Otázky s vecným pojmom: Odpisy

počet otázok s vecným pojmom : 166Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Auto v podnikaní

ID660 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť kúpila osobný automobil. Na kúpu automobilu použila spotrebný úver. Tento automobil zaradila do majetku a odpisuje ho. Musí si splniť oznamovaciu povinnosť k dani z motorových vozidiel, keďže auto stojí v garáži a nepoužíva ho? Ak nesplní oznamovaciu povinnosť, sú potom výdavky na automobil daňovo uznateľné (odpisy, úroky z úveru atď.)?

Automobil a DPH

ID4745 | | Ing. Marián Drozd

SZČO zakúpila do podnikania osobný automobil, pri jeho nákupe krátila DPH na vstupe 80:20 a tak isto krátila všetky náklady súvisiace s jeho používaním vrátane odpisov. K dnešnému dňu je automobil odpísaný. Ako bude postupovať SZČO pri predaji tohto automobilu? DPH na výstupe a daň z príjmu?

Automobil používaný čiastočne na podnikanie

ID2720 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, platiteľ dph, zakúpila motorové vozidlo v roku 2015 s odpočtom dph vo výške 100 %. V máji 2016 sa začalo motorové vozidlo používať na podnikateľské účely vo výške 80 % a na súkromné účely vo výške 20 %. Má spoločnosť povinnosť vrátiť dph, ktorá bola odpočítaná pri zakúpení vozidla? Akým spôsobom prosím spoločnosť vypočíta výšku DPH, ktorú má odviesť štátu v mesiacoch, v ktorých používa motorové vozidlo čiastočne aj na súkromné účely? Môžeme použiť mesačný odpis, ktorý rozdelíme na 80 % (použitie na podnikanie) a 20 % (súkromné účely) a z 20 % mesačného odpisu odvedieme DPH vo výške 20 %?

Automobil v podnikaní

ID2786 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Kúpili sme osobný automobil dňa 13. 6. 2016 na podnikateľské účely. Cena 66.000 € bez DPH. Na polícii sa zaplatili poplatky (kubatúra) celkom 1 733 €. Neskôr sa ešte dokúpil strešný nosič 430 € bez DPH, za kolesá sa zaplatilo 363 € bez DPH a za predĺženú záruku sme zaplatili 1 185 € bez DPH. Čo máme zahrnúť do ceny vozidla na výpočet odpisov a čo do nákladov? Poprosím aj výpočet odpisov, ak záklsd dane budeme mať 40 000 €. 

Automobil v obchodnom majetku

ID75 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ - FO si v novembri 2008 doviezol z USA osobný automobil, ktorý kúpil ako súkromná osoba - občan. Uvedený automobil chce zaradiť do obchodného majetku. V akej cene a čo má (môže) byť jej súčasťou (kúpna cena v USD, dopravné, clo, DPH)? Môžu byť súčasťou vstupnej ceny pre daňové účely náklady na letenku? Môže uvedený automobil zaradiť do obchodného majetku a uplatniť daňový odpis za r. 2008, ak do 31.12.08 neprihlásil automobil na dopravný inšpektorát a automobil má len dočasnú štátnu poznávaciu značku?

Automobil v podnikaní

ID79 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Lízing auta bol predčasne /po cca 2 rokoch/ ukončený v roku 2008 z dôvodu neopraviteľnej vady motora. Formálno-právne bol ukončený tak, že nájomca odkúpil auto od prenajímateľa za kúpnu cenu 450 tis. Sk, ktorá bola vyššia, ako zostatková cena, t. j. nemusí upravovať základ dane o rozdiel medzi odpismi podľa § 26 a odpismi podľa § 27 alebo § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Následne nájomca predal auto tretiemu subjektu za tiež 450 tis. Sk. Majú kúpna cena 450 tis. Sk a následne výnos z predaja auta 450 tis. Sk vplyv na základ dane u nájomcu?

Nájomca následne kúpil jazdené auto za 1 milión Sk. Predajca mu z kúpnej ceny dal zľavu, resp. spísali dohodu o odpustení dlhu približne 400 tis. Sk. Ako zaúčtovať do základu dane tých odpustených 400 tis. Sk, alebo sa budú musieť zdaniť ako napr. dar alebo nepeňažný príjem?

