Otázky s vecným pojmom: Lízing

počet otázok s vecným pojmom : 40Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena lízingových splátok - finančný lízing

ID3650 | | Ing. Marián Drozd

Na základe dodatku k lízingovej zmluve o finančnom lízingu sa lízingový prenajímateľ a lízingový nájomca dohodli na úprave splátok lízingu - z pôvodných 48 splátok na 60 splátok. Je potrebné riešiť pripočítateľné a odpočítateľné položky, resp. na čo si dávať v tomto prípade pozor z hľadiska dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty, okrem zmeny lízingových splátok?

Lízing auta a DPH

ID3582 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o., platiteľ DPH sa rozhodol poskytnúť firemné vozidlo na finančný leasing. Nájomca, (tiež lízingová spoločnosť) prenajíma auto tretej osobe. Na konci lízingu sa tretia osoba stáva vlastníkom vozidla. Z hľadiska DPH [§ 8 ods. 1 písm. c)] je to dodanie tovaru. DPH z celej hodnoty vozidla by mala byť vyfakturovaná pri fakturácii prvej zvýšenej splátky. To znamená, že na faktúre bude celá hodnota vozidla s DPH, ale na splatnosť bude len časť faktúry (1. zvýšená splátka). Zvyšok sa bude riešiť splátkovým kalendárom, ktorý bude bez DPH, kedže celá DPH sa zaplatila hneď prvou faktúrou. Je táto úvaha správna?

Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru

ID3278 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť s. r. o. TT ako postupník uzatvorila zmluvu o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru (Tatra Leasing), ktorej predmetom financovania je motorové vozidlo. Nevrátená časť poskytnutého spotrebného úveru k podpisu zmluvy je vo výške 12 230 € (t.j. výška istiny, ktorú budeme ešte splácať 40 mesiacov). Od postupcu - spoločnosti s. r. o. BA obdržala spoločnosť s. r. o. TT dodávateľskú faktúru na motorové vozidlo vo výške 16 600 € + DPH. Ako zaúčtovať postúpenie zmluvy o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru v podvojnom účtovníctve? Ako účtovať mesačne splátkový kalendár, kde sa spláca Tatra Leasing istina + úrok + havarijné poistenie a PZP? Ako zlikvidovať záväzok voči postupcovi z dodávateľskej faktúry na motorové vozidlo? Aká bude výška sumy obstarania motorového vozidla?

Nákup auta na splátky

ID3213 | | Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Je možné v štátnej rozpočtovej organizácii kúpiť auto na splátky? Nejde o finančný lízing ani operatívny lízing, ale o jednoduchý nákup na splátky. Nedochádza tým k zaťažovaniu rozpočtov budúcich rokov, čo je v rozpore s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách? Ako treba zaúčtovať splátky?

Odstúpenie od zmlúv (zmluva o úvere, zmluva o finančnom lízingu, zmluva o operatívnom lízingu

ID3012 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť, platiteľ DPH, mala s bankou podpísané zmluvy (Zmluva o úvere, Zmluva o finančnom lízingu, Zmluva o operatívnom lízingu). Banka spoločnosti vypovedala všetky zmluvy. Ako je to z hľadiska: 1. účtovania, 2. DPH, 3. dane z príjmov.

Spätný lízing

ID2901 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť zakúpila mot. vozidlo, prefincovala nákup z vlastných prostriedkov. Následne požiadala Lízingovú spoločnosť o poskytnutie úveru. Lízingová spoločnosť ocenila vozidlo vlastným ocenením a v takej hodnote poskytla klientovi úver, rozvrhnutý na splátky istiny a úroku. Lizingová spoločnosť sa zápisom v Technickom preukaze vozidla stala vlastníkom mot. vozidla až do splatenia poslednej splátky úveru. Moja otázka: Ako spoločnosť postupuje z hľadiska účtovania a DPH. 

prevzatie leasingu

ID2939 | | Ing. Anton Kolembus

Prevzali sme od PO platiteľa DPH leasingovú zmluvu na auto. PO nám to postúpila bezodplatne, s tým, že leasingová zmluva bola na tri roky a my musíme doplatiť zvyšné leasing. splátky, t. j. 9 mesiacov do ukončenia. Auto som zaradila do majetku v hodnote posledných splátok, keďže žiadna zmluva o kúpe automobilu nebola medzi právnickým osobami. Môžem prevzatie leasingu účtovať cez 474, aj keď v našom prípade o dlhodobom záväzku nemôžem hovoriť, keďže sme to prevzali v januári a posledná splátka bude v septembri?

Leasing-ukončenie

ID2888 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve má auto v podnikaní, ktoré bolo zakúpené na leasing. V roku 2016 leasing skončil a v súlade so znením Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu účtuje leasingová spoločnosť poplatok za prevod vlastníctva vo výške 700 € s DPH. Prosím Vás, ide o výdavok ovplyvňujúci základ dane?

Totálna havária LKW

ID2692 | | Ing. Beata Moravcová

Naša spoločnosť má od 1. 4. 2014 vozidlo ťahač na finančný lízing s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. V apríli 2016 došlo k havárii ťahača. Poisťovňa konštatovala podľa ich znalca totálnu škodu a plnenie zaslala lízingovej spoločnosti. Vrak vozidla vydražila cez Českú spoločnosť. Lízingová spoločnosť nám zaslala poistné plnenie - rozdiel medzi vyčíslenou sumou poisťovne a vydraženou sumou. My sme požiadali lízingovú spoločnosť o predčasné splatenie lízingu a následne sme ťahač predali ako vrak. Ako máme účtovať, ako o škode alebo o predčasnom predaji vozidla, čiže porušenie podmienok lízingu? Ak o škode, čiže zostatková cena k 31. 12. 2015 na 549/082 do výšky odškodnenia a predaj na 541, poistné plnenie na 648 a predaj na 641. Účtovné odpisy za 1-4/2016 sú pripočítateľnou položkou, alebo ich vôbec nemáme v roku 2016 uplatniť.

Leasing budovy a pozemkov

ID2651 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť AB uzatvorila lízingovú zmluvu na nehnuteľnosť - budovu v hodnote 2.000 tis. € a súvisiace pozemky 500 tis. €. Je jedna lízingová zmluva, kde ako istina figuruje suma 2.500 tis. €. Správne je, ak zaradíme budovu na účet 021 v hodnote 2.000 tis. € a pozemky na účet 031 v hodnote 500 tis. €? Voči účtu 474? Budovu budeme odpisovať, pozemok nie. Ako sa bude "správať" suma úroku k tomuto lízingu. V plnej výške to je daňovým nákladom spoločnosti (cez účet 562)? Sumu spracovateľského poplatku vo výške 3.000 € rozdelíme alikvotne vo vzťahu k obstarávacej cene na budovu a na pozemky - čím navýšime obstarávaciu cenu budovy a pozemkov?