Otázky s vecným pojmom: Starosta

počet otázok s vecným pojmom : 87Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pracovné právo

ID3857 | | JUDr. Simona Laktišová

Rada by som mala korektný výklad k ostatnej novele ZP, týkajúcej sa možnosti zamestnávateľa dať výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil vek 65 rokov a je poberateľom starobného dôchodku. Zaujíma ma najmä, aká bude aplikačná prax v prípade hlavných kontrolórov, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené ostatnou novelou ZP, avšak boli zvolení podľa zákona o obecnom zriadení, majú pracovnú zmluvu na dobu určitú a pracovný pomer na kratší pracovný čas. Napriek uvedeným skutočnostiam, môže starosta obce dať výpoveď hlavnému kontrolórovi a bude takáto výpoveď právne účinná? 

Prepočítanie platu hlavného kontrolóra

ID3783 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Plat starostu sa po zverejnení priemerného zárobku za minulý rok spätne prepočítava od 1. januára. Platí to rovnako aj v prípade platu hlavného kontrolóra?

Zasadnutie obecného zastupiteľstva na žiadosť poslancov

ID3781 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Dňa 4. septembra 2020 o 11.00 hod. bola na obecný úrad doručená žiadosť podpísaná polovicou poslancov o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva na termín 18. septembra 2020. Starosta zvolal zasadnutie na deň 16. septembra 2020. Poslanci tvrdia, že ak starosta nezvolá zasadnutie na termín podľa ich žiadosti, zasadnutie sa podľa zákona uskutoční pätnásty pracovný deň od doručenia žiadosti, čo pripadá na 24. septembra 2020. Majú pravdu?

Pracovná cesta starostu obce

ID3575 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Každý rok vykoná starosta obce pracovnú cestu do zahraničia. Sporný je prínos takejto cesty pre obec. Akú právomoc má obecné zastupiteľstvo - môže uznesením neuznať preplatenie výdavkov (ktoré sú v značne vysokej hodnote) starostovi, alebo naopak súhlasiť s preplatením napr. 50 % výdavkov? Má starosta obce povinnosť vopred oznámiť obecnému zastupiteľstvu, že takúto cestu chce vykonať?

Operatívna kontrola

ID3535 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poprosím o vysvetlenie, ako je definovaná "operatívna kontrola" . Môže ju obecný kontrolór vykonať aj bez toho, aby bola zaradená v pláne kontrol? V pláne kontrol má uvedený bod - vykonávať operatívne kontroly podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva, prípadne ak sa v priebehu plánovanej kontroly dozvie o podnete na kontrolu. Ide o kontrolu plnenia nápravných opatrení, ktoré boli obci uložené uznesením obecného zastupiteľstva do určitého termínu. Starosta obce splnil len minimálnu časť uznesenia, v ostatných bodoch posunul termín splnenia uznesenia a bez odsúhlasenia poslancami. Poslanci žiadajú vykonať kontrolu.

Používanie súkromného auta starostom

ID3409 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je možné starostovi poskytnúť náhradu za opravu súkromného automobilu, ktorý nevlastní obec a nie je zaradené v majetku obce? Náhrada je schválená obecným zastupiteľstvom. Na aký účet takúto náhradu účtovať a akú rozpočtovú klasifikáciu použiť?

Nevyčerpaná dovolenka pokračujúceho primátora

ID3318 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Primátor mesta, ktorému končí volebné obdobie, je jediný kandidát v komunálnych voľbách 2018, čiže bude pokračovať vo funkcii. Jeho pracovný pomer sa musí ukončiť a urobiť nový pracovný pomer na nové funkčné obdobie. Má možnosť čerpať nevyčerpanú dovolenku v novom funkčnom období alebo ju musí vyčerpať, prípadne mu má byť preplatená, so súhlasom mestského zastupiteľstva? 

Vymedzenie hraníc pôsobnosti obecného zastupiteľstva a starostu

ID2993 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Musí obecné zastupiteľstvo schváliť všetky zmluvy, ktoré podpisuje starosta, alebo môže ich uzatvárať a podpisovať starosta bez schválenia  zastupiteľstvom?

Zánik mandátu primátora

ID2991 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Primátorovi zanikol mandát a mesto má zástupkyňu primátora, ktorá sa tým stala plnohodnotným zástupcom primátora. Mesto rieši otázku, či keď podpisuje zmluvy, sa má správne podpísať ako „zástupca primátora‟ alebo v ženskom tvare „zástupkyňa primátora‟? Zostáva naďalej zvoleným poslancom, t. j. či môže aj hlasovať v mestskom zastupiteľstve.

Nárok na príspevok do DDS

ID2979 | | Ing. Iveta Matlovičová

Má aj starosta od zamestnávateľa nárok na príspevok do DDS (III.pilier)?