Daň z príjmu-odpisy v PÚ

ID3152 | | Ing. Lucia Vanková

Firma s. r. o. poníži v roku 2017 účtovné odpisy o 10 000 € aby vykázala účtovný zisk. Vznikne rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi. Je tento rozdiel pripočítateľnou položkou k ZD ? Alebo môžem prerušiť aj daňové odpisy a nepripočítať rozdiel k ZD ? Nerozumiem možnosti prerušenia daňových odpisov. Veď dlžka odpisu je zaradená do odpisových skupín podľa druhu majetku napr. na 4 roky a prerušením odpisovania, by sa táto doba predĺžila. Prosím o vysvetlenie, aj ako to bude v daňovom priznaní, či pripočítavam sumu k ZD.

Daňové priznanie PO - časť III. - tabuľka B

ID2389 | | Ing. Lucia Vanková

Prosím Vás o odborný názor ako správne vyplniť Daňové priznanie PO, konkrétne III. Časť – Tabuľka B – Odpisy hmotného majetku – riadok 4 – Pomerná časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku odpisovania, konkrétne: Spoločnosť v roku 2014 obstarala motorové vozidlo, ktoré bolo zaradené do majetku v mesiaci 11/2014, to znamená že daňové odpisy si môže uplatniť iba za mesiace 11/2014 a 12/2014. Účtovná jednotka sa, ale rozhodla prerušiť daňové odpisy pri tomto majetku.

1. Aká čiastka sa uvedie do riadku 4 – Pomerná časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku – uvedie sa tam čiastka za mesiace 01/2014 až 10/2014 alebo sa tam uvedie čiastka za 12 mesiacov nakoľko sa odpisovanie prerušilo už v prvom roku?

2. Uvádza sa v tomto riadku iba pomerná časť z ročného odpisu neuplatneného v prvom roku majetku, ktorý sme zaradili do majetku v roku 2014 alebo sem napočítam všetky pomerné časti neuplatneného odpisu aj za predchádzajúce roky (napr. pripočítam sem aj pomernú časť neuplatneného odpisu, ktorý sme zaradili do majetku 05/2013)?

Daňový odpis z prenajatého majetku

ID2649 | | Ing. Anton Kolembus

Dlhodobý majetok bol obstaraný a zaradený do majetku 25.3.2015 (2. odpisová skupina, 6 rokov; daňové a účtovné odpisy sú totožné u tohto druhu majetku). Predmet podnikania - prenájom majetku je predmetom činnosti spoločnosti, ktorý je zapisaný v živnostenskom opravnení.

V priebehu roka bol poskytnutý na prenájom, v plnom rozsahu (t.j. celý majetok), ale v nasledujúcej pomernej časti roka:

  • apríl 4 dní
  • máj 10 dní
  • jún 15 dní
  • júl 12 dní
  • september 30 dní

SPOLU 71 dní.

Pomerná časť ročného daňového odpisu pre rok 2015 je 32 228 €, OC dlhodobého majetku je 232 035 €. Ročný daňový odpis je obmedzený v zmysle § 19 ods. 3 pism. a) ZDP - limitované odpisy do výšky časovo rozlišenej sumy výnosov z prenájmu.

Výnosy z prenájmu majetku za rok 2015 sú vo výške 12 000 €a k 31.12.2015 boli uhradené v plnej výške.

Otazka:

1) Aká bude výška daňového odpisu vyššie uvedeného majetku v súvislosti s uplatnením § 19 ods 3 pism. a) ZDP?

2) Ako je potrebné zapísať túto skutočnosť do tabuľky B daňového priznania PO za zdan. obdobie 2015?

Dlhodobý majetok nezaradený do úžívania a daňový výdavok

ID1555 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľský subjekt (FO) – platiteľ DPH v roku 2011 postavil halu na uskladnenie tovaru. V tomto čase je podnikateľ  v štádiu vybavovania dokladov ku kolaudácii, čiže táto hala ešte nie je zaradená v majetku a v roku 2011 sa neuplatňovali ani odpisy. V decembri  2012 sa čiastočne menil plech na streche + rozširovala sa strecha, kvôli uskladneniu tovaru. Faktúra za použitú krytinu je vo výške 1 300 eur. Žiadne iné opravy sana hale počas roka 2012 nevykonávali. Ako sa zaúčtuje táto krytinu v jednoduchom účtovníctve?