Otázky s vecným pojmom: Predaj podniku

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj firmy

ID4160 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Daná je slovenská s. r. o. so zahraničnými vlastníkmi (FO, občania EÚ). Chceli by predať svoje podiely zahraničnej firme (z EÚ). Aká je splatnosť kúpnej ceny spoločnosti? Dá sa určiť ľubovoľná lehota? Čo, ak nie splatená včas? Má to nejaký vplyv na vlastníctvo, prepis firmy?

DPH a oprávnenie na distribúciu SBL

ID3898 | | Ing. Marián Drozd

Daná je spoločnosť (SRO1), prevádzkovateľ reštaurácie v prenajímaných priestoroch, s povolením na predaj spotrebiteľských balení liehu. Spoločnosť nemá oprávnenie na distribúciu SBL. Reštaurácia počas lockdownu generovala vysoké straty, skrachovala, takže ju museli definitívne uzavrieť. Reštauráciu aj s jej majetkom prebrala iná spoločnosť (SRO2), ktorá chce v reštauračnej činnosti pokračovať. Majetok reštaurácie (napr. stoličky, kuchynská výbava) bol vyfakturovaný s DPH z SRO1 na SRO2. SRO2 prebrala aj skladové zásoby od SRO1, vrátane alkoholu. Ako má v tomto prípade SRO1 postupovať? Môže vyfakturovať alkohol pre SRO2 ako predaj zásob, aj keď nemá oprávnenie na distribúciu SBL? Ako to má evidovať?

Rozdelenie spoločnosti s ručením obmedzeným

ID3793 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Rozdelenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Prosím o právny názor, ako je možné rozdeliť spoločnosť s ručením obmedzeným tak, aby časť spoločnosti sa oddelila zlúčením do novovzniknutej s. r. o. a pôvodná spoločnosť ostala zachovaná. Teda, nevznikli by dve nové spoločnosti, ale iba jedna. Podotýkam, že oddeliť majetok od súčasnej spoločnosti účtovne je jednoduché, nakoľko sú to dve strediská s oddelenými bankovými účtami, skladovým hospodárstvom, pokladnicou a saldokontnými účtami.

Kompenzácia nerozdeleného zisku a kúpa nehnuteľnosti

ID3311 | | Ing. Marián Drozd

Hlavný akcionár sa rozhodol predať spoločnosť, ktorá sídli vo vlastných priestoroch. Budúci kupujúci nemá záujem o kúpu budovy. Hlavný akcionár sa rozhodol túto budovu odkúpiť a prenajímať ju budúcemu kupujúcemu. Hlavný akcionár má nárok na výplatu nerozdeleného zisku z minulých rokov. Otázka: Môže tento hlavný akcionár kúpu budovy kompenzovať výplatu nerozdeleného zisku (po úhrade preddavkov do ZP) - teda časť nerozdeleného zisku použiť na kompenzáciu úhrady kúpnej ceny budovy? Cena nehnuteľnosti - budovy bude určená znaleckým posudkom. Hlavný akcionár, ktorý sa stane majiteľom budovy bude prenajímať budovu budúcemu kupujúcemu, ktorý je registrovaný ako platiteľ DPH. Prenajímateľ - fyzická osoba má byť tiež registrovaný ako platiteľ DPH? Čo je pre neho výhodnejšie? Načo je možné použiť nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov?

Predaj podielu na obchodnej spoločnosti

ID3008 | | Ing. Marián Drozd

Slovenskú s. r. o. vlastnia dvaja spoločníci, obaja občania PL, s trvalým pobytom v PL V roku 2017 jeden z nich odpredá svoj podiel druhému so ziskom. Poprosím Vás o radu, kde má byť predmetný zisk zdanený a v akej výške?

DPH - Úprava dane odpočítanej pri dlhodobom majetku

ID948 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Spoločnosť dala do užívania v roku 2010 nehnuteľnosť  obstaranú vlastnou činnosťou . Nehnuteľnosť tvorí 30 bytov a 10 nebytových priestorov. Priestory vytvorené vlastnou činnosťou boli obstarané za účelom následného predaja. Obstarávacia cena (OC) nehnuteľnosti je 3 000 000 eur bez DPH, odpočítaná DPH v plnej výške bola v sume 570 000 eur (byty a nebytové priestory) majú rovnakú výmeru – OC každého priestoru je 75 000 eur bez DPH. Predmetom činnosti spoločnosti je výlučne predaj a prenájom bytov a nebytových priestorov tvoriacich nehnuteľnosť vytvorenú vlastnou činnosťou. V roku 2010 spoločnosť predala 15 bytov. 4 nebytové priestory boli prenajaté s DPH platiteľom dane.  V roku  2011 spoločnosť predala 8 bytov. Osem nebytových priestorov bolo prenajatých s DPH platiteľom dane. Dva byty a jeden nebytový priestor bol prenajatý s oslobodením od DPH, čím došlo k zmene účelu použitia dlhodobého majetku.  Bude spoločnosť vracať DPH z celej nehnuteľnosti ako budovy a pôjde o zmenu koeficientu z 1 na 0,89? V prípade, že áno, čo sa  dosadí do vzorca uvedeného v prílohe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  ako veličín DV – daň na vstupe?