Otázky s vecným pojmom: Predaj podniku

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

DPH a oprávnenie na distribúciu SBL

ID3898 | | Ing. Marián Drozd

Daná je spoločnosť (SRO1), prevádzkovateľ reštaurácie v prenajímaných priestoroch, s povolením na predaj spotrebiteľských balení liehu. Spoločnosť nemá oprávnenie na distribúciu SBL. Reštaurácia počas lockdownu generovala vysoké straty, skrachovala, takže ju museli definitívne uzavrieť. Reštauráciu aj s jej majetkom prebrala iná spoločnosť (SRO2), ktorá chce v reštauračnej činnosti pokračovať. Majetok reštaurácie (napr. stoličky, kuchynská výbava) bol vyfakturovaný s DPH z SRO1 na SRO2. SRO2 prebrala aj skladové zásoby od SRO1, vrátane alkoholu. Ako má v tomto prípade SRO1 postupovať? Môže vyfakturovať alkohol pre SRO2 ako predaj zásob, aj keď nemá oprávnenie na distribúciu SBL? Ako to má evidovať?

Rozdelenie spoločnosti s ručením obmedzeným

ID3793 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Rozdelenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Prosím o právny názor, ako je možné rozdeliť spoločnosť s ručením obmedzeným tak, aby časť spoločnosti sa oddelila zlúčením do novovzniknutej s. r. o. a pôvodná spoločnosť ostala zachovaná. Teda, nevznikli by dve nové spoločnosti, ale iba jedna. Podotýkam, že oddeliť majetok od súčasnej spoločnosti účtovne je jednoduché, nakoľko sú to dve strediská s oddelenými bankovými účtami, skladovým hospodárstvom, pokladnicou a saldokontnými účtami.

Kompenzácia nerozdeleného zisku a kúpa nehnuteľnosti

ID3311 | | Ing. Marián Drozd

Hlavný akcionár sa rozhodol predať spoločnosť, ktorá sídli vo vlastných priestoroch. Budúci kupujúci nemá záujem o kúpu budovy. Hlavný akcionár sa rozhodol túto budovu odkúpiť a prenajímať ju budúcemu kupujúcemu. Hlavný akcionár má nárok na výplatu nerozdeleného zisku z minulých rokov. Otázka: Môže tento hlavný akcionár kúpu budovy kompenzovať výplatu nerozdeleného zisku (po úhrade preddavkov do ZP) - teda časť nerozdeleného zisku použiť na kompenzáciu úhrady kúpnej ceny budovy? Cena nehnuteľnosti - budovy bude určená znaleckým posudkom. Hlavný akcionár, ktorý sa stane majiteľom budovy bude prenajímať budovu budúcemu kupujúcemu, ktorý je registrovaný ako platiteľ DPH. Prenajímateľ - fyzická osoba má byť tiež registrovaný ako platiteľ DPH? Čo je pre neho výhodnejšie? Načo je možné použiť nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov?

Predaj podielu na obchodnej spoločnosti

ID3008 | | Ing. Marián Drozd

Slovenskú s. r. o. vlastnia dvaja spoločníci, obaja občania PL, s trvalým pobytom v PL V roku 2017 jeden z nich odpredá svoj podiel druhému so ziskom. Poprosím Vás o radu, kde má byť predmetný zisk zdanený a v akej výške?

DPH - Úprava dane odpočítanej pri dlhodobom majetku

ID948 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Spoločnosť dala do užívania v roku 2010 nehnuteľnosť  obstaranú vlastnou činnosťou . Nehnuteľnosť tvorí 30 bytov a 10 nebytových priestorov. Priestory vytvorené vlastnou činnosťou boli obstarané za účelom následného predaja. Obstarávacia cena (OC) nehnuteľnosti je 3 000 000 eur bez DPH, odpočítaná DPH v plnej výške bola v sume 570 000 eur (byty a nebytové priestory) majú rovnakú výmeru – OC každého priestoru je 75 000 eur bez DPH. Predmetom činnosti spoločnosti je výlučne predaj a prenájom bytov a nebytových priestorov tvoriacich nehnuteľnosť vytvorenú vlastnou činnosťou. V roku 2010 spoločnosť predala 15 bytov. 4 nebytové priestory boli prenajaté s DPH platiteľom dane.  V roku  2011 spoločnosť predala 8 bytov. Osem nebytových priestorov bolo prenajatých s DPH platiteľom dane. Dva byty a jeden nebytový priestor bol prenajatý s oslobodením od DPH, čím došlo k zmene účelu použitia dlhodobého majetku.  Bude spoločnosť vracať DPH z celej nehnuteľnosti ako budovy a pôjde o zmenu koeficientu z 1 na 0,89? V prípade, že áno, čo sa  dosadí do vzorca uvedeného v prílohe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  ako veličín DV – daň na vstupe?