Otázky s vecným pojmom: Obecné uznesenie

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Číslovanie návrhov uznesení

ID2995 | | Mgr. Ladislav Briestenský

V príprave materiálov na obecné zastupiteľstvo sa číslujú aj návrhy uznesení a potom je problém, ak sa v priebehu rokovania vyskytne ďalšie hlasovanie – obecné zastupiteľstvo sa nevie dohodnúť, či hlasovanie očíslovať ako ďalšie uznesenie a s akým poradovým číslom.

Návrhy uznesení pre mestské zastupiteľstvo

ID2994 | | Mgr. Ladislav Briestenský

1. Mestská rada pripravuje návrhy uznesení pre mestské zastupiteľstvo. Ako má byť návrh formulovaný, ak mestská rada neodporúča napr. predaj pozemku, ak sa súčasne má vyhnúť negatívne formulovanému uzneseniu.

2. Ak pri rozhodovaní o spôsobe prevodu pozitívne formulované uznesenie nebude prijaté, dá sa to považovať za odmietnutie prevodu?

3. Má uznesenie mestského zastupiteľstva  o spôsobe prevodu vlastníctva obsahovať už aj kúpnu cenu?

Plat starostu

ID2362 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice a ani starosta neprerokovali a neprijali uznesenie podľa § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.  v úplnom znení o obecnom zriadení.

Neurčili plat starostu podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. Ja som ich nemohol na túto povinnosť upozorniť, nakoľko som bol na dovolenke .

Preto Vás touto cestou prosím o radu, ako tento problém vyriešiť a dať do súladu s príslušnými právnymi normami?

Delegovanie člena rady školy obcou

ID2219 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Moja otázka sa dotýka delegovania člena rady školy obcou, presnejšie či delegovanie členov, ktoré budú zastupovať obce musí schvaľovať uznesením obecné zastupiteľstvo, alebo môže delegovanie vykonať sám starosta obce bez uznesenia obecného zastupiteľstva. Z internetu mám stanovisko, že je to kompetencia obecného zastupiteľstva, v prípade, že členov rady školy delegoval sám starosta bez uznesenia OZ, teda neboli delegovaní zákonným spôsobom, môže to mať nejaký dopad na rozhodnutie rady školy, napr., ak bolo vykonané výberové konanie na riaditeľa ZŠ, môžu občania alebo dotknuté osoby, rozhodnutie rady školy napadnúť?

Všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat

ID221 | | JUDr. Helena Spišiaková

Poslanci obecného zastupiteľstva uložili obecnému úradu spracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) upravujúci chov zvierat na území obce. Nie sme si istí, či takéto niečo súčasná legislatíva umožňuje a počuli sme o tom, že vo viacerých prípadoch prokurátori takéto VZN napadli protestom a že bolo zrušené. Kde je možné o takýchto prípadoch nájsť viac informácií a je vôbec možné takéto VZN vydať?

Kompetencie obecného zastupiteľstva

ID693 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Otázka sa týka kompetencií obecného zastupiteľstva (OZ). Môže OZ vo svojom uznesení priamo niečo ukladať zamestnancovi obce? Tento názor bol vyslovený na školení určenom pre poslancov. Pracovníci nášho obecného úradu sa s týmto názorom však nestotožňujú. Myslíme si, že OZ odporúča niečo starostovi, ktorý to ďalej deleguje na svojich zamestnancov. Má sa teda v uznesení OZ uviesť: „OZ ukladá zamestnancovi" alebo „OZ odporúča starostovi obce"?

Na akom účte správne zaúčtovať príjem za vyhlasovanie v miestnom rozhlase?

ID267 | | Ing. Peter Ivánek

Na ktorý výnosový účet má obec zaúčtovať vyinkasované príjmy od občanov, fyzických osôb a právnických osôb, za vyhlásenie v miestnom rozhlase? Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase obec vyberá na základe všeobecne záväzného nariadenia obce. Poplatok je príjmom rozpočtu obce.

Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN)

ID241 | | Ing. Elena Račková

VZN bola zavedená daň za predajné automaty a určili sadzby dane v závislosti od počtu druhov vydávaných tovarov jedným automatom. Vzhľadom na to, že sadzba dane je pomerne vysoká, chcelo by obecné zastupiteľstvo dodatkom ku VZN zaviesť zníženie dane za predajné automaty pre všetky druhy predajných automatov.

Počítanie lehoty

ID61 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Podľa ustanovenia § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení poslanci obecného zastupiteľstva môžu opätovne schváliť uznesenie, ktoré starosta obce nepodpísal, a to do dvoch mesiacov od jeho schválenia. Práve výklad termínu „ do dvoch mesiacov" sa môže rôzne vysvetliť. Myslel tým zákonodarca od dňa schválenia, t. j. napr. uznesenie bolo schválené 10. 2., čiže do 10. 4. sa môže znova schváliť, alebo od mesiaca, v ktorom bolo uznesenie prijaté, napr. ak bolo prijaté vo februári, znova by sa mohlo prijať do konca apríla? Podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení by sa zasadnutie obecného zastupiteľstva malo konať najmenej raz za dva mesiace. Tie dva mesiace sa rátajú od dňa konania zasadnutia alebo od mesiaca, v ktorom sa zasadnutie konalo?

Starosta verzus obecné zastupiteľstvo

ID60 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Poslanci obecného zastupiteľstva si schválili uznesenie, v ktorom si určili harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na celý rok. Starosta obce, aj keď podpísal toto uznesenie, nerešpektuje tento schválený harmonogram a zvoláva zasadnutia podľa potreby (dodržiava podmienku minimálne raz za dva mesiace). Poslanci obecného zastupiteľstva mu vyčítajú, že nerešpektovaním ich uznesenia koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Majú v tomto prípade poslanci pravdu? Môžu si poslanci schváliť takéto uznesenie?