutím nebol zaplatený v plnej výške (zaplatená bola len prvá splátka poplatku). Má správca dane obnoviť ukončené právoplatné rozhodnutie alebo vyrubí novým rozhodnutím upravenú výšku poplatku. Podľa § 99e ods. 10 pri zániku miestnej dane v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje. V hmotno právnom zákone č. 582/2004 Z. z. nie je uvedená taká možnosť aj pri poplatku za KO a DSO. Vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku - má správca dane vrátiť pomernú časť poplatku pri zániku poplatkovej povinnosti aj keď do 30 dní zánik poplatkovej povinností nie je oznámený? Obec vedie evidenciu obyvateľov a vie, ktorí obyvatelia zomreli alebo sa odhlásili z TP. Keď je rozhodnutie právoplatné a zmenia sa skutočnosti na vyrubenú výšku poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia ako má správca dane postupovať (vydá rozhodnutie o znížení alebo odpustení poplatku)?

Platenie dane z nehnuteľností

ID2385 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Keď správca dane v rozhodnutí určí platenie dane v dvoch splátkach v lehotách napr. do 31. 5. 2015 a 30. 9. 2015, bude to v zmysle § 99g ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. v súlade so zákonom? Sú obce, ktoré určia v rozhodnutí platenie dane z nehnuteľností v dvoch splátkach a prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka v lehote jej splatnosti napr. 30. 9. 2015 - pre splatnosť a platenie dane v splátkach využili § 99g ods. 1 aj ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v z. n. p.

Použitie daňových preplatkov

ID2202 | | Klára Klabníková

Ak má s. r. o. na Daňovom úrade nejaké preplatky, môže ich použiť na zaplatenie dane pre inú s. r. o.?

Daňovníkom nájomca

ID2114 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako má postupovať správca dane, keď roľnícke družstvo podá daňové priznanie na daň z pozemkov, ktoré užíva, ale nie je uzatvorená nájomná zmluva s vlastníkom pozemkov a nájomný vzťah nie je zapísaný v katastri nehnuteľností. Má vyzvať vlastníka pozemkov na podanie daňového priznania a roľnícke družstvo na odstránenie nedostatkov v daňovom priznaní (§ 17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.)?

Dovoz stroja s montážou a DPH

ID1493 | | Ing. Zdenka Jablonková

S japonským partnerom sa spoločnosť zmluvne dohodla na dodávke stroja s montážou z Japonska (montáž je v cene baliaceho stroja, nie je samostatne vyčíslená v zmluve).

V zmysle zmluvy sa spoločnosti dohodli v mesiaci jún a august 2012 na dvoch preddavkoch  pred dodaním stroja, na základe ktorých vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) a osobou platiť daň je podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH tuzemský platiteľ, a teda slovenská spoločnosť DPH zo zálohových platieb uhradila daňovému úradu a v zmysle § 49 cit. zákona si ju zároveň odpočítala na vstupe.

Po úhrade preddavkov japonská spoločnosť pristúpila k zaslaniu komponentov stroja po častiach (loďou, letecky). Prvú zásielku spoločnosť dostala v mesiaci október, zvyšok v novembri 2012. Na jednotlivých sprievodných faktúrach nie je uvedená hodnota inštalácie (keďže zmluva hodnotu inštalácie tiež neobsahuje), na základe čoho colnica vystavila na každé takéto dodanie JCD, kde vyrubila hodnotu cla a DPH. JCD spoločnosť uhradila, nakoľko momentálne sú vo firme japonskí montážnici a podľa dohody vykonávajú inštaláciu stroja.

Kto je v takom prípade správcom dane a ako je potrebné postupovať, aby DPH nebola uhradená dvakrát dvom subjektom. V prípade samozdanenia bude základňou pre výpočet DPH hodnota stroja vrátane cla?

Vzor rozhodnutia na vyrubenie úroku z omeškania

ID1341 | | Klára Klabníková

Prosíme o zverejnenie vzoru rozhodnutia na vyrubenie úroku z omeškania, keď rozhodujúca skutočnosť na uloženie sankcie nastala do 31. 12. 2011.