Otázky s vecným pojmom: Obecné zriadenie

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účasť zamestnanca úradu na zasadnutiach OZ ako povinnosť?

ID2412 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže byť účasť zamestnanca obecného úradu na zasadnutiach OZ určená ako povinná? Z § 16 zákona o obecnom zriadení to priamo nevyplýva, mohol by to podľa mňa určiť starosta ako vedúci zamestnanec (v prípade malej obce), organizačný poriadok (tiež tvorený starostom), rokovací poriadok, ale čo v prípadoch, ak to tak nie je a účasť zamestnanca úradu vyžadujú len poslanci OZ? Majú na to právo? Ide o situáciu, kedy zamestnankyne úradu odmietajú účasť na zasadnutí, pretože sú konfrontované otázkami nie priamo súvisiacimi s bodmi rokovania alebo príliš detailnými, na ktoré nie sú pripravené, nemajú potrebné podklady a pod. Nemajú problém sa zúčastniť v prípade prizvania ku konkrétnym bodom rokovania.

Poslanci obecného zastupiteľstva a tvorba rozpočtu

ID804 | | Ing. Ingrid Veverková

Blíži sa koniec roka, kedy sa bude schvaľovať rozpočet obce na budúci rok. Poslanci obecného zastupiteľstva chcú spolupracovať na tvorbe rozpočtu obce, chcú spracovávať rozpočet obce. Je to možné z hľadiska zákona o obecnom zriadení?

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

ID254 | | Ing. Mária Šulavíková

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na rok 2011 v Článku II. ods. 2 ustanovuje pre zamestnancov v pracovnom pomere 15 rokov dovolenku vo výmere 6 týždňov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., preto sa domnievam, že sa aj na neho vzťahuje ustanovenie o dovolenke dohodnuté v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2011. Je tento názor správny?

Nevyčerpaná dovolenka zástupcu primátora

ID230 | | Ing. Mária Šulavíková

Pri určovaní platu starostu a ďalších náležitostí súvisiacich s výkonom funkcie vychádzame zo zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Nejasnosti máme v prípade zástupcu primátora, ktorý bol ako poslanec mestského zastupiteľstva zvolený za zástupcu primátora na celé funkčné obdobie. Od svojho zamestnávateľa bol dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie. Po skončení funkčného obdobia si podal žiadosť, aby mu mestský úrad preplatil nevyčerpanú dovolenku na zotavenie v počte 10 dní. Z dôvodu, že sme uvedený nárok pre zástupcu primátora v zákone o obecnom zriadení nenašli, nevieme, či je možné preplatiť zástupcovi primátora dovolenku, a či mu vôbec vznikol nárok na ňu?

Počítanie lehoty

ID61 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Podľa ustanovenia § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení poslanci obecného zastupiteľstva môžu opätovne schváliť uznesenie, ktoré starosta obce nepodpísal, a to do dvoch mesiacov od jeho schválenia. Práve výklad termínu „ do dvoch mesiacov" sa môže rôzne vysvetliť. Myslel tým zákonodarca od dňa schválenia, t. j. napr. uznesenie bolo schválené 10. 2., čiže do 10. 4. sa môže znova schváliť, alebo od mesiaca, v ktorom bolo uznesenie prijaté, napr. ak bolo prijaté vo februári, znova by sa mohlo prijať do konca apríla? Podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení by sa zasadnutie obecného zastupiteľstva malo konať najmenej raz za dva mesiace. Tie dva mesiace sa rátajú od dňa konania zasadnutia alebo od mesiaca, v ktorom sa zasadnutie konalo?