Otázky s vecným pojmom: Príjmy nepeňažné

počet otázok s vecným pojmom : 14Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ubytovanie zamestnanca a odvody

ID3390 | | Ing. Iveta Matlovičová

Chcem sa informovať ohľadom platenia odvodov do ZP a SP v prípade: -Ak zamestnancovi poskytujeme ubytovanie v ubytovni, s ktorou máme zmluvu o ubytovávaní zamestnancov. Nie sme výrobná sféra a teda ubytovanie do výšky 60 € nie je oslobodené. Celú cenu ubytovania bez DPH mu potom zdaňujeme cez výplatnú pásku. Vykazujeme to mesačne nepeňažný príjem zamestnanca. Máme platiť odvody do ZP a do SP?

Hotovostná pôžička poskytnutá zamestnancovi

ID3087 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi dlhodobú hotovostnú pôžičku s ročným úrokom 1 %. Zamestnanec použil peniaze na kúpu bytu. V zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.  pôžičky nie sú predmetom dane. Iná situácia nastáva pri posudzovaní výšky úrokovej sadzby. Ak je nižšia ako úroková sadzba, za ktorú by si zamestnanec mohol zobrať rovnakú pôžičku v banke v mieste a čase poskytnutia pôžičky, musí zamestnávateľ oceniť toto zvýhodnenie, ktoré predstavuje pre zamestnanca nepeňažný príjem.

Keďže zamestnanec použil peniaze na kúpu bytu, môže zamestnávateľ porovnať uvedenú úrokovú sadzbu s úrokovými sadzbami pri hypotekárnych úveroch alebo musí použiť pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca úrokové sadzby, za ktorých banky poskytujú bežné bezúčelové spotrebné úvery?

Je nepeňažný príjem zamestnanca vymeriavacím základom pre platenie zdravotných a sociálnych odvodov? Platí odvody aj zamestnávateľ alebo iba zamestnanec?

Prijaté depozity pre exekútora od oprávneného na úhradu trov

ID3132 | | Ing. Marián Drozd

Ako súdny exekútor - fyzická osoba, nezapísaný v OR, účtujúci v jednoduchom účtovníctve som prevzal agendu po inom exekútorovi, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve - dobrovoľne, fyzická osoba tiež nezapísaný v OR. Daný exekútor ma naakumulované zdroje na tzv. depozitnom účte. Ide o účet, kde mu zasielajú oprávnené osoby v exekučnom konaní preddavok na trovy exekúcie. Daný preddavok slúži na úhradu kolkov, poštovného a ostatných výdavkov vznikajúcich v exekúcii v súvislosti s vymáhaním pohľadávky voči dlžníkovi. Tieto výdavky sú platené v mene a na účet oprávneného. Tento preddavok je neskôr požadovaný od povinného a ak je exekúcia úspešná, je vrátený oprávnenej osobe. Prostriedky z tohto depozitného účtu mi od bývalého exekútora budú prevedené na môj depozitný účet, a ja budem pokračovať v jeho agende. V podvojnom účtovníctve dané depozity boli vedené na účte 324, ako prijaté preddavky, po úspešnom ukončení exekúcie sa dané depozity oprávnenému vrátili. Ak mi tieto depozity budú prevedené na môj účet a účtujem v jednoduchom účtovníctve, moja otázka znie, či budú pre mňa zdaniteľným príjmom v okamihu prevedenia na môj účet. Alebo budú mojim zdaniteľným príjmom iba v okamihu, keby exekúcia úspešná nebola, a daný depozit by "prepadol" v prospech exekučných trov - to jest nebolo by ho už možné inkasovať od povinného. Tiež neviem, či daný prijatý depozit podlieha režimu DPH a som povinný odviesť z neho aj DPH.

Konateľ a jazykový kurz

ID3062 | | Ing. Anton Kolembus

S. r. o. jednoosobová, ktorej hlavná činnosť sú právne služby. Konateľ nie je zamestnaný ani nepoberá odmenu konateľa, môže si dať jazykový kurz s. r. o. do nákladov ? Spoločnosť má zahraničných klientov a konateľ sa potrebuje sa zdokonaliť v jazyku. Považuje sa to za konateľove nepeňažné príjmy?

Nepeňažné plnenie

ID1657 | | Ing. Alena Benková

Zamestnanec - lekár, príjmy má len podľa § 5 zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), sa zúčastnil na kongrese, kde ho pozvala firma XZ a na konci roku mu poslala potvrdenie o nepeňažnom plnení, poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo výške 4 100 eur. Ako vykázať tento nepeňažný príjem v daňovom priznaní? Je potrebné ho uviesť v daňovom priznaní typu B ( v ktorých riadkoch)? Odvádzajú sa z tohto príjmu aj odvody do zdravotnej, alebo sociálnej poisťovne?

Poskytovanie súkromného motorového vozidla na súkromné účely

ID1641 | | Ing. Alena Benková

Akciová spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom (vrcholovým manažérom) služobné motorové vozidlá aj na súkromné účely. V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla pripočítava k ich zdaniteľným príjmom. Aké ďalšie nároky by mala spoločnosť uplatniť voči týmto zamestnancom?

Firemný večierok a daňové povinnosti

ID1530 | | Ing. Anton Kolembus

Firma - s.r.o.  usporiadala po pracovnej dobe výročnú konferenciu spojenú s oslavou záveru roka a zároveň oslavou výročia založenia firmy. Tejto konferencie sa zúčastnili  zamestnanci, pozvaní hostia a riaditelia materskej spoločnosti, ktorá je zakladateľom s.r.o. Program zahŕňa  oficiálnu časť s príhovormi riaditeľov, večeru, a následne zábavu s alkoholickými aj nealkoholickými nápojmi a hudbou. Za miestnosť zaplatí firma prenájom. Všetky náklady budú hradené z prevádzkových prostriedkov, nakoľko firma nemá dostatok prostriedkov v sociálnom fonde. Ktoré náklady môžu byť daňovo uznané? Je potrebné zdaniť aj príjmy zamestnancov (nepeňažný príjem), a v akom rozsahu?

Ubytovanie zamestnanca

ID1314 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť so sídlom v Žiline má zamestnanca na pozícii obchodný zástupca. V pracovnej zmluve má uvedené miesto výkonu práce Žilina. Zamestnanec má trvalý pobyt v Trnave. Môže zamestnávateľ preplatiť ubytovanie v Žiline tomuto zamestnancovi, keďže sídlo firmy je v Žiline? Ak nie a zamestnávateľ mu ubytovanie preplatil, aj napriek tomu, že zamestnanec nemá nárok na preplatenie tohto ubytovania, považuje sa to za nepeňažný príjem zamestnanca? Ak áno, akým odvodom by podliehal tento nepeňažný príjem? Na aký účet sa má zaúčtovať tento výdavok za ubytovanie?

Zdanenie nepeňažného príjmu

ID963 | | Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnávateľ  decembri 2011 poskytol svojim zamestnancom príspevok zo sociálneho fondu v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení  zákona č. 286/1992 zb. o daniach z príjmov v z. n. p. Uvedený príspevok bol zamestnancom poskytnutý vo forme nepeňažného príjmu - kozmetického balíčka. Je toto nepeňažné plnenie zdaniteľným príjmom zamestnanca? Má zamestnávateľ povinnosť z tohto príjmu zraziť daň a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Nepeňažný príjem zamestnanca

ID723 | | Ing. Alena Benková

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi na využívanie na služobné a súkromné účely osobný automobil. V dohode so zamestnancom neupravil postup v prípade, ak z objektívnych dôvodov nebol automobil v príslušnom mesiaci použitý. V danom mesiaci zamestnanec automobil nepoužil, nakoľko bol celý mesiac hospitalizovaný. Zamestnávateľ mu napriek tomu vyčíslil nepeňažný príjem vo výške 169 €. Bol postup zamestnávateľa v súlade so zákonom?