Otázky s vecným pojmom: Starosta

počet otázok s vecným pojmom : 84Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pracovná cesta starostu obce

ID3575 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Každý rok vykoná starosta obce pracovnú cestu do zahraničia. Sporný je prínos takejto cesty pre obec. Akú právomoc má obecné zastupiteľstvo - môže uznesením neuznať preplatenie výdavkov (ktoré sú v značne vysokej hodnote) starostovi, alebo naopak súhlasiť s preplatením napr. 50 % výdavkov? Má starosta obce povinnosť vopred oznámiť obecnému zastupiteľstvu, že takúto cestu chce vykonať?

Operatívna kontrola

ID3535 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poprosím o vysvetlenie, ako je definovaná "operatívna kontrola" . Môže ju obecný kontrolór vykonať aj bez toho, aby bola zaradená v pláne kontrol? V pláne kontrol má uvedený bod - vykonávať operatívne kontroly podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva, prípadne ak sa v priebehu plánovanej kontroly dozvie o podnete na kontrolu. Ide o kontrolu plnenia nápravných opatrení, ktoré boli obci uložené uznesením obecného zastupiteľstva do určitého termínu. Starosta obce splnil len minimálnu časť uznesenia, v ostatných bodoch posunul termín splnenia uznesenia a bez odsúhlasenia poslancami. Poslanci žiadajú vykonať kontrolu.

Používanie súkromného auta starostom

ID3409 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je možné starostovi poskytnúť náhradu za opravu súkromného automobilu, ktorý nevlastní obec a nie je zaradené v majetku obce? Náhrada je schválená obecným zastupiteľstvom. Na aký účet takúto náhradu účtovať a akú rozpočtovú klasifikáciu použiť?

Nevyčerpaná dovolenka pokračujúceho primátora

ID3318 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Primátor mesta, ktorému končí volebné obdobie, je jediný kandidát v komunálnych voľbách 2018, čiže bude pokračovať vo funkcii. Jeho pracovný pomer sa musí ukončiť a urobiť nový pracovný pomer na nové funkčné obdobie. Má možnosť čerpať nevyčerpanú dovolenku v novom funkčnom období alebo ju musí vyčerpať, prípadne mu má byť preplatená, so súhlasom mestského zastupiteľstva? 

Vymedzenie hraníc pôsobnosti obecného zastupiteľstva a starostu

ID2993 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Musí obecné zastupiteľstvo schváliť všetky zmluvy, ktoré podpisuje starosta, alebo môže ich uzatvárať a podpisovať starosta bez schválenia  zastupiteľstvom?

Zánik mandátu primátora

ID2991 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Primátorovi zanikol mandát a mesto má zástupkyňu primátora, ktorá sa tým stala plnohodnotným zástupcom primátora. Mesto rieši otázku, či keď podpisuje zmluvy, sa má správne podpísať ako „zástupca primátora‟ alebo v ženskom tvare „zástupkyňa primátora‟? Zostáva naďalej zvoleným poslancom, t. j. či môže aj hlasovať v mestskom zastupiteľstve.

Nárok na príspevok do DDS

ID2979 | | Ing. Iveta Matlovičová

Má aj starosta od zamestnávateľa nárok na príspevok do DDS (III.pilier)? 

Zmena úväzku hlavného kontrolóra počas volebného obdobia

ID2718 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Aký máte názor na zmenu úväzku HK v obci (zvýšenie) počas volebného obdobia. Návrh na zvýšenie podáva starosta obce a poslanci OcZ návrh schvália uznesením. Je to právne v poriadku?

Odmena starostke

ID2690 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Naša obec  vedie pod svojim IČO spoločný obecný úrad. Je v ňom združených 13 obcí. Pracuje tam 5 zamestnancov, ktorých vedie v evidencii naša obec.

Teraz sa starostovia tých 13 obcí uzniesli a navrhli našej p. starostke jednorazovú odmenu za práce súvisiace s chodom uvedeného úradu. Akou formou jej môžem uvedenú odmenu vyplatiť? Môžem jej vyhotoviť dohodu o vykonaní práce? Alebo iným spôsobom?

Príspevok obce na DDS pre starostu

ID2688 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže obec  poskytnúť príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie pre starostu obce?