Otázky s vecným pojmom: Príjmy nepeňažné

počet otázok s vecným pojmom : 16Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdaňovanie nepeňažného príjmu konateľa

ID4771 | | Ing. Anton Kolembus

Obchodná spoločnosť sro (neplatca dph) obstarala na podnikateľské účely v roku 2023 automobil v hodnote do 15 000€ a zaradila ho do majetku spoločnosti. Konateľ spoločnosti nepoberá žiaden peňažný príjem z titulu výkonu funkcie, a ani žiaden ďalší peňažný príjem zo spoločnosti. Avšak, daný konateľ počas roka využíval automobil na súkromné účely. Počas využitia automobilu na súkromné účely si konateľ spoločnosti hradil výdavky na pohonné hmoty z vlastných peňazí. Vznikol v takomto prípade počas roka konateľovi spoločnosti nepeňažný príjem? Ak áno, akou formou má byť konateľ spoločnosti informovaný o výške nepeňažného príjmu? Je takýto nepeňažný príjem konateľa predmetom dane z príjmu, ktorý si konateľa vysporiada sám vo vlastnom daňovom priznaní?

Cestovné náhrady v občianskom združení

ID4157 | | Ing. Ľubica Minková

Občianske združenie zriadené podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov má v zmysle Stanov zriadené svoje orgány a to Predstavenstvo Republikového výboru , ktoré zasadá 6 x do roka a Republikový výbor, ktorý zasadá 2x do roka. Na zasadaniach v Bratislave sa zúčastňujú členovia týchto orgánov z celého Slovenska, ktorí sú volení najvyšším orgánom občianskeho združenia na 5 rokov. Predstavenstvo RV a Republikový výbor sú najvyššími orgánmi medzi konaniami zjazdov. Prijímajú rozhodnutia, uznesenia, stanoviská, rozdeľujú úlohy, schvaľujú plány práce, a ďalšie kompetencie, ktoré im vyplývajú zo Stanov. Bez ich schválenia nie sú tieto právne úkony platné. Okrem tajomníka, ktorý svoju funkciu vykonáva v pracovnom pomere ako jeden zo štatutárnych orgánov, žiaden iný člen týchto orgánov nemá voči zväzu uzatvorený pracovnoprávny vzťah. To znamená, že ich práca je dobrovoľná, nedostávajú za ňu žiadnu odmenu za čas a úsilie, ktoré poskytujú pre naše občianske združenie. Vzhľadom na náklady súvisiace s cestou na zasadania a späť do miesta bydliska a pobytom v Bratislave im preplácame paušálnu odmenu cestovných náhrad rozdelenú do 6 kategórií podľa vzdialenosti a obtiažnosti dopravy (väčšina zasadaní sa koná v sobotu) a určili sme im paušálnu sumu 15.-€ (miestne cestovné) + hodnota cestovného lístka vlakom .Nepredkladajú žiadne doklady (cestovné lístky). Uhrádza sa im podľa toho, kde je ich miesto trvalého bydliska a vzdialenosti (kilometrov), teda sa určí kategória 1 až 6.

  • Sú takéto náklady oprávnenými nákladmi občianskeho združenia prislúchajúce k oslobodeným príjmom?
  • Sú príjmy takýmto spôsobom vyplatené jednotlivým členom týchto orgánov oslobodené od dane (ako príjmy z cestovných náhrad)?

Ubytovanie zamestnanca a odvody

ID3390 | | Ing. Iveta Matlovičová

Chcem sa informovať ohľadom platenia odvodov do ZP a SP v prípade: -Ak zamestnancovi poskytujeme ubytovanie v ubytovni, s ktorou máme zmluvu o ubytovávaní zamestnancov. Nie sme výrobná sféra a teda ubytovanie do výšky 60 € nie je oslobodené. Celú cenu ubytovania bez DPH mu potom zdaňujeme cez výplatnú pásku. Vykazujeme to mesačne nepeňažný príjem zamestnanca. Máme platiť odvody do ZP a do SP?

Hotovostná pôžička poskytnutá zamestnancovi

ID3087 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi dlhodobú hotovostnú pôžičku s ročným úrokom 1 %. Zamestnanec použil peniaze na kúpu bytu. V zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.  pôžičky nie sú predmetom dane. Iná situácia nastáva pri posudzovaní výšky úrokovej sadzby. Ak je nižšia ako úroková sadzba, za ktorú by si zamestnanec mohol zobrať rovnakú pôžičku v banke v mieste a čase poskytnutia pôžičky, musí zamestnávateľ oceniť toto zvýhodnenie, ktoré predstavuje pre zamestnanca nepeňažný príjem.

Keďže zamestnanec použil peniaze na kúpu bytu, môže zamestnávateľ porovnať uvedenú úrokovú sadzbu s úrokovými sadzbami pri hypotekárnych úveroch alebo musí použiť pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca úrokové sadzby, za ktorých banky poskytujú bežné bezúčelové spotrebné úvery?

Je nepeňažný príjem zamestnanca vymeriavacím základom pre platenie zdravotných a sociálnych odvodov? Platí odvody aj zamestnávateľ alebo iba zamestnanec?

Prijaté depozity pre exekútora od oprávneného na úhradu trov

ID3132 | | Ing. Marián Drozd

Ako súdny exekútor - fyzická osoba, nezapísaný v OR, účtujúci v jednoduchom účtovníctve som prevzal agendu po inom exekútorovi, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve - dobrovoľne, fyzická osoba tiež nezapísaný v OR. Daný exekútor ma naakumulované zdroje na tzv. depozitnom účte. Ide o účet, kde mu zasielajú oprávnené osoby v exekučnom konaní preddavok na trovy exekúcie. Daný preddavok slúži na úhradu kolkov, poštovného a ostatných výdavkov vznikajúcich v exekúcii v súvislosti s vymáhaním pohľadávky voči dlžníkovi. Tieto výdavky sú platené v mene a na účet oprávneného. Tento preddavok je neskôr požadovaný od povinného a ak je exekúcia úspešná, je vrátený oprávnenej osobe. Prostriedky z tohto depozitného účtu mi od bývalého exekútora budú prevedené na môj depozitný účet, a ja budem pokračovať v jeho agende. V podvojnom účtovníctve dané depozity boli vedené na účte 324, ako prijaté preddavky, po úspešnom ukončení exekúcie sa dané depozity oprávnenému vrátili. Ak mi tieto depozity budú prevedené na môj účet a účtujem v jednoduchom účtovníctve, moja otázka znie, či budú pre mňa zdaniteľným príjmom v okamihu prevedenia na môj účet. Alebo budú mojim zdaniteľným príjmom iba v okamihu, keby exekúcia úspešná nebola, a daný depozit by "prepadol" v prospech exekučných trov - to jest nebolo by ho už možné inkasovať od povinného. Tiež neviem, či daný prijatý depozit podlieha režimu DPH a som povinný odviesť z neho aj DPH.

Konateľ a jazykový kurz

ID3062 | | Ing. Anton Kolembus

S. r. o. jednoosobová, ktorej hlavná činnosť sú právne služby. Konateľ nie je zamestnaný ani nepoberá odmenu konateľa, môže si dať jazykový kurz s. r. o. do nákladov ? Spoločnosť má zahraničných klientov a konateľ sa potrebuje sa zdokonaliť v jazyku. Považuje sa to za konateľove nepeňažné príjmy?

Nepeňažné plnenie

ID1657 | | Ing. Alena Benková

Zamestnanec - lekár, príjmy má len podľa § 5 zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), sa zúčastnil na kongrese, kde ho pozvala firma XZ a na konci roku mu poslala potvrdenie o nepeňažnom plnení, poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo výške 4 100 eur. Ako vykázať tento nepeňažný príjem v daňovom priznaní? Je potrebné ho uviesť v daňovom priznaní typu B ( v ktorých riadkoch)? Odvádzajú sa z tohto príjmu aj odvody do zdravotnej, alebo sociálnej poisťovne?

Poskytovanie súkromného motorového vozidla na súkromné účely

ID1641 | | Ing. Alena Benková

Akciová spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom (vrcholovým manažérom) služobné motorové vozidlá aj na súkromné účely. V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla pripočítava k ich zdaniteľným príjmom. Aké ďalšie nároky by mala spoločnosť uplatniť voči týmto zamestnancom?

Firemný večierok a daňové povinnosti

ID1530 | | Ing. Anton Kolembus

Firma - s.r.o.  usporiadala po pracovnej dobe výročnú konferenciu spojenú s oslavou záveru roka a zároveň oslavou výročia založenia firmy. Tejto konferencie sa zúčastnili  zamestnanci, pozvaní hostia a riaditelia materskej spoločnosti, ktorá je zakladateľom s.r.o. Program zahŕňa  oficiálnu časť s príhovormi riaditeľov, večeru, a následne zábavu s alkoholickými aj nealkoholickými nápojmi a hudbou. Za miestnosť zaplatí firma prenájom. Všetky náklady budú hradené z prevádzkových prostriedkov, nakoľko firma nemá dostatok prostriedkov v sociálnom fonde. Ktoré náklady môžu byť daňovo uznané? Je potrebné zdaniť aj príjmy zamestnancov (nepeňažný príjem), a v akom rozsahu?

Ubytovanie zamestnanca

ID1314 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť so sídlom v Žiline má zamestnanca na pozícii obchodný zástupca. V pracovnej zmluve má uvedené miesto výkonu práce Žilina. Zamestnanec má trvalý pobyt v Trnave. Môže zamestnávateľ preplatiť ubytovanie v Žiline tomuto zamestnancovi, keďže sídlo firmy je v Žiline? Ak nie a zamestnávateľ mu ubytovanie preplatil, aj napriek tomu, že zamestnanec nemá nárok na preplatenie tohto ubytovania, považuje sa to za nepeňažný príjem zamestnanca? Ak áno, akým odvodom by podliehal tento nepeňažný príjem? Na aký účet sa má zaúčtovať tento výdavok za ubytovanie